งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง
การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ประเภท วิจัยการเรียนการสอน โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ชื่อเรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะ วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

3 ปัญหาการวิจัย 1 ผู้เรียนมีความสับสนในหน่วยการเรียนนี้ เนื่องจากหน่วยการเรียนนี้ มีเนื้อหาค่อนข้างมาก 2 รายการค้าที่จะบันทึกลงในสมุดรายวันเฉพาะแต่ละเล่มมีความคล้ายคลึงกัน 3 การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่า ผลการประเมินมีระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน เฉพาะ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ระหว่างวิธีการสอนรูปแบบการสอนแบบปกติกับรูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ 3 เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะ

5 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
การทดสอบ จำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม ผ่าน เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย ร้อยละเฉลี่ย การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 42 20 10 7.24 36.19 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ 12.62 63.10

6 ตารางแสดงผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์

7 สรุปผลการวิจัย 1 ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊กเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( 4.49, S.D. 0.52)

8 รูปภาพการจัดการเรียนการโดยใช้วิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์

9


ดาวน์โหลด ppt โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google