งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมข้อ ราชการ ดร. ชินภัทร ภูมิ รัตน เลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมข้อ ราชการ ดร. ชินภัทร ภูมิ รัตน เลขาธิการ กพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมข้อ ราชการ ดร. ชินภัทร ภูมิ รัตน เลขาธิการ กพฐ.

2 ประเด็น 1 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้าสู่อาเซียน 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับตำบล 3 สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้น พื้นฐาน OBEC Channel 4 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556

3 ประเด็น 5 แท็บเล็ต 6 เด็กออกกลางคัน 7 การเบิกจ่ายงบประมาณ 8 การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานแห่งชาติ

4 ประเด็น 9 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓

5 การขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน

6 โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ระดับตำบล

7 สถานีโทรทัศน์การศึกษา ขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

8 การรับนักเรียน

9 แท็บเล็ต

10 เด็กออกกลางคัน

11 การเบิกจ่ายงบประมาณ

12 การปฏิรูปหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งชาติ

13 การประเมินคุณภาพ การศึกษาฯ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

14 อภิปรายซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ประชุมข้อ ราชการ ดร. ชินภัทร ภูมิ รัตน เลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google