งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงของ สสจ. หลัง ยกเลิกการเป็น สปสช. สาขาจังหวัด นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงของ สสจ. หลัง ยกเลิกการเป็น สปสช. สาขาจังหวัด นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงของ สสจ. หลัง ยกเลิกการเป็น สปสช. สาขาจังหวัด นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. ขอนแก่น

2  1 ตุลาคม 2557 สสจ. ไม่ได้เป็น สปสช. สาขาจังหวัด  กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. ดำเนินงานตามภารกิจที่ กลุ่มประกัน สุขภาพ สป. กำหนด คือ

3 1. งานด้านประกันสุขภาพ  กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กองทุนประกันสังคม  กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าว  กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ  กองทุนพ. ร. บ. ผู้ประสบภัยจากรถ  กองทุนรักษาพยาบาล อปท.  งานลงทะเบียนสิทธิ  งานคุ้มครองสิทธิ รับเรื่องร้องเรียนและ ประชาสัมพันธ์

4 2. งานด้านการเงินการคลัง  พัฒนาระบบการเงินการคลัง ของหน่วย บริการและหน่วยบริหารในจังหวัดให้ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและ เขตสุขภาพ  จัดระบบแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน การเงินการคลังของหน่วยบริการและ หน่วยบริหารในจังหวัด  การจัดทำและให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการเงิน การคลังของจังหวัด  การบริหารการเรียกเก็บและชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์

5 3. งานด้านบัญชีสุขภาพ  ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลทางบัญชีและ ทางการเงินของหน่วยบริการและหน่วย บริหารในจังหวัด ให้ถูกต้อง มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ  ร่วมจัดทำฐานข้อมูลด้านบัญชี ด้าน การเงิน ข้อมูลบริการและต้นทุนบริการ ของหน่วยบริการและหน่วยบริหารใน จังหวัด *** สำหรับงานประกันสุขภาพของหน่วย บริการดำเนินงานเช่นเดิม ***

6 นโยบายการดำเนินงาน ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม

7 การให้บริการสิทธิ ประกันสังคม  ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 100 บาท / ครั้ง  เป็นช่องทางรายได้ที่หน่วยบริการควร พิจารณา  ทุกหน่วยบริการมีผู้ประกันตนสิทธิ ประกันสังคมไปใช้บริการ

8 นโยบายการดำเนินงาน ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

9 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ  ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์  ให้บริการและบันทึกข้อมูลการชดเชย ตามโปรแกรม ที่กำหนด  สสจ. ขอนแก่น พิจารณาจ่ายค่าบริการ ทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก - ใน กรณี ให้บริการในจังหวัดเป็นรายไตรมาส

10 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบลหรือพื้นที่

11 การดำเนินงาน  ดำเนินการตามภายใต้ประกาศกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ฉบับใหม่  ดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2557

12  ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ดำเนินงานตาม คำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 2603/2557 ลง วันที่ 17 ก. ค.2557 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและ ติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัด ขอนแก่น ปี 2557  บันทึกข้อมูลการประเมินผลกองทุนฯ พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2557  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการ กองทุนฯ

13 นโยบายการดำเนินงาน แรงงานต่างด้าว

14 การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว  ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตาม หลักเกณฑ์ 3 สัญชาติ ( พม่า ลาว กัมพูชา )  จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ One Stop Service เพื่อให้บริการ แรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียน ( ตามประกาศ คสช. ถึง 31 มีค.58)

15 นโยบายการดำเนินงาน พ. ร. บ. ผู้ประสบภัยจากรถ

16 พ. ร. บ. ผู้ประสบภัยจากรถ  ประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ ขยายวงเงินความเสียหาย เบื้องต้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557

17 กองทุนสวัสดิการ รักษาพยาบาลสิทธิ อปท.

18  กรณีจ่าย ตรง 1. ใช้บริการใน รพ. รัฐ 2. มีสิทธิ อปท. ใน ฐาน ทะเบียน 3. ลงทะเบียน จ่ายตรง  กรณีสำรองจ่าย ( ใบเสร็จ ) 1. ใช้บริการใน รพ. รัฐ 2. ใช้บริการใน รพ. เอกชน กรณี อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน 3. ไม่ลงทะเบียน จ่ายตรง  กรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน 1. ใช้บริการใน รพ. รัฐ 2. มีสิทธิ อปท. ในฐานทะเบียน 3. ไม่ลงทะเบียน จ่ายตรง ( รพ. สามารถขอเลข อนุมัติจาก สปสช. ได้ ) การใช้สิทธิ รักษาพยาบาล

19 การบริหารงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ปี 2558

20 นโยบายการดำเนินงานและ ลงทะเบียน สิทธิในระบบประกันสุขภาพ

21 ตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียน  จัดระบบให้สามารถตรวจสอบสิทธิ ก่อนให้บริการได้  ตรวจสอบสิทธิผ่าน NHSO Authen ( บัตรสมาร์ทการ์ด )  สามารถให้บริการลงทะเบียน / เปลี่ยน สิทธิได้ที่ รพ. สต.

22 การติดตามสิทธิว่าง  เร่งรัดการติดตามสิทธิว่าง ให้ รวดเร็ว  ลดปัญหาการลงทะเบียนพละการ โดยไม่ลงทะเบียนโดยไม่มีแบบ คำร้อง

23 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt บทบาทภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงของ สสจ. หลัง ยกเลิกการเป็น สปสช. สาขาจังหวัด นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google