งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559

2 สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. - นโยบายรัฐบาล - พันธกิจของ สป. - อื่นๆ ตัวชี้วัดของ สป. ที่ถ่ายทอดสู่ สำนักงาน กศน. 1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-net) 2. จำนวนผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ผ่านระบบออนไลน์ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กศน. 1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-net) 1.3 จำนวนผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ผ่านระบบ ออนไลน์ 1.4 ร้อยละของผู้ร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้

3 สำนักงาน กศน. จังหวัด - พันธกิจของ กศน. - แผนปฏิบัติงาน 1.4 จำนวนผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ผ่านระบบออนไลน์ 1.1 ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามโครงการ/ กิจกรรม /งาน/ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. จังหวัด 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-net) 1.2 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน กศน. 1.5 ร้อยละของผู้ร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

4 พนักงาน ราชการ ครู กศน. ตำบล / ครู อาสาสาสมัครฯ นักจัดการงานทั่วไป / นักวิชาการศึกษา / นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน ฯลฯ - ด้านผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 - ด้านพฤติกรรม ร้อยละ 20 - ด้านผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 - ด้านพฤติกรรม ร้อยละ 20 ด้านผลการปฏิบัติงาน เชิงปริมาณ 1. ตัวชี้วัดตามโครงการ/ กิจกรรม /งาน/ แผนปฏิบัติการของสำนักงาน กศน. จังหวัด ร้อยละ 40 (ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด) - การศึกษาขั้นพื้นฐาน - การศึกษาต่อเนื่อง - การศึกษาตามอัธยาศัย เชิงปริมาณ 1. ตัวชี้วัดตามโครงการ/ กิจกรรม /งาน/ แผนปฏิบัติการของสำนักงาน กศน. จังหวัด ร้อยละ 40 (ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด) - การศึกษาขั้นพื้นฐาน - การศึกษาต่อเนื่อง - การศึกษาตามอัธยาศัย เชิงคุณภาพ 2. ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ตำแหน่ง/งานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 40 (ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด) เชิงคุณภาพ 2. ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ตำแหน่ง/งานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 40 (ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด) ด้านผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ตำแหน่ง/งานที่ได้รับมอบหมาย 1. เชิงปริมาณ ร้อยละ 40 (ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด) 2. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 40 (ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ตำแหน่ง/งานที่ได้รับมอบหมาย 1. เชิงปริมาณ ร้อยละ 40 (ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด) 2. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 40 (ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด)


ดาวน์โหลด ppt กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google