งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ August 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ August 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ chutatip@tu.ac.th สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ August 2014

2 สารบาญ บทนำ (Introduction) 2 ติดตั้งโปรแกรม (Install Program) 3 การสร้างห้องสมุด (Create Library) 8 การเพิ่มรายการอ้างอิง (Add References) 10 ด้วยตนเอง (Entering a References) เช่น Text, Figure, file ต่างๆ ฯลฯ 11 การถ่ายโอนข้อมูล (Importing Reference Data) 17 - Direct Export 18 - Searching an Online Database 25 - Importing PDF Files 27 การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Change Case) 30 การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ (Change Layout) 31 การแสดงให้ทราบว่าอ่าน/ไม่อ่าน (read/unread Reference) 33 การจัดลำดับความสำคัญ (ratings Reference) 34 การหาข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Find Full Text) 35 การจัดกลุ่มข้อมูล (Create Group Set) 37 Custom Group, Smart Group, From Group 38 รูปแบบบรรณานุกรม (Bibliographic Styles) 42 การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Word (Writing a Paper With Microsoft Word) 44 การทำรายการบรรณานุกรม (Copy Formatted to create and copy a bibliography) 53 การปรับปรุงข้อมูลใหม่ของรายการอ้างอิงที่มีอยู่เดิม (Find Reference Updates) 54 การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง EndNote (Import/Export Data Between Endnote Library) 56 การบันทึกข้อมูลทั้งห้องสมุด (Saving a Compressed Copy of a Library) 58 การหาข้อมูลซ้ำ (Find Duplicates) 59 การแทรกรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมใน PowerPoint (Insert Citations/ References to 60 PowerPoint) หน้า

3 EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทาง บรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฐานข้อมูลของ ห้องสมุด (Library OPAC) และ PDF Files ฯลฯ EndNote สามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ตาราง กราฟ เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรม ไว้ในลักษณะฐานข้อมูล ห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) โดยสามารถนำ ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมใน วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ผลิตโดยบริษัท Thomson Reuters Introduction

4 Introduction โปรแกรม EndNote จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ บรรณานุกรม ไว้ใน Library ของ EndNote สามารถสร้าง Library ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ละ Library จะมีนามสกุล.enl และสามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 5,000 รูปแบบ สามารถสร้าง Group Set ได้สูงสุด 5,000 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกัน ได้สูงสุด 5,000 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถถ่ายโอนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF (Importing PDF Files) ไฟล์ PDF ที่จัดเก็บในโปรแกรม สามารถเพิ่มหรือไฮไลท์ข้อความสำคัญ และสิบค้นเรื่องในไฟล์ พร้อมทั้งบันทึก หรือสั่งพิมพ์เอกสารได้ สามารถค้นหาไฟล์เอกสารฉบับเต็มของเอกสารได้ โดยทำการค้นหา จาก ISI Web of Knowledge, EndNote Web Services, DOI (Digital Object Identifier), PubMed LinkOut และ OpenURL ส่ง email รายการอ้างอิง พร้อมเอกสารฉบับเต็มได้ สามารถตรวจสอบรายการซ้ำได้

5 Introduction ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ของรายการอ้างอิงที่มีอยู่เดิม ( Find Reference Updates) เปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ (Layout) ได้ เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร หรือเขตข้อมูลที่ต้องการ (Change Case) แสดงข้อมูล read/unread Reference สามารถจัดลำดับความสำคัญ (ratings Reference) สามารถเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา (Citation in Text) ได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดง Author (Year), Exclude Author, Exclude Year, Exclude Author & Year และ Show Only in Bibliography เป็นต้น เชื่อมต่อกับโปรแกรม EndNote Web ทำให้สามารถเพิ่มรายการอ้างอิง ได้สูงสุด 100,000 รายการ พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 5 GB สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง EndNote Library ได้ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word /PowerPoint for Windows 2007, 2010 และ 2013, OpenOffice.org version 3 Writer ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7 และ 8 

6 Install Program EndNote X7 การติดตั้งโปรแกรม

7 การ download โปรแกรม EndNote http://library.tu.ac.th 1 2

8 Download คลิกที่นี่

9 1 4 3 2

10 พิมพ์ passwd 5 7 6 8 9

11 1011 12 1314

12 15 16

13 คลิกที่ Start | All Programs | EndNote | EndNote เริ่มใช้งานเริ่มใช้งาน

14 คลิกเพื่อสร้าง Library ใหม่ คลิกเพื่อเปิด Library ที่มีอยู่ แล้ว

15 Create Library การสร้างห้องสมุด

16 คลิกเพื่อสร้าง Library ใหม่

17 สร้าง EndNote library Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples ตั้งชื่อ library “training” แล้วคลิก Save

18 ชื่อ Library จำนวน Reference ใน Library

19 การเพิ่มรายการอ้างอิงทำได้ 2 วิธีคือ 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) เฉพาะข้อมูลอ้างอิงที่เป็นตัวอักษร (Text) ข้อมูลอ้างอิงพร้อมภาพ ตาราง แผนภูมิ เป็นต้น (Enter a reference includes graphic) ข้อมูลอ้างอิงพร้อมกับแนบไฟล์ (Enter a reference that includes an attached file) Add References to EndNote Library

20 Add Citations to Library 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากการสืบค้นฐานข้อมูลสู่ EndNote (Importing Reference Data to Endnote) Direct Export การถ่ายโอนข้อมูลโดยตรง Importing Filter การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Filter Importing PDF การถ่ายโอน file PDF Searching an Online Database การถ่ายโอนข้อมูล จากการสืบค้นฐานข้อมูลจาก EndNote โดยตรง Add References to EndNote Library

21 Entering a References การเพิ่มรายการอ้างอิง Text Text Figure เช่น ภาพ ตาราง ฯลฯ 1 ภาพเท่านั้น Figure เช่น ภาพ ตาราง ฯลฯ 1 ภาพเท่านั้น ไฟล์ ต่างๆ เช่น pdf ฯลฯ ไม่เกิน 45 ภาพ ไฟล์ ต่างๆ เช่น pdf ฯลฯ ไม่เกิน 45 ภาพ

22 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) 1 2 3 4 5 คลิกที่ 1.References 2.New Reference 3.Reference Type 4.Type in field 5. Close คลิก X หรือ คลิก File|Close Reference เพื่อบันทึกข้อมูล เลือกประเภท ของสิ่งพิมพ์

23 Entering a References ข้อกำหนดในการลงรายการข้อมูล เช่น Author ผู้แต่ง ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติ ให้พิมพ์ นามสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง ผู้แต่งที่เป็นชาวไทย ให้พิมพ์เครื่องหมาย, ต่อท้ายนามสกุล เช่น มานะ มุ่งงานดี, ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล พิมพ์เครื่องหมาย, ต่อท้ายชื่อ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนแยก คนละบรรทัด โดยการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ หากไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้เว้นว่างไม่ต้องพิมพ์ Year ปีพิมพ์ เช่น 2557 หรือ 2014 Pages เลขหน้า เช่น 79-204

24 Entering a References ตัวอย่างการพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่ละประเภท สามารถดูตัวอย่างการพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่ละประเภทได้จาก library ชื่อ Sample_Library ซึ่งการลงโปรแกรม EndNote ทุกครั้งโปรแกรมจะ สร้าง library ชื่อ Sample_Library ไว้ให้ สถานที่เก็บ Sample_Library อยู่ที่ Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples เมื่อสร้าง library ใหม่ สามารถนำไปจัดเก็บไว้ใน folder ชื่อ Examples ก็ได้ เพื่อให้ Library ทุก Library เก็บอยู่ที่เดียวกัน

25 การเพิ่มภาพ ตาราง แผนภูมิ และ ไฟล์ 1. คลิก mouse ขวา 2. เลือก File Attachments |Attach File หรือ คลิกที่ 3. คลิก Figure | Attach Figure 4. เลือกไฟล์ หรือรูป ที่ต้องการ 1 2 3 4 2

26 ตัวอย่างการ Insert ไฟล์ (File) 1 4 3 2 6 5

27 ตัวอย่างการ Insert รูปภาพ (Figure) 1 2 3 4 5 6 ใส่คำอธิบาย ภาพ ที่ Caption bird

28 ทุกครั้งที่ close Reference ให้คลิก Yes เพื่อยืนยันการบันทึก (Save)

29 แสดงว่า มี file แนบ

30 การดูเอกสารฉบับเต็ม ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู คลิกเพื่อดู เอกสารฉบับเต็ม แบบเต็มจอ

31

32 A-C สามารถเพิ่ม comment และ 1-2 ไฮไลท์ ข้อความได้ (กรณีต้องการลบให้ คลิก mouse ขวา เลือก Delete Annotation) 1 2 A B C สามารถ save, print และ email ได้จากหน้าจอแสดงเอกสาร ฉบับเต็ม

33 Importing Reference Data into EndNote 1.Direct Export : สามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ เข้าสู่โปรแกรม EndNote ได้ทันทีผ่านทางหน้าจอของฐานข้อมูล ออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ EndNote 2.Importing Filter : การบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์แล้วจึงนำมา ถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ Filter ที่เหมาะสม การถ่ายโอนข้อมูลใน ลักษณะนี้เหมาะสำหรับฐานข้อมูลที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม Endnote แบบ Direct Export หรือในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ กำลังใช้งานในขณะนั้นไม่มีโปรแกรม EndNote ติดตั้งไว้

34 Importing Reference Data into EndNote 3. Searching an Online Database : การถ่ายโอนข้อมูล จากฐานข้อมูลโดยใช้ระบบการค้นหา และการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่าน ทางหน้าจอการทำงานโปรแกรม Endnote โดยตรง 4. Importing PDF Files : เป็นการถ่ายโอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF เข้าสู่ EndNote

35 ฐานข้อมูลที่ใช้ Direct Export Academic Search Complete /ACS Cambridge Journals Online Emerald JSTOR Oxford Journals ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) / Project MUSE SAGE Journals Online / Scopus / ScienceDirect / SpringerLink Taylor & Francis Web of Science / Wiley Online Library etc.

36 คำสั่งที่ถ่ายโอนข้อมูลแบบ Direct Export Export citations Export directly to EndNote or Reference Manager Download to reference manager Download to citation manager Bibliographic manager Citations in Direct Export format etc.

37 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้ Direct Export

38 http://library.tu.ac.th 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูลในการค้น 3. คลิก Search 1 2 3

39 6 4 4. แสดงจำนวนผลการสืบค้น 5. สามารถจำกัดผลการสืบค้นอีก ได้ เช่น กรณีต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่มีเอกสารฉบับเต็มให้ คลิก √ หน้า Full Text 6. คลิก Update 5

40 1. คลิกที่ Add to folder รายการที่ต้องการจัดเก็บ การ export ข้อมูลเข้าโปรแกรม EndNote 1 1

41 2 2. คลิกที่ Folder เพื่อให้ แสดงรายการที่จัดเก็บ

42 3. คลิกเลือกรายการที่จะ Export 4. คลิก Export 3 4

43 5. Direct Export RIS Format 6. คลิก √ เพื่อให้ลบรายการหลังจาก export แล้ว 7. คลิก Save เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้า EndNote 6 7 5

44 หน้าแสดงจำนวนผลการสืบค้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นให้แสดง เฉพาะรายการหนังสือในห้องสมุดโดยคลิก √ หน้า Catalog Only แล้ว คลิก Update การค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรมของหนังสือในห้องสมุด

45 แสดงข้อมูลเฉพาะหนังสือในห้องสมุด ต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้ทำเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

46 1 2

47 3 4 5

48 ข้อมูล 2 รายการที่เลือก ถ่ายโอนเข้า Library ใน โปรแกรม EndNote

49 Searching an Online Database การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลโดย ใช้ระบบการค้นหา และการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่านทางหน้าจอการทำงาน โปรแกรม Endnote โดยตรง เช่น การ ค้น Library Catalog ของ มหาวิทยาลัยต่างๆ และฐานข้อมูล เช่น Pubmed, Crossref เป็นต้น การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลโดย ใช้ระบบการค้นหา และการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่านทางหน้าจอการทำงาน โปรแกรม Endnote โดยตรง เช่น การ ค้น Library Catalog ของ มหาวิทยาลัยต่างๆ และฐานข้อมูล เช่น Pubmed, Crossref เป็นต้น

50 1 3 2 4 ตย. สืบค้นข้อมูล Library Catalogs ของ University of Pittsburgh โดยคลิก 1. Tools 2. Online Search 3. เลือก U Pittsburg 4. Choose

51 5 7 5. พิมพ์คำค้น 6. คลิก Search 7. คลิก OK 6

52 8 9 8. เลือกผลการสืบค้นรายการที่ต้องการ 9. คลิกเพื่อถ่ายโอนข้อมูลมาที่ Library EndNote

53 10 10. คลิกที่ จะแสดงจำนวนข้อมูลที่ได้รับการถ่ายโอนอยู่ใน Duplicate References และ All References

54 Importing PDF Files to Create New References การเพิ่มรายการอ้างอิงจากการนำข้อมูล ไฟล์ PDF เข้า EndNote

55 1 2 3 1. คลิก File 2. เลือก Import 3. เลือกทางเลือก File กรณี Import PDF file เดียว Folder กรณี Import PDF ที่อยู่ใน Folder วิธีนี้ Import ครั้งเดียว จะได้หลาย file ตาม จำนวน file ใน Folder

56 5 4 6 4. เลือก file ที่จะ Import 5. เลือก PDF 6. คลิก Import

57 1 5 4 3 2 6 การตั้งค่าให้ถ่ายโอน file PDF อัตโนมัติ และการตั้งชื่อ file ตาม Title 1. คลิก Edit 2. เลือก Preferences 3. คลิก PDF Handling 4. เลือก Title 5. เลือก Folder ที่เก็บไฟล์ 6. คลิก OK

58 Folder ที่เก็บ file PDF เมื่อ ได้ถ่ายโอนเข้า Library EndNote อัตโนมัติแล้ว จะปรากฏ folder ภายใน Folder ขื่อ Imported

59 Change Case การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

60 เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Change Case) 1 2 1.ให้ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 2.เลือกรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เลือกอักษรตัว ใหญ่ ตัวเล็ก เช่น Capitalize Each Word คือ ให้อักษรตัวแรก ของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

61 Change Layout การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ

62 คลิก Layout เพื่อเลือก หน้าจอ หน้าจอการ แสดงผล แบบ 1 2

63 Change Layout หน้าจอการ แสดงผล แบบ

64 Change Layout หน้าจอการ แสดงผล แบบ

65 Change Layout หน้าจอการ แสดงผล แบบ

66 read/unread Reference การแสดงให้ทราบว่าอ่าน/ไม่อ่าน

67 แสดงว่ายังไม่อ่าน แสดงว่าอ่านแล้ว

68 ratings Reference การจัดลำดับความสำคัญของ รายการอ้างอิงโดยจำนวน ★ ดังนี้ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

69 จัดลำดับความสำคัญด้วย จำนวน ★

70 Find Full Text การหาข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

71 1 2 3 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการหา Full Text 2. คลิก References 3. Find Full Text 4. Find Full Text 5. คลิก OK 4 5

72 Find Full Text รายการใดที่ค้น fulltext ได้ จะปรากฏรูป หน้า รายการ

73 Create Group Set การจัดกลุ่มข้อมูล โดยจะมีกลุ่มข้อมูลย่อย ดังนี้ Custom Group Custom Group Smart Group Smart Group From Group From Group

74 Create Group Set สร้าง Group Set โดย 1.คลิก Groups 2.คลิก Create Group Set 1 2

75 Create Group Set พิมพ์ชื่อ Group 3

76 Create Custom Group การจัดกลุ่มข้อมูลภายใต้ Group Set ด้วยตนเอง

77 Create Custom Group 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่ม 2. คลิก Groups 3. เลือก Add References To 4. คลิก Create Custom Group 2 1 3 4

78 Create Custom Group 5. พิมพ์ชื่อกลุ่ม ซึ่งข้อมูลที่เลือกจะถูกจัดเก็บไว้ ในกลุ่ม (Group) ชื่อ Teaching English 5

79 Create Smart Group การจัดกลุ่มข้อมูลภายใต้ Group Set โดยข้อมูลจะเข้ากลุ่มให้อัตโนมัติทุกครั้ง ตามคำค้นที่กำหนดไว้

80 Create Smart Group การสร้างกลุ่มแบบนี้ เมื่อค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในเรื่องที่กำหนด ทุกครั้ง ผลการสืบค้นจะจัดเข้ากลุ่มให้อัตโนมัติ 1. คลิก Groups 2. เลือก Create Smart Group 3. พิมพ์ชื่อกลุ่ม 4. พิมพ์คำค้น และกำหนดเขตข้อมูลสืบค้น เช่น Title ฯลฯ 3 2 1 4

81 Create From Group การจัดกลุ่มข้อมูลภายใต้ Group Set โดยทำการ Boolean ข้อมูลของกลุ่ม (Group) ที่มีใน Library

82 การสร้างกลุ่มแบบนี้ เป็นการนำข้อมูลในกลุ่มมา Boolean กันด้วย คำเชื่อม and or not โดย 1.คลิกที่ Group Set Pollution 2.พิมพ์ Group Name “Air Pollution or Waste Water” 3.เลือก Group ที่จะ Boolean 4. ใช้คำเชื่อม Or 5. คลิก Create 1 2 3 5 4

83 จะได้กลุ่มใหม่ ชื่อ “Air Pollution or Waste Water” ซึ่งได้จำนวนผลรวมของข้อมูลจาก 2 กลุ่ม รวมเป็น 16 รายการ

84 Bibliographic Styles รูปแบบบรรณานุกรม

85 1 2 3 1.คลิก Select Another Stlye เพื่อเลือกรูปแบบ บรรณานุกรม 2.เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3.คลิก Choose

86 Bibliographic Styles 4 5 6 4.คลิกเพื่อให้แสดงรายการ บรรณานุกรมที่ได้เลือกไว้ 5.เลือกรูปแบบตามต้องการ เช่น APA 6th 6.หน้าจอแสดงรูปแบบ บรรณานุกรม APA 6 th ที่เลือก

87 Using Endnote While Writing a Paper With Microsoft Word การใช้ EndNote กับการพิมพ์งานด้วย โปรแกรม Microsoft Word

88 Insert Citation การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหา มี 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 1. เปิด file Microsoft Word วาง cursor ไว้ที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง 2. เปิดโปรแกรม EndNote คลิกเลือกรายการที่ต้องการ นำไปแทรกใน เนื้อหา แล้วคลิก วิธีที่ 2 1. เปิดโปรแกรม EndNote คลิกเลือกรายการที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง 2. เปิดโปรแกรม Microsoft Word คลิกเมนู EndNote X7 | Insert Citation| Insert Selected Citation (s) วิธีที่ 3 1. ทำเช่นเดียวกับวิธีที่ 2 แต่ใช้วิธีค้นหารายการอ้างอิงที่ต้องการก่อน แล้วจึงมา Insert Citation

89 วิธีที่ 1 1. เปิด file Microsoft Word วาง cursor ที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง 2. เปิดโปรแกรม EndNote คลิกเลือกรายการที่ต้องการ นำไปแทรกใน เนื้อหา 3. คลิก 1 3 In Microsoft Word Cite while you write 2

90 วิธีที่ 2 1. เปิดโปรแกรม EndNote คลิกเลือกรายการที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง 2. เปิดโปรแกรม Microsoft Word | วาง Cursor |คลิกเมนู EndNote X7 | Insert Citation| Insert Selected Citation (s) 1 2 A C B D Cite while you write

91 วิธีที่ 3 ทำเช่นเดียวกับวิธีที่ 2 แต่ใช้วิธีค้นหารายการอ้างอิงที่ต้องการก่อน แล้วจึงมา Insert Citation โดย 1. คลิก EndNote X7 2. Insert Citation จะปรากฏหน้าจอ EndNote X7 Find & Insert My References 3. พิมพ์คำค้น 4. คลิก Find 5. คลิกเลือกรายการ 6. คลิก Insert 2 1 34 5 6

92 1.หน้าจอแสดงรายการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา 2.แสดงรายการบรรณานุกรมท้ายเนื้อหา Cite while you write 1 2

93 Edit & Manage Citation การแก้ไขและการจัดการรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 1.คลิก EndNote X7 2. คลิก Edit & Manage Citation 1 2

94 Edit & Manage Citation 3. คลิก Edit Reference ในรายการที่ต้องการ แล้วเลือก ดังนี้ - Edit Library Reference แก้ไขข้อมูลรายการอ้างอิง -Remove Citation ลบรายการอ้างอิงที่เลือก -Insert Citation แทรกรายการอ้างอิงใหม่ 3

95 Edit & Manage Citation 4. สามารถเปลี่ยนรูปแบบ การอ้างอิง ดังนี้ 4.1 Display as: Author (Year) แสดงการอ้างอิงเป็น Author (Year) 4.2 Exclude Author แสดงการอ้างอิงเฉพาะปีพิมพ์ 4.3 Exclude Year แสดงการอ้างอิงเฉพาะชื่อผู้แต่ง 4.4 Exclude Author & Year ไม่แสดงการอ้างอิงทั้งชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ 4.5 Show Only in Bibliography แสดงเฉพาะบรรณานุกรม 5. คลิก OK 4 5 4.1 4.4 4.3 4.2 4.5

96 display as: Author (Year)

97 display as: Exclude Author

98 display as: Exclude Year

99 Show Only in Bibliography

100 Insert Figure 1. เปิด file Microsoft Word วาง cursor ที่ต้องการแทรกรูปภาพ 2. คลิกเมนู EndNote X7 3. Insert Citation 4. Insert Figure 1 2 3 4

101 Insert Figure 5. พิมพ์คำค้นในเขตข้อมูล Caption 6. คลิก find 7. คลิก Insert 5 6 7

102 Insert Figure 8 แสดงภาพ

103 Format Bibliographic Output Style กรณีต้องการเปลี่ยนรูปแบบรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา และ บรรณานุกรมใน Microsoft Word ที่ใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดทำ สามารถเปลี่ยนรูปแบบ (Style) ได้ โดยให้คลิกเมนู Style เลือกรูปแบบ ที่ต้องการ

104 With output style : Numbered

105 Copy Formatted to create and copy a bibliography to Microsoft Word การจัดทำรายการบรรณานุกรมในการ พิมพ์งาน Microsoft Word

106 Copy Formatted เพื่อทำรายการบรรณานุกรม 1 2 3 4 4 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Style) 2. คลิก Author สั่งเรียงชื่อผู้แต่ง 3. คลิกเลือกรายการ 4. คลิก mouse ขวา จะปรากฏเมนู เลือก Copy Formatted หรือ คลิก Edit เลือก Copy Formatted

107 Copy Formatted เพื่อทำรายการบรรณานุกรม 5. เปิดโปรแกรม Microsoft Word กด Ctrl+V จะปรากฏรายการ บรรณานุกรมตามรูปแบบ (Style) ที่เลือกไว้ 5

108 Find Reference Updates การปรับปรุงข้อมูลใหม่ของรายการอ้างอิงที่มีอยู่เดิม

109 Find Reference Updates เป็นการค้นหาการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ของรายการอ้างอิงที่มีอยู่เดิม โดย 1. คลิก References 2. เลือก Find Reference Updates 2 1

110 หน้าจอแสดงผลการค้นหา ถ้ามีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ จะแสดง เป็นไฮไลท์สีฟ้า ซึ่งสามารถคัดลอก หรือ คลิก Update All Fields ปรับปรุงทุกเขตข้อมูล หรือ Update Empty Fields ปรับปรุงเฉพาะ เขตข้อมูลที่ยังไม่มีข้อมูล แล้วคลิก Save Updates

111 คลิก Yes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

112 Import/Export Data Between Endnote Library การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างห้องสมุด ในโปรแกรม EndNote

113 การ Export ข้อมูลระหว่างโปรแกรม EndNote 1. คลิกเลือกข้อมูล 2. File 3. Export 4. เลือก XML (*xml) 5. คลิก Save 1 5 4 3 2

114 1. คลิก File 2. Import 3. File 4. Choose File 5. เลือก EndNote generated XML 6. คลิก Import การ Import ข้อมูลระหว่างโปรแกรม EndNote 5 4 3 2 1 6

115 Saving a Compressed Copy of a Library การบันทึกข้อมูลทั้งห้องสมุด

116 1 2

117 Find Duplicates การหาข้อมูลซ้ำ

118 1 1.คลิกเลือกรายการ ที่ต้องการตรวจสอบ 2.คลิก References 3.เลือก Find Duplicates เพื่อ หารายการซ้ำ 3 2

119 4.กรณีพบรายการซ้ำ จะแสดงไฮไลท์สีฟ้า 5.เลือกคำสั่ง Move References to Trash เพื่อลบรายการซ้ำ 4 5

120 Insert Citations/ References (PowerPoint) การแทรกรายการอ้างอิง และ บรรณานุกรมใน PowerPoint

121 2 4 3 1 การทำรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ไฟล์ PowerPoint 1. วาง cursor 2. คลิก EndNote X7 3. เลือกรูปแบบ Style 4. เลือกรายการในโปรแกรม EndNote 5. คลิก Insert Selected Citation (s) หรือ จะค้นหารายการ โดยคลิกที่ Insert Citation เช่นเดียวกับใน Microsoft Word ก็ได้เช่นเดียวกัน 6. จะปรากฏเอกสารอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 5 6

122 การทำรายการบรรณานุกรมในไฟล์ PowerPoint 1. วาง cursor 2. คลิก EndNote X7 3. เลือกรูปแบบ Style 4. เลือกรายการในโปรแกรม EndNote 5. คลิก Insert Selected Reference (s) หรือ จะค้นหารายการ โดยคลิกที่ Insert Reference เช่นเดียวกับใน Microsoft Word ก็ได้เช่นเดียวกัน 6. จะปรากฏรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบที่เลือกไว้ 1 3 2 5 6 4


ดาวน์โหลด ppt โดย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ August 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google