งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Game Programming CHAPTER 01 1. Course Objectives  Unity  C#  Math and Physics for Game  Create 3 games.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Game Programming CHAPTER 01 1. Course Objectives  Unity  C#  Math and Physics for Game  Create 3 games."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Game Programming CHAPTER 01 1

2 Course Objectives  Unity  C#  Math and Physics for Game  Create 3 games

3 Grading  1. คะแนนสอบกลางภาค 20 %  2 การบ้าน 50%  3. คะแนนสอบปลายภาค 20%  4. ความสนใจ 10%

4 Project1: Apple Picker

5 Project2: Mission Demolition

6 Project3: Apple Picker

7 Contact Information:  Instructor: สุรเดช อินทกรณ์  Office: ห้องพักใต้บันไดชั้นสองอาคาร 9  Email: intagorn@gmail.com  Office hours: ศุกร์ 9.00-12.00 or by appointment

8 Let's begin CHAPTER 01 8

9 Apple Picker

10  AppleTree Component: Trunk: GameObject > Create Other > Cylinder

11 Apple Picker  AppleTree Component: GameObject > Create Other > Sphere.

12 Apple Picker  AppleTree  GameObject > Create Empty.  เปลี่ยนชื่อ GameObject เป็น AppleTree  ลาก Trunk กับ Sphere ให้อยู่ใน AppleTree

13 Apple Picker  ทำการ set transform ของ apple tree

14 Simple Materials for AppleTree  สร้าง Mat_Wood สีน้ำตาล  Assets > Create > Material.  ลาก Mat_Wood ไปที่ Trunk  สร้าง Mat_Leaves สีเขียว  Assets > Create > Material.  ลาก Mat_Wood ไปที่ Sphere

15 Create Directional Light  สร้าง Directional Light  GameObject > Create Other > Directional Light  ขยับ AppleTree ใน Scene View

16 Apple  สร้าง Apple  GameObject > Create Other > Sphere  เปลี่ยนชื่อ Sphere เป็น Apple  สร้าง Mat_Apple  Assets > Create > Material  เลือกสีแดงให้กับ Mat_Apple

17 Adding Physics to the Apple  ถ้าเราลองกด Play จะเห็นว่า Apple จะไม่ตกลงมา  เราสามารถ Add Physic ให้กับ Apple โดย  Select Apple in the Hierarchy pane.  Component > Physics > Rigidbody.

18 Giving Apples the Tag “Apple”

19 Making the Apple Prefab  ลาก Apple ไปที่ Project Pane  ลบ Apple ใน Scene view

20 Basket  GameObject > Create Other > Cube  เปลี่ยนชือเป็น Basket  สร้าง Mat_Basket สีเหลือง  ใส่ Mat_Basket เข้าไปที่ Basket

21 Camera Setup  Set projection to Orthographic  size to 16.

22 Coding the Apple Picker Prototype

23  The actions we will need to code for the AppleTree are as follows:  1. Move at a certain speed every frame.  2. Change directions upon hitting the edge of the play area.  3. Change directions based on random chance.  4. Drop an Apple every second.

24 Coding the Apple Picker Prototype

25  ลาก AppleTree C# script ไปที่ Apple Tree  ทดลอง Run จากนั้นลองทำการปรับค่า Parameter  AppleTree Position = [0,12,0]  leftAndRightEdge = 20

26 Coding the Apple Picker Prototype  แก้ method update() ตามรูป

27 บรรยาย  Note: ข้างล่างนี้ไม่ต้องพิมพ์ตามเป็น บรรยาย  ถ้าเกมมีความเร็ว 25 fps ( 1 frame ทุก 0.04 วินาที )  3 บรรทัดข้างล่างมีความหมายเท่ากัน

28 Coding the Apple Picker Prototype  ลองปรับตัวแปร speed ตามใจชอบ  จะเห็นว่า AppleTree ของเราเคลื่อนไหวออกไปจาก screen  ดังนั้นเราต้องใส่เงื่อนไข

29 Changing Direction

30 Changing Direction Randomly  ลองปรับค่า chanceToChangeDirections

31 Changing Direction Randomly  ปัญหาของการใส่ Changing Direction ไว้ใน Update คื่อ ในแต่ละ Computer จะทำการเปลี่ยน Direction จำนวนครั้ง ไม่เท่ากัน ให้แก้เป็น (FixedUpdate จะถูกเรียก 50 ครั้งต่อ วินาที )

32 Dropping Apples  เลือก AppleTree ใน the Hierarchy ดูที the Apple Tree (Script) ใน Inspector.  ลาก Apple Prefab ใส่ใน applePrefab field

33 Dropping Apples  ใส่ Code เข้าไปใน Apple Tree

34 InvokeRepeating  InvokeRepeating(methodName: string, time: float, repeatRate: float)  Invokes the method methodName in time seconds, then repeatedly every repeatRate seconds.

35 Setting GameObject Layers  จะเห็นว่า Apple Tree กับ Apple ชนกันเอง  ให้ทำ Layers ตามรูปข้างล่าง

36 Setting GameObject Layers  Set Layer ให้กับ AppleTree, Basket และ Apple  Set Collision Matrix เพื่อไม่ให้ AppleTree กับ Apple ชน กัน  Edit > Project Settings > Physics.

37 Collision Matrix


ดาวน์โหลด ppt Game Programming CHAPTER 01 1. Course Objectives  Unity  C#  Math and Physics for Game  Create 3 games.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google