งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยใน โรงพยาบาล คณะทำงานสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยใน โรงพยาบาล คณะทำงานสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยใน โรงพยาบาล คณะทำงานสิ่งแวดล้อม

2 ส่งเสริมสุขภาพ พิทักษ์ สิ่งแวดล้อม เป้าหมายของทีม ENV

3 กลยุทธ์แผนงาน / โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ บริการสุขภาพ โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการบริการ สุขภาพ แผนงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล

4 เป้าหมาย ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม รายชื่อเครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI list)เป้าหมายความถี่ ผลลัพธ์ 2556 1. ปลอดภัย จำนวนครั้งของการเกิดเหตุ ความไม่ปลอดภัยเป็น 0 ทุกเดือน 1.1 ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บจากโครงสร้าง/ อาคารสถานที่0 1.2 พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน2 1.3 โครงสร้างอาคารในพื้นที่ให้บริการ/ ทำงานชำรุดหรือพัง0 1.4 ทรัพย์สินเสียหาย/ สูญหาย0 2. เพียงพอและพร้อมใช้ ทุกเดือน 2.1 มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอกับการให้บริการ จำนวนครั้งของการยืม เครื่องมือระหว่างหน่วยงาน/ รพ. ≤ 5 ครั้ง/ เดือน 1-4 2.2 มีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 100%100 2.3 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ100%100 3. ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%ทุกเดือน 3.1 มาตรฐานระบบน้ำทิ้งไม่ผ่าน 3.2 มาตรฐานระบบน้ำดื่มผ่าน

5 1. อบรมเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำ หน่วยงาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมการทำงาน การประเมินและ ควบคุมความเสี่ยง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

6 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมการทำงาน การประเมินและ ควบคุมความเสี่ยง 2. ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมการ ทำงานโดย  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ประจำวัน / สัปดาห์ ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

7 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมการทำงาน การประเมินและ ควบคุมความเสี่ยง 2. ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมการ ทำงานโดย  ทีม จป. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

8 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมการทำงาน การประเมินและ ควบคุมความเสี่ยง 2. ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมการ ทำงานโดย  ศูนย์วิศวกรรมความปลอดภัยปี ละ 1 ครั้ง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

9 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

10 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

11 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

12 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

13 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

14 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

15 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

16 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

17 ผลการพัฒนาให้เกิด คุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย

18 การจัดหาเครื่องมือ หน่วยงานสำรวจและเสนอความ ต้องการ ความจำเป็น พร้อมจำนวน เครื่องมือที่มีในหน่วยงาน คณะกรรมการพิจารณาถึงปริมาณ และความจำเป็น จัดหาเครื่องมือ ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์เพียงพอ

19 ความต้องการ/การจัดหาเครื่องมือแพทย์ ปี 2556 ลำดับเครื่อง ความต้องการ ( เครื่อง ) จำนวนจัดหา ( เครื่อง ) 1 เครื่องดูดเสมหะ 11 2 เครื่องวัดความดันชนิดมือบีบ 33 3 ที่นอนลม 33 4 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ ( เด็ก โต ) 33 5 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ ( ผู้ใหญ่ ) 96+3 6 เครื่องควบคุมการให้สารละลาย 11 7 เครื่องวัดความดันโลหิต 99 8 ฉากกั้นรังสี 11 ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์เพียงพอ

20 การยืมเครื่องมือระหว่างแผนก ปี 2556 ลำดับ ที่ แผนกชื่อเครื่อง จำนวนที่ยืม รวม ทั้งหมด ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 1ER เครื่องช่วยหายใจ11 3ER Colla mask,ชุดพ่นยา TT tube,หัวต่อเครื่องช่วย หายใจ 2226 4WF Monitor EKG1 1 5WF Infusion pump44 รวม12

21 การบำรุงรักษา หน่วยงานมีการตรวจสอบ ประจำวัน / ประจำสัปดาห์ โดยช่างของโรงพยาบาล โดยช่างภายนอก / บริษัท ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้

22 ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้ การสอบเทียบเครื่องมือ หน่วยงานมีการสำรวจอุปกรณ์ใน หน่วยงานส่งทีมสอบเทียบเครื่องมือ แบ่งเครื่องมือ : 3 กลุ่ม 1. เสี่ยงสูง : เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องดม ยา, EKG Monitor 2. จำเป็นต้องสอบเทียบ : Infusion pump, BP, Suction 3. เสี่ยงต่ำ : เครื่องชั่งน้ำหนัก เน้นในเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงต้องผ่าน การสอบเทียบทุกเครื่อง มีระบบการแจ้งข้อมูลผลการสอบเทียบ ไปยังหน่วยงาน

23 ผลการ สอบ เทียบ ปีเครื่องมือที่ต้องสอบเทียบสอบเทียบไม่ได้สอบเทียบคิดเป็น% 2556(ก.พ.)330 0100 2557 (มี.ค.)363 0100 ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้

24 ยอดงานแจ้งซ่อม ประจำปี 2556 ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้ Downtime ระยะเวลาการซ่อม (High, Medium) จำนวน งานซ่อม มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธครวม ภายใน 33315576333648 ภายนอก 1000100000002 รวม 43316576333650 ระยะเว ลาซ่อม เป้าหมายมคกพกพ มีคเมยพคพค มิ ย กคสคกยกย ตคพยพย ธคธค รว ม ภายในไม่เกิน 1-2 วัน 33314546230539 ภายนอ ก ไม่เกิน หมายเหตุ ซ่อมภายนอกไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

25 ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ ปลอดภัย จัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์

26 ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ ปลอดภัย อุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ไม่ปลอดภัย (ผู้ป่วย/ เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากเครื่องมือแพทย์)

27 มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปริมาณออกซิเจนไม่ เพียงพอ มีการจัดระบบการเติม อากาศโดยการพ่นน้ำ ในบ่อ 1 และบ่อ 2 ในเวลา 10:00 น.-12:00 น. และติดตั้งระบบการเติม อากาศอัตโนมัติ ในเวลากลางคืน 01:00- 03:00 น.

28 มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้น้ำยาทำลายเชื้อมากเกิน มาตรฐานที่กำหนด ควบคุมการใช้น้ำยาในระบบ การจัดการผ้าเปื้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IC

29 มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ทิ้ง ( ค่า ph, ค่าคลอรีนก่อน ปล่อยทุกวัน, ติดตามส่งตรวจค่า BOD)

30 ผลการตรวจน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียจากบ่อบำบัด ประจำปี 2557 BOD เมื่อ 28 ม.ค. 57 =69.7 BOD เมื่อ 12 มี.ค.57 =23.5 BOD เมื่อ 4 ก.ค.57 = 6.83

31 เกณฑ์คุณภาพ255425552556 1.การผ่านเกณฑ์ในน้ำใช้ (coliform < 2.2 MPN) - ไม่พบ E.coli, Colifrom --- 2. การผ่านเกณฑ์น้ำดื่ม - coliform < 2.2 MPN หรือ No pathogenic and coliform bacteria isolate ไม่พบ ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ ปี 2554-2556 ส่งตรวจภายนอก 2ครั้ง/ปี และสุ่มส่งตรวจ 1 ครั้ง บริษัทส่งตรวจ 1 ครั้ง

32 มีการปรับปรุงโรงเรือนพักขยะติดเชื้อของ โรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

33 ควบคุมดูแลการขนส่งและการทำลายขยะ ติดเชื้อ ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

34 มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยใน โรงพยาบาล คณะทำงานสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google