งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ณ เมษายน 2555 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ณ เมษายน 2555 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ณ เมษายน 2555 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

2 2 ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

3 3 การจัด รายการ วิทยุ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 54.17 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

4 4 การเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ร้อย ละ 66.18 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

5 5 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

6 6 การประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 71.43 ผลการดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ 139.47 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

7 7 การตรวจการสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

8 8 การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ ผลการดำเนินงานสะสม ( แห่ง ) ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานสะสม ( ครั้ง ) ร้อยละ 112 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

9 9 การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการกลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงานสะสม ( แห่ง ) ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานสะสม ( ครั้ง ) ร้อยละ 86.46 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

10 10 คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร ( ระดับอำเภอ ) การประชุมครั้งที่ 1 เดือน มกราคม 2555 การประชุมครั้งที่ 2 เดือน เมษายน 2555 ผลการดำเนินงานสะสม ( ครั้ง ) ร้อยละ 66.67 ผลการดำเนินงานสะสม ( ราย ) ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

11 11 คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร ( ระดับจังหวัด ) การประชุมครั้งที่ 1 เดือน มกราคม 2555 การประชุมครั้งที่ 2 เดือน เมษายน 2555 ผลการดำเนินงานสะสม ( ครั้ง ) ร้อยละ 66.67 ผลการดำเนินงานสะสม ( ราย ) ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

12 12 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

13 13 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150 วัน หลังวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 42.86 กลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 2.08 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

14 14 กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

15 15 การปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน หลังวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 85.71 กลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 97.92 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

16 16 การแนะนำ ส่งเสริม การจัดทำ บัญชี สหกรณ์ 8 แห่ง ( เฉพาะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี ) ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 100 ผลการ ดำเนินงานสะสม ( ครั้ง ) ร้อยละ 58.33 กลุ่มเกษตรกร 48 แห่ง ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 100 ผลการ ดำเนินงานสะสม ( ครั้ง ) ร้อยละ 58.33 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

17 17 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

18 18 การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ( ราย ) ร้อยละ 21.87 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ณ เมษายน 2555 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google