งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 31 พฤษภาคม 2555. ได้รับเบิกจ่าย พระราช ดำริ 54,450 100% โรงเรียน 859,961205,37624% ชำระบัญชี 25,5003001% จัดตั้งใหม่ 42,50019,58146%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 31 พฤษภาคม 2555. ได้รับเบิกจ่าย พระราช ดำริ 54,450 100% โรงเรียน 859,961205,37624% ชำระบัญชี 25,5003001% จัดตั้งใหม่ 42,50019,58146%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 31 พฤษภาคม 2555

2 ได้รับเบิกจ่าย พระราช ดำริ 54,450 100% โรงเรียน 859,961205,37624% ชำระบัญชี 25,5003001% จัดตั้งใหม่ 42,50019,58146% กรรมการ กลาง 16,8008,40050% มาตรฐาน 22,120- ขับเคลื่อน 125,41097,26278% ดีเด่น 105,9502590.24% กลุ่มจัดตั้ง

3 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ งบ ดำเนินงาน 493,691335,62867.98 เงิน อุดหนุน 759,00050,0006.59 รวม 1,252,691385,62830.78 กลุ่มจัดตั้ง

4 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ โครงการบัญชี 21 แห่ง 31,50018,21957.84 กลยุทธ์ 7,500 100 ธรรมาภิบาล ให้กสส. แห่งละ 300 บาท (13 แห่ง ) 16,60012,50075.30 CQA รวมกับ เบ็ดเสร็จ รวม 55,60025,71946.26 กลุ่มจัดการ

5 ได้รับเบิกจ่า ย % คลินิกเกษตร 10,1001,694 ขายไข่ ( น้ำท่วม ) 140,00 0 กิจกรรม 5 ธันวา 50,000 สัมมนาสสพ.1 ( มอบเปรม จิตต์ ณภาภัช ) 224,00 0 ส่งเสริมธุรกิจ 66,200 มาตรฐานสินค้า ( อุดหนุน 25,000) 30,250 ส่งเสริมการออม 18,350 เบ็ดเสร็จ 94,300 ถูกทั้งแผ่นดิน 600,00 0 471,3 60 เครือข่ายความร่วมมือ 81,250 กลุ่มธุรกิจ

6 ได้รับเบิกจ่าย % รวม 1,314,4 50 559,54042.53 มีเงินอุดหนุน 25,000 บาท กลุ่มธุรกิจ

7 โครงการเครือข่ายความร่วมมือ กิจกรรมที่ 1 ทบทวนกิจกรรมเดิม ( พค 55) 3,000 กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย ( มิย ) 31,75 0 กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเพื่อพัฒนาการ ตรวจสอบกิจการ ( มิย ) 38,50 0 กิจกรรมที่ 3 ติดตามขับเคลื่อน กิจกรรมที่ 2.1 และ 2.2 5,000 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมร่วมเพื่อ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และธุรกิจ 3,000 รวม 81,25 0 กลุ่มธุรกิจ

8 ได้รับเบิกจ่า ย % สถานะปกติ + สถานอื่น + ส่งเสริมธุรกิจ 307,75 0 219,3 83 71.2 9 พระราชดำริ 2,0001,20060 ตรวจการ 85,50055,69 0 65.1 3 กลยุทธ์ 7,5003,30044 มาตรฐาน 33,50014,10 0 42.0 9 โรงเรียน 11,0005,79052.6 4 CQA1,200 ดีเด่น 4,500 รวม 452,95 0 299,4 63 66.1 1 กลุ่มส่งเสริมฯ

9 ได้รับเบิกจ่า ย % ค่าสาธารณูปโภค 157,17 9 91,60 7 58 ค่าวัสดุสำนักงาน น้ำมัน ซ่อมรถ ซ่อมครุภัณฑ์ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ และ งบกลาง 587,86 5 509,1 65 87 งบลงทุน 20,000 100 งบประชาสัมพันธ์ 100,00 0 รวม 745,04 4 600,7 22 81 ฝ่ายบริหารฯ

10 ได้รับเบิกจ่าย % งบดำเนินงาน 4,488,2952,684,57459.8 1 เงินอุดหนุน 759,00050,0006.59 รวม 5,274,2952,734,57452.1 1 ภาพรวม สสพ.1 ณ วันที่ 30 พ. ค.55

11 ผลเบิกจ่าย 30 พฤษภาคม 55 สิ้นเดือน พฤษภาคม 55 สิ้นเดือน มิถุนายน 55 67 %


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 31 พฤษภาคม 2555. ได้รับเบิกจ่าย พระราช ดำริ 54,450 100% โรงเรียน 859,961205,37624% ชำระบัญชี 25,5003001% จัดตั้งใหม่ 42,50019,58146%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google