งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถใน การ ป้องกันและลดผลกระทบ จากสาธารณภัย สำนักนโยบายป้องกันและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถใน การ ป้องกันและลดผลกระทบ จากสาธารณภัย สำนักนโยบายป้องกันและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถใน การ ป้องกันและลดผลกระทบ จากสาธารณภัย สำนักนโยบายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มีระบบการบริหารจัดการป้องกันและ บรรเทา ปัญหาดินถล่มของประเทศ การติดตามประเมินผลตาม โครงการนโยบายสำคัญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติ เพิ่มขีดความสามารถใน การ ใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพของการ ใช้ พลังงานอย่างประหยัด การติดตามประเมินผลตามภารกิจของ หน่วยงาน ภายในสังกัด กรม ปภ. พัฒนาความรู้ความสามารถของ บุคลากร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดทำนโยบายแนวทางและแผนแม่บท ด้านสาธารณภัย 2. ติดตาม ประเมินผล และกำกับการ ปฏิบัติการตามแผนแม่บท 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ของกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดทำนโยบายแนวทางและแผนแม่บท ด้านสาธารณภัย 2. ติดตาม ประเมินผล และกำกับการ ปฏิบัติการตามแผนแม่บท 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ของกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานต่าง ๆ ในการ จัดทำแผนบริหารจัดการ ภัยพิบัติ

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) เพิ่มขีดความสามารถในการ ป้องกัน และลดผลกระทบจากสา ธารณภัย 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละถ่วงน้ำหนัก ตามเป้าหมายผลผลิต ของส่วนราชการ 5 ระดับ 15 2. จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำแผนและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่าย พลเรือนจังหวัดตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย 75 จังหวัด 15 3. ร้อยละของอำเภอที่มีการจัดทำแผน และฝึกซ้อมแผนป้องกัน ฝ่ายพลเรือน 789 แห่ง 15 มีระบบการบริหารจัดการ ป้องกัน และบรรเทาปัญหาดินถล่ม ของประเทศ 4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ บริหารจัดการป้องกัน และบรรเทาปัญหาดินถล่มของประเทศ 58 จังหวัด 5 บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงาน ต่างๆ ในการจัดทำแผน บริหารจัดการภัย พิบัติ 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักตามเป้าหมาย ผลผลิตของแผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแบบ บูรณาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 1 แผน 10

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) การติดตามประเมินผลตาม ภารกิจของ หน่วยงานภายในสังกัด กรม ปภ. 6. ระดับความสำเร็จของการติดตาม ประเมินผลตามภารกิจของ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเพื่อ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 2 เรื่อง 10 การติดตามประเมินผล โครงการนโยบายสำคัญ และนำไปประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน 7. ระดับความสำเร็จในการติดตามและ ประเมินผลโครงการตาม นโยบายสำคัญนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติ 2 เรื่อง 10 การบริหารจัดการด้าน งบประมาณ 8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80 5 พัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากร 9. จำนวนครั้งที่มีการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้หรือถ่ายทอด ความรู้สู่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน 13 ครั้ง 10

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงานอย่างประหยัด 10. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน 5 1) ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของเครื่องปรับอากาศที่ได้ ทำความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบ ประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถใน การ ป้องกันและลดผลกระทบ จากสาธารณภัย สำนักนโยบายป้องกันและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google