งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย. มี 4 ประการ ประกอบด้วย  องค์ประกอบด้านพื้นที่  องค์ประกอบด้านการจัดการ  องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย. มี 4 ประการ ประกอบด้วย  องค์ประกอบด้านพื้นที่  องค์ประกอบด้านการจัดการ  องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

2 มี 4 ประการ ประกอบด้วย  องค์ประกอบด้านพื้นที่  องค์ประกอบด้านการจัดการ  องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม

3  การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  Environmental Fragility  บางแห่งที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบ ธรรมชาติ  มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  เข้าถึงได้ยาก ห่างไกลตัวเมือง  มีความท้าท้าย ในการทำกิจกรรม

4  Adventure Tourism commonly occurs in or near natural environments, social environments with distinct culture, and/or sites inhabiting historical artifacts. As such, adventure tourism destinations are often fragile and in need of protection from overcrowding

5  เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel)  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ ท้องถิ่นน้อยที่สุด  มีการจัดการอย่างยั่งยืน  คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน  Carrying Capacity  Climate Change

6  Tourism capacity and planning has always been crucial for sustainable tourism markets. Officials and stakeholders must strategically address the impacts of adventure tourism— additional consumption, traffic and waste caused by non-residents, potential deterioration of natural and historical sites, cultural impacts, and pressures for host destinations to develop infrastructure for the benefit of tourists rather than local needs

7  Adventure tour operators, with products and services that depend on healthy natural environments  tourism potentially exacerbates the effects of climate change already occurring from other causes. UNWTO research shows that tourism accounts for an estimated 5% of global CO2 emissions. Air transport accounts for 40% of all tourism emissions, car for 32% and accommodation for 21%.

8  UNWTO จึงเป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยวสากลเพื่อ สนับสนุนให้การท่องเป็นแรง ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโต ทางเศรษฐกิจ โดยตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิด ความมั่นคงทางสังคม  United Nations World Tourism Organization  155 ประเทศ

9  risk is that faced by destinations as traditional sites experience changes that make them less attractive or accessible to tourists. For example, there is a concern that loss of snow coverage on summits such as Mount Everest and Mount Kilimanjaro could make climbing tourism less attractive if travelers feel that the experience is no longer as special or unique.

10  เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้  เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ  ใช้กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น  เป็นการศึกษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในแหล่ง ท่องเที่ยว

11  คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นหรือชุมชน ท้องถิ่น  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม วางแผน ปฏิบัติตามแผน และร่วมได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาค คอยติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการพัฒนา  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมบำรุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นหรือชุมชน ท้องถิ่น

12 1. Sustainable Development Policy  Government policy to support and foster sustainable and rural tourism development  Because they safeguard the destination’s natural, heritage, and cultural resources

13  How safe of that country  Corruption Perceptions Index  Countries with high levels of transparency and low or no travel warnings issued are safer for travelers

14 The level of healthcare available  A healthy local people to foster nature and its resources responsibly  Healthcare is readily available are able to support adventure travelers

15  Adventure travelers want untrammeled and well-managed natural resources.  Destination with unusual or rare natural resources will earn high praise from adventure travelers

16  Adventurer travelers are as keen to learn about new cultures as they are to explore nature.  Encourage local people to preserve their culture  to acknowledge and honor their customs Index  UNESCO World Heritage Site  Protected Area as a % of total land

17  Cycling  Climbing (cliff, ice, rock)  Hiking  Rafting  Paragliding  Outdoor and nature-based activities  Ability to support adventure sport Indicators  Protected Species  Forest, Grasslands, Drylands

18

19  https://www.youtube.com/watch?v=T8WXZ- Ij_gU

20  Look for and acknowledge destinations in which entrepreneurship in the business is thriving  Business freedom  Monetary freedom  Investment freedom  Labor freedom

21  Adventure travelers frequently seek out opportunities to volunteer in the destinations they visit.  Looking for NGO and aid organization partners through which they can offer their visitors a short-term opportunity to contribute to relevant causes and also have a chance to see real people and situations indicators  NGO Density  HPI (Happy Planet Index) ความอยู่ดีมีสุข (Human Well-Being) และผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact)

22  Hard Infrastructure ◦ Roads, airports, lodging facilities, trails  Soft Infrastructure ◦ Trail maps, accessible information on heritage and culture ◦ Ground operators and outfitters

23  A country’s image for sustainability and adventure opportunity will attract travelers who value these aspects.


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย. มี 4 ประการ ประกอบด้วย  องค์ประกอบด้านพื้นที่  องค์ประกอบด้านการจัดการ  องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google