งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อำเภอ  จังหวัด  เขต / สลคช.  กรม / หน่วยงานภาคี  วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคคลทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อำเภอ  จังหวัด  เขต / สลคช.  กรม / หน่วยงานภาคี  วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคคลทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  อำเภอ  จังหวัด  เขต / สลคช.  กรม / หน่วยงานภาคี  วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคคลทั่วไป

4  อำเภอ  จังหวัด  เขต / สลคช.  กรม / หน่วยงานภาคี  เครื่องมือในการอำนวย ความสะดวกต่อการ ปฏิบัติงาน  มีข้อมูลในการวางแผน การส่งเสริมและสนับสนุน

5  ช่องทางการเข้าถึงบริการ  ช่องทางเผยแพร่ ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลสำหรับการศึกษา วิจัย การลงทุน และอื่น ๆ  วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคคลทั่วไป

6 ระบบสารสนเทศ วิสาหกิจชุมชน อำเภอ จังหวัด / เขต / สลคช. กรม / หน่วยงานภาคี วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย สถาบันการศึกษา บุคคลทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 กระบวนการทำงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา มีข้อมูลสำหรับการวางแผน การส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน

8 การดำเนินการ พัฒนา เปิดใช้

9 การจดทะเบียน สินค้าและบริการ การจดทะเบียน สินค้าและบริการ การประเมิน ศักยภาพ

10

11

12

13

14

15

16

17 ระดับอำเภอ รับจดทะเบียนและคำร้องต่าง ๆ อนุมัติการขอจดทะเบียน ออกหนังสือสำคัญ ท.ว.ช. 2,4,5,6,7 บริหารจัดการเว็บเพจสินค้าและบริการ ( ระบุเป็นสินค้า OTOP ได้ด้วย ) บริหารจัดการเว็บเพจวิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย นำเข้าข้อมูลการประเมินศักยภาพ การส่งเสริมและสนับสนุน นำเข้าและส่งออกข้อมูล ดูรายงาน

18 ระดับจังหวัด นำเสนอสินค้าและบริการเด่นภายในจังหวัด ( จังหวัดละ 1 ชนิด ) บริหารจัดการเว็บเพจกิจกรรม ข่าว ประชาสัมพันธ์ นำเข้าและส่งออกข้อมูล ดูรายงาน

19 ระดับเขต / สลคช. บริหารจัดการเว็บเพจกิจกรรม ข่าว ประชาสัมพันธ์ นำเสนอกิจกรรม ข่าว ประชาสัมพันธ์เด่น ( หน่วยงานละ 1 เรื่อง ) นำเข้าและส่งออกข้อมูล ดูรายงาน ระดับกอง / สำนัก และหน่วยงานภาคี ดูรายงาน

20 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการให้บริการ มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผน การส่งเสริมและ สนับสนุน เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า / บริการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย ข่าวสาร / กิจกรรม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ

21 1 2 3 4

22

23


ดาวน์โหลด ppt  อำเภอ  จังหวัด  เขต / สลคช.  กรม / หน่วยงานภาคี  วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคคลทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google