งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมสัมมนา ประสานแผน โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมสัมมนา ประสานแผน โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมสัมมนา ประสานแผน โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

2 ประสานแผนงาน / โครงการ ปี ๒๕๕๕ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนภาษาไทย ๔ %  นักเรียนชั้น ป. ๓ อ่าน เขียนภาษาไทย ต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง ๒ % วัตถุประสงค์

3 เตรียมความพร้อมการสอบ ป. ๓ NT ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ม. ๖ O – NET ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ป. ๖ O – NET ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ม. ๓ O – NET ๒๘ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เยาวชนอายุ ๑๕ ปี สอบ PISA สิงหาคม ๒๕๕๕

4 แนวทางการใช้ งบประมาณของเขต ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน ภาษาไทย และแผนการซ่อมเสริมเป็น รายบุคคล มีแผนงาน / โครงการ มีการนิเทศติดตามช่วยเหลือโรงเรียนอย่าง ต่อเนื่อง มีการสรุปและรายงานผล

5 พัฒนาครู เขตละ ๕, ๐๐๐ บาท การจัดสรร งบประมาณ ครูโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ครูบรรจุใหม่ ครูจบไม่ตรงวุฒิ

6 พัฒนาการเรียนการ สอนภาษาไทย นักเรียนทั่วไปที่มี ปัญหา การอ่านการเขียน ภาษาไทย นักเรียนในพื้นที่ ชายแดน หรือพื้นที่พิเศษที่มี นักเรียน ใช้ภาษาท้องถิ่น ( เช่น กระเหรี่ยง มอญ เขมร ฯลฯ ) ส่งเสริมทักษะ ภาษาไทย แก่นักเรียนทั่วไป

7 การดำเนินงาน ของส่วนกลาง ๑. โครงการ พัฒนาสื่อการ เรียนรู้ พัฒนาหนังสือเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือเสริม ติดตามการใช้หนังสือเรียน

8 ๒. ๑ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน เติมความเข้มแข็ง เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยใน ฐานะภาษาชาติ พัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับ * แข่งขันทักษะภาษาไทยงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๑ / ๒๕๕๕ * แข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ ๒. โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาไทย

9 คัดเลือก ผอ. เขต / ศน./ โรงเรียน ส่งเสริม ภาษาไทยดีเด่น รับโล่เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดมหกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้พัฒนา การเรียนการสอน ภาษาไทย

10 ๒. ๒ ส่งเสริมและวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้

11 ๒. ๓ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผล

12 งานเร่งด่วน.....! เตรียมความพร้อมรองรับการสอบ NT O-NET PISA - นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง - นักเรียนทั่วไป

13 ด้วยความขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมสัมมนา ประสานแผน โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google