งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
บทที่ 2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

2 องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
มี 4 ประการ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านพื้นที่ องค์ประกอบด้านการจัดการ องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม

3 องค์ประกอบด้านพื้นที่
การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ Environmental Fragility บางแห่งที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เข้าถึงได้ยาก ห่างไกลตัวเมือง มีความท้าท้าย ในการทำกิจกรรม

4 Environmental Fragility
Adventure Tourism commonly occurs in or near natural environments, social environments with distinct culture, and/or sites inhabiting historical artifacts. As such, adventure tourism destinations are often fragile and in need of protection from overcrowding

5 องค์ประกอบด้านการจัดการ
เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel)  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นน้อยที่สุด  มีการจัดการอย่างยั่งยืน คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน Carrying Capacity Climate Change

6 Carrying Capacity Tourism capacity and planning has always been crucial for sustainable tourism markets. Officials and stakeholders must strategically address the impacts of adventure tourism— additional consumption, traffic and waste caused by non-residents, potential deterioration of natural and historical sites, cultural impacts, and pressures for host destinations to develop infrastructure for the benefit of tourists rather than local needs

7 risk concerning climate change
Adventure tour operators, with products and services that depend on healthy natural environments tourism potentially exacerbates the effects of climate change already occurring from other causes. UNWTO research shows that tourism accounts for an estimated 5% of global CO2 emissions. Air transport accounts for 40% of all tourism emissions, car for 32% and accommodation for 21%.

8 UNWTO UNWTO จึงเป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยวสากลเพื่อสนับสนุนให้การท่องเป็น แรง ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิด ความมั่นคงทางสังคม United Nations World Tourism Organization 155 ประเทศ

9 risk concerning climate change
risk is that faced by destinations as traditional sites experience changes that make them less attractive or accessible to tourists. For example, there is a concern that loss of snow coverage on summits such as Mount Everest and Mount Kilimanjaro could make climbing tourism less attractive if travelers feel that the experience is no longer as special or unique.

10 องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ
เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้  เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ ใช้กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง กับผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น  เป็นการศึกษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

11 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม วางแผน ปฏิบัติตามแผน และร่วมได้รับประโยชน์ อย่างเสมอภาค คอยติดตามตรวจสอบ ควบคุมการพัฒนา ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมบำรุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น

12 Ten Pillars of Adventure Tourism Competitiveness
1. Sustainable Development Policy Government policy to support and foster sustainable and rural tourism development Because they safeguard the destination’s natural, heritage, and cultural resources

13 2. Safety and Security How safe of that country
Corruption Perceptions Index Countries with high levels of transparency and low or no travel warnings issued are safer for travelers

14 3.Health The level of healthcare available
A healthy local people to foster nature and its resources responsibly Healthcare is readily available are able to support adventure travelers

15 4.Nature Resources Adventure travelers want untrammeled and well-managed natural resources. Destination with unusual or rare natural resources will earn high praise from adventure travelers

16 5.Cultural Resources Adventurer travelers are as keen to learn about new cultures as they are to explore nature. Encourage local people to preserve their culture to acknowledge and honor their customs Index UNESCO World Heritage Site Protected Area as a % of total land

17 6.Adventure Activity Resources
Cycling Climbing (cliff, ice, rock) Hiking Rafting Paragliding Outdoor and nature-based activities Ability to support adventure sport Indicators Protected Species Forest , Grasslands, Drylands

18 Paragliding

19 https://www.youtube.com/watch?v=T8WXZ- Ij_gU

20 7.Entrepreneurship Look for and acknowledge destinations in which entrepreneurship in the business is thriving Business freedom Monetary freedom Investment freedom Labor freedom

21 8.Humanitarian Adventure travelers frequently seek out opportunities to volunteer in the destinations they visit. Looking for NGO and aid organization partners through which they can offer their visitors a short-term opportunity to contribute to relevant causes and also have a chance to see real people and situations indicators NGO Density HPI (Happy Planet Index) ความอยู่ดีมีสุข (Human Well- Being) และผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact)

22 9.Tourism Infrastructure
Hard Infrastructure Roads, airports, lodging facilities, trails Soft Infrastructure Trail maps, accessible information on heritage and culture Ground operators and outfitters

23 10.Image A country’s image for sustainability and adventure opportunity will attract travelers who value these aspects.


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google