งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ August 2014 จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ กรกฏาคม 2550

2 หน้า สารบาญ บทนำ (Introduction) 2 ติดตั้งโปรแกรม (Install Program) 3
การสร้างห้องสมุด (Create Library) การเพิ่มรายการอ้างอิง (Add References) ด้วยตนเอง (Entering a References) เช่น Text, Figure, file ต่างๆ ฯลฯ 11 การถ่ายโอนข้อมูล (Importing Reference Data) - Direct Export - Searching an Online Database - Importing PDF Files การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Change Case) การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ (Change Layout) การแสดงให้ทราบว่าอ่าน/ไม่อ่าน (read/unread Reference) การจัดลำดับความสำคัญ (ratings Reference) การหาข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Find Full Text) การจัดกลุ่มข้อมูล (Create Group Set) Custom Group, Smart Group, From Group รูปแบบบรรณานุกรม (Bibliographic Styles) การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Word (Writing a Paper With Microsoft Word) 44 การทำรายการบรรณานุกรม (Copy Formatted to create and copy a bibliography) 53 การปรับปรุงข้อมูลใหม่ของรายการอ้างอิงที่มีอยู่เดิม (Find Reference Updates) 54 การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง EndNote (Import/Export Data Between Endnote Library) 56 การบันทึกข้อมูลทั้งห้องสมุด (Saving a Compressed Copy of a Library) การหาข้อมูลซ้ำ (Find Duplicates) การแทรกรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมใน PowerPoint (Insert Citations/ References to 60 PowerPoint)

3 Introduction EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้นและถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) และ PDF Files ฯลฯ EndNote สามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ตาราง กราฟ เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรม ไว้ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) โดยสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ผลิตโดยบริษัท Thomson Reuters

4 Introduction โปรแกรม EndNote จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการบรรณานุกรม ไว้ใน Library ของ EndNote สามารถสร้าง Library ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ละ Library จะมีนามสกุล .enl และสามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 5,000 รูปแบบ สามารถสร้าง Group Set ได้สูงสุด 5,000 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกัน ได้สูงสุด 5,000 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถถ่ายโอนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF (Importing PDF Files) ไฟล์ PDF ที่จัดเก็บในโปรแกรม สามารถเพิ่มหรือไฮไลท์ข้อความสำคัญ และสิบค้นเรื่องในไฟล์ พร้อมทั้งบันทึก หรือสั่งพิมพ์เอกสารได้ สามารถค้นหาไฟล์เอกสารฉบับเต็มของเอกสารได้ โดยทำการค้นหาจาก ISI Web of Knowledge, EndNote Web Services, DOI (Digital Object Identifier), PubMed LinkOut และ OpenURL ส่ง รายการอ้างอิง พร้อมเอกสารฉบับเต็มได้ สามารถตรวจสอบรายการซ้ำได้

5 Introduction ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ของรายการอ้างอิงที่มีอยู่เดิม (Find Reference Updates) เปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ (Layout) ได้ เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร หรือเขตข้อมูลที่ต้องการ (Change Case) แสดงข้อมูล read/unread Reference สามารถจัดลำดับความสำคัญ (ratings Reference) สามารถเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา (Citation in Text) ได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดง Author (Year), Exclude Author, Exclude Year, Exclude Author & Year และ Show Only in Bibliography เป็นต้น เชื่อมต่อกับโปรแกรม EndNote Web ทำให้สามารถเพิ่มรายการอ้างอิง ได้สูงสุด 100,000 รายการ พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 5 GB สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง EndNote Library ได้ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word /PowerPoint for Windows 2007, 2010 และ 2013, OpenOffice.org version 3 Writer ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7 และ 8

6 Install Program EndNote X7
การติดตั้งโปรแกรม

7 การ download โปรแกรม EndNote
2 1 จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ กรกฏาคม 2550

8 Download คลิกที่นี่

9 1 2 3 4

10 พิมพ์ passwd 6 5 7 9 8

11 10 11 12 13 14

12 15 16

13 คลิกที่ Start | All Programs | EndNote | EndNote
เริ่มใช้งาน คลิกที่ Start | All Programs | EndNote | EndNote

14 คลิกเพื่อสร้าง Library ใหม่ คลิกเพื่อเปิดLibrary ที่มีอยู่แล้ว

15 Create Library การสร้างห้องสมุด

16 คลิกเพื่อสร้าง Library ใหม่

17 Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples
สร้าง EndNote library ตั้งชื่อ library “training” แล้วคลิก Save Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples

18 จำนวน Reference ใน Library

19 Add References to EndNote Library
การเพิ่มรายการอ้างอิงทำได้ 2 วิธีคือ 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) เฉพาะข้อมูลอ้างอิงที่เป็นตัวอักษร (Text) ข้อมูลอ้างอิงพร้อมภาพ ตาราง แผนภูมิ เป็นต้น (Enter a reference includes graphic) ข้อมูลอ้างอิงพร้อมกับแนบไฟล์ (Enter a reference that includes an attached file)

20 Add Citations to Library Add References to EndNote Library
2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากการสืบค้นฐานข้อมูลสู่ EndNote (Importing Reference Data to Endnote) Direct Export การถ่ายโอนข้อมูลโดยตรง Importing Filter การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Filter Importing PDF การถ่ายโอน file PDF Searching an Online Database การถ่ายโอนข้อมูลจากการสืบค้นฐานข้อมูลจาก EndNote โดยตรง

21 Entering a References การเพิ่มรายการอ้างอิง Text
Figure เช่น ภาพ ตาราง ฯลฯ 1 ภาพเท่านั้น ไฟล์ ต่างๆ เช่น pdf ฯลฯ ไม่เกิน 45 ภาพ

22 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) 1
2 5 3 เลือกประเภทของสิ่งพิมพ์ 4 คลิกที่ 1.References 2.New Reference 3.Reference Type Type in field 5. Close คลิก X หรือ คลิก File|Close Reference เพื่อบันทึกข้อมูล

23 Entering a References ข้อกำหนดในการลงรายการข้อมูล เช่น Author ผู้แต่ง
ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติ ให้พิมพ์ นามสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง ผู้แต่งที่เป็นชาวไทย ให้พิมพ์เครื่องหมาย, ต่อท้ายนามสกุล เช่น มานะ มุ่งงานดี, ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล พิมพ์เครื่องหมาย , ต่อท้ายชื่อ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนแยก คนละบรรทัด โดยการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ หากไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้เว้นว่างไม่ต้องพิมพ์ Year ปีพิมพ์ เช่น 2557 หรือ 2014 Pages เลขหน้า เช่น

24 Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples
Entering a References ตัวอย่างการพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่ละประเภท สามารถดูตัวอย่างการพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่ละประเภทได้จาก library ชื่อ Sample_Library ซึ่งการลงโปรแกรม EndNote ทุกครั้งโปรแกรมจะสร้าง library ชื่อ Sample_Library ไว้ให้ สถานที่เก็บ Sample_Library อยู่ที่ Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples เมื่อสร้าง library ใหม่ สามารถนำไปจัดเก็บไว้ใน folder ชื่อ Examples ก็ได้ เพื่อให้ Library ทุก Library เก็บอยู่ที่เดียวกัน

25 การเพิ่มภาพ ตาราง แผนภูมิ และ ไฟล์
2 1 1. คลิก mouse ขวา2. เลือก File Attachments |Attach File หรือ คลิกที่ 3. คลิก Figure | Attach Figure 4. เลือกไฟล์ หรือรูปที่ต้องการ 4 2 3

26 ตัวอย่างการ Insert ไฟล์ (File)
3 4 6 1 2 5 ตัวอย่างการ Insert ไฟล์ (File)

27 ใส่คำอธิบายภาพ ที่ Caption ตัวอย่างการ Insert รูปภาพ (Figure)
3 4 6 1 2 ใส่คำอธิบายภาพ ที่ Caption 5 bird ตัวอย่างการ Insert รูปภาพ (Figure)

28 ทุกครั้งที่ close Reference ให้คลิก Yes เพื่อยืนยันการบันทึก (Save)

29 แสดงว่า มี file แนบ

30 การดูเอกสารฉบับเต็ม ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู
คลิกเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม แบบเต็มจอ

31

32 สามารถ save, print และ email ได้จากหน้าจอแสดงเอกสารฉบับเต็ม
A-C สามารถเพิ่ม comment และ 1-2ไฮไลท์ ข้อความได้ (กรณีต้องการลบให้คลิก mouse ขวา เลือก Delete Annotation) A 1 C B 2 สามารถ save, print และ ได้จากหน้าจอแสดงเอกสารฉบับเต็ม

33 Importing Reference Data into EndNote
Direct Export : สามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์เข้าสู่โปรแกรม EndNote ได้ทันทีผ่านทางหน้าจอของฐานข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ EndNote Importing Filter : การบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์แล้วจึงนำมาถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ Filter ที่เหมาะสม การถ่ายโอนข้อมูลในลักษณะนี้เหมาะสำหรับฐานข้อมูลที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม Endnote แบบ Direct Export หรือในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานในขณะนั้นไม่มีโปรแกรม EndNote ติดตั้งไว้

34 Importing Reference Data into EndNote
3. Searching an Online Database : การถ่ายโอนข้อมูล จากฐานข้อมูลโดยใช้ระบบการค้นหา และการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่าน ทางหน้าจอการทำงานโปรแกรม Endnote โดยตรง 4. Importing PDF Files : เป็นการถ่ายโอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF เข้าสู่ EndNote

35 ฐานข้อมูลที่ใช้ Direct Export
Academic Search Complete /ACS Cambridge Journals Online Emerald JSTOR Oxford Journals ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) / Project MUSE   SAGE Journals Online / Scopus / ScienceDirect / SpringerLink Taylor & Francis Web of Science / Wiley Online Library etc.

36 คำสั่งที่ถ่ายโอนข้อมูลแบบ Direct Export
Export citations Export directly to EndNote or Reference Manager Download to reference manager Download to citation manager Bibliographic manager Citations in Direct Export format etc.

37 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้
Direct Export

38 1 2 3 1. พิมพ์คำค้น เลือกเขตข้อมูลในการค้น 3. คลิก Search

39 4 5 6 4. แสดงจำนวนผลการสืบค้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นอีกได้ เช่น กรณีต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่มีเอกสารฉบับเต็มให้คลิก √ หน้า Full Text คลิก Update

40 การ export ข้อมูลเข้าโปรแกรม EndNote
1 1 1. คลิกที่ Add to folder รายการที่ต้องการจัดเก็บ

41 2. คลิกที่ Folder เพื่อให้แสดงรายการที่จัดเก็บ

42 4 3 3. คลิกเลือกรายการที่จะ Export คลิก Export

43 6 5 7 5. Direct Export RIS Format 6. คลิก √ เพื่อให้ลบรายการหลังจาก export แล้ว 7. คลิก Save เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้า EndNote

44 การค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรมของหนังสือในห้องสมุด
หน้าแสดงจำนวนผลการสืบค้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นให้แสดงเฉพาะรายการหนังสือในห้องสมุดโดยคลิก √ หน้า Catalog Only แล้ว คลิก Update

45 การค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรมของหนังสือในห้องสมุด
แสดงข้อมูลเฉพาะหนังสือในห้องสมุด ต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้ทำเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

46 2 1

47 3 4 5

48 ข้อมูล 2 รายการที่เลือกถ่ายโอนเข้า Library ในโปรแกรม EndNote

49 Searching an Online Database
การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้ระบบการค้นหา และการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่านทางหน้าจอการทำงานโปรแกรม Endnote โดยตรง เช่น การค้น Library Catalog ของมหาวิทยาลัยต่างๆ และฐานข้อมูล เช่น Pubmed, Crossref เป็นต้น

50 1 2 3 4 ตย. สืบค้นข้อมูล Library Catalogs ของ University of Pittsburgh โดยคลิก Tools Online Search เลือก U Pittsburg Choose

51 6 5 7 5. พิมพ์คำค้น คลิก Search คลิก OK

52 9 8 8. เลือกผลการสืบค้นรายการที่ต้องการ คลิกเพื่อถ่ายโอนข้อมูลมาที่ Library EndNote

53 10 10. คลิกที่ จะแสดงจำนวนข้อมูลที่ได้รับการถ่ายโอนอยู่ใน Duplicate References และ All References

54 Importing PDF Files to Create New References
การเพิ่มรายการอ้างอิงจากการนำข้อมูลไฟล์ PDF เข้า EndNote

55 1 2 3 1. คลิก File 2. เลือก Import 3. เลือกทางเลือก
File กรณี Import PDF file เดียว Folder กรณี Import PDF ที่อยู่ใน Folder วิธีนี้ Import ครั้งเดียว จะได้หลาย file ตาม จำนวน file ใน Folder 2 3

56 4 5 6 4. เลือก file ที่จะ Import เลือก PDF 6. คลิก Import

57 1 3 4 2 5 6 การตั้งค่าให้ถ่ายโอน file PDF อัตโนมัติ และการตั้งชื่อ file ตาม Title 1. คลิก Edit 2. เลือก Preferences 3. คลิก PDF Handling 4. เลือก Title เลือก Folder ที่เก็บไฟล์ คลิก OK

58 จะปรากฏ folder ภายใน Folder ขื่อ Imported
Folder ที่เก็บ file PDF เมื่อได้ถ่ายโอนเข้า Library EndNote อัตโนมัติแล้ว จะปรากฏ folder ภายใน Folder ขื่อ Imported

59 การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
Change Case การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

60 เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Change Case)
2 1 ให้ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร เลือกรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เลือกอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก เช่น Capitalize Each Word คือ ให้อักษรตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

61 การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ
Change Layout การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ

62 คลิก Layout เพื่อเลือกหน้าจอ
Change Layout หน้าจอการแสดงผลแบบ คลิก Layout เพื่อเลือกหน้าจอ 2 1

63 Change Layout หน้าจอการแสดงผลแบบ

64 Change Layout หน้าจอการแสดงผลแบบ

65 Change Layout หน้าจอการแสดงผลแบบ

66 read/unread Reference การแสดงให้ทราบว่าอ่าน/ไม่อ่าน

67 แสดงว่ายังไม่อ่าน แสดงว่าอ่านแล้ว

68 การจัดลำดับความสำคัญของ รายการอ้างอิงโดยจำนวน ★ ดังนี้
ratings Reference การจัดลำดับความสำคัญของ รายการอ้างอิงโดยจำนวน ★ ดังนี้ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

69 จัดลำดับความสำคัญด้วย
จำนวน ★

70 การหาข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
Find Full Text การหาข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

71 Find Full Text 2 1 4 3 5 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการหา Full Text 2. คลิก References 3. Find Full Text 4. Find Full Text คลิก OK

72 รายการใดที่ค้น fulltext ได้ จะปรากฏรูป หน้ารายการ
Find Full Text รายการใดที่ค้น fulltext ได้ จะปรากฏรูป หน้ารายการ

73 โดยจะมีกลุ่มข้อมูลย่อย ดังนี้
Create Group Set การจัดกลุ่มข้อมูล โดยจะมีกลุ่มข้อมูลย่อย ดังนี้ Custom Group Smart Group From Group

74 Create Group Set 1 2 สร้าง Group Set โดย คลิก Groups

75 Create Group Set 3 พิมพ์ชื่อ Group

76 การจัดกลุ่มข้อมูลภายใต้ Group Set
Create Custom Group การจัดกลุ่มข้อมูลภายใต้ Group Set ด้วยตนเอง

77 Create Custom Group 2 1 3 4 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่ม คลิก Groups เลือก Add References To 4. คลิก Create Custom Group

78 Create Custom Group 5 5. พิมพ์ชื่อกลุ่ม ซึ่งข้อมูลที่เลือกจะถูกจัดเก็บไว้ในกลุ่ม (Group) ชื่อ Teaching English

79 Create Smart Group การจัดกลุ่มข้อมูลภายใต้ Group Set โดยข้อมูลจะเข้ากลุ่มให้อัตโนมัติทุกครั้งตามคำค้นที่กำหนดไว้

80 Create Smart Group 1 2 3 4 การสร้างกลุ่มแบบนี้ เมื่อค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในเรื่องที่กำหนดทุกครั้ง ผลการสืบค้นจะจัดเข้ากลุ่มให้อัตโนมัติ 1. คลิก Groups 2. เลือก Create Smart Group 3. พิมพ์ชื่อกลุ่ม 4. พิมพ์คำค้น และกำหนดเขตข้อมูลสืบค้น เช่น Title ฯลฯ

81 Create From Group การจัดกลุ่มข้อมูลภายใต้ Group Set โดยทำการ Boolean ข้อมูลของกลุ่ม (Group) ที่มีใน Library

82 2 4 1 3 5 การสร้างกลุ่มแบบนี้ เป็นการนำข้อมูลในกลุ่มมา Boolean กันด้วย คำเชื่อม and or not โดย คลิกที่ Group Set Pollution พิมพ์ Group Name “Air Pollution or Waste Water” เลือก Group ที่จะ Boolean 4. ใช้คำเชื่อม Or คลิก Create

83 จะได้กลุ่มใหม่ ชื่อ “Air Pollution or Waste Water”
ซึ่งได้จำนวนผลรวมของข้อมูลจาก 2 กลุ่ม รวมเป็น 16 รายการ

84 Bibliographic Styles รูปแบบบรรณานุกรม

85 Bibliographic Styles 1 2 3 1.คลิก Select Another
Stlye เพื่อเลือกรูปแบบ บรรณานุกรม 2.เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3.คลิก Choose 3

86 Bibliographic Styles 4 5 6 4.คลิกเพื่อให้แสดงรายการ
บรรณานุกรมที่ได้เลือกไว้ 5.เลือกรูปแบบตามต้องการ เช่น APA 6th 6.หน้าจอแสดงรูปแบบ บรรณานุกรม APA 6th ที่เลือก 5 6

87 Using Endnote While Writing a Paper With Microsoft Word

88 Insert Citation การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหา มี 3 วิธี ดังนี้
การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหา มี 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 1. เปิด file Microsoft Word วาง cursor ไว้ที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง 2. เปิดโปรแกรม EndNote คลิกเลือกรายการที่ต้องการ นำไปแทรกใน เนื้อหา แล้วคลิก วิธีที่ 2 1. เปิดโปรแกรม EndNote คลิกเลือกรายการที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง 2. เปิดโปรแกรม Microsoft Word คลิกเมนู EndNote X7 | Insert Citation| Insert Selected Citation (s) วิธีที่ 3 1. ทำเช่นเดียวกับวิธีที่ 2 แต่ใช้วิธีค้นหารายการอ้างอิงที่ต้องการก่อน แล้วจึงมา Insert Citation

89 Cite while you write In Microsoft Word 3 1 2
วิธีที่ 1 1. เปิด file Microsoft Word วาง cursor ที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง 2. เปิดโปรแกรม EndNote คลิกเลือกรายการที่ต้องการ นำไปแทรกใน เนื้อหา คลิก

90 Cite while you write 1 B A C 2 D
วิธีที่ 2 1. เปิดโปรแกรม EndNote คลิกเลือกรายการที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง 2. เปิดโปรแกรม Microsoft Word | วาง Cursor |คลิกเมนู EndNote X7 | Insert Citation| Insert Selected Citation (s)

91 1 2 3 4 5 6 วิธีที่ 3 ทำเช่นเดียวกับวิธีที่ 2 แต่ใช้วิธีค้นหารายการอ้างอิงที่ต้องการก่อน แล้วจึงมา Insert Citation โดย 1. คลิก EndNote X7 2. Insert Citation จะปรากฏหน้าจอ EndNote X7 Find & Insert My References 3. พิมพ์คำค้น 4. คลิก Find คลิกเลือกรายการ 6. คลิก Insert

92 หน้าจอแสดงรายการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
Cite while you write 1 2 หน้าจอแสดงรายการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา แสดงรายการบรรณานุกรมท้ายเนื้อหา จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ กรกฏาคม 2550

93 Edit & Manage Citation 2 1 การแก้ไขและการจัดการรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา คลิก EndNote X คลิก Edit & Manage Citation

94 Edit & Manage Citation 3 3. คลิก Edit Reference ในรายการที่ต้องการ แล้วเลือก ดังนี้ - Edit Library Reference แก้ไขข้อมูลรายการอ้างอิง Remove Citation ลบรายการอ้างอิงที่เลือก Insert Citation แทรกรายการอ้างอิงใหม่

95 Edit & Manage Citation 4 5 4. สามารถเปลี่ยนรูปแบบ การอ้างอิง ดังนี้
4.1 Display as: Author (Year) แสดงการอ้างอิงเป็น Author (Year) 4.2 Exclude Author แสดงการอ้างอิงเฉพาะปีพิมพ์4.3 Exclude Year แสดงการอ้างอิงเฉพาะชื่อผู้แต่ง 4.4 Exclude Author & Year ไม่แสดงการอ้างอิงทั้งชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ 4.5 Show Only in Bibliography แสดงเฉพาะบรรณานุกรม 5. คลิก OK 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5

96 display as: Author (Year)

97 display as: Exclude Author

98 display as: Exclude Year

99 Show Only in Bibliography

100 Insert Figure 2 3 4 1 1. เปิด file Microsoft Word วาง cursor ที่ต้องการแทรกรูปภาพ 2. คลิกเมนู EndNote X Insert Citation Insert Figure

101 Insert Figure 6 5 7 5. พิมพ์คำค้นในเขตข้อมูล Caption คลิก find คลิก Insert

102 Insert Figure แสดงภาพ 8

103 Format Bibliographic Output Style
กรณีต้องการเปลี่ยนรูปแบบรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา และบรรณานุกรมใน Microsoft Word ที่ใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดทำ สามารถเปลี่ยนรูปแบบ (Style) ได้ โดยให้คลิกเมนู Style เลือกรูปแบบที่ต้องการ

104 With output style : Numbered

105 Copy Formatted to create and copy a bibliography to Microsoft Word

106 Copy Formatted เพื่อทำรายการบรรณานุกรม
4 2 1 3 4 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Style) 2. คลิก Author สั่งเรียงชื่อผู้แต่ง คลิกเลือกรายการ 4. คลิก mouse ขวา จะปรากฏเมนู เลือก Copy Formatted หรือ คลิก Edit เลือก Copy Formatted

107 Copy Formatted เพื่อทำรายการบรรณานุกรม
5 5. เปิดโปรแกรม Microsoft Word กด Ctrl+V จะปรากฏรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ (Style) ที่เลือกไว้

108 Find Reference Updates
การปรับปรุงข้อมูลใหม่ของ รายการอ้างอิงที่มีอยู่เดิม

109 1 2 Find Reference Updates เป็นการค้นหาการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ของรายการอ้างอิงที่มีอยู่เดิม โดย 1. คลิก References 2. เลือก Find Reference Updates

110 หน้าจอแสดงผลการค้นหา ถ้ามีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ จะแสดงเป็นไฮไลท์สีฟ้า ซึ่งสามารถคัดลอก หรือ คลิก Update All Fields ปรับปรุงทุกเขตข้อมูล หรือ Update Empty Fields ปรับปรุงเฉพาะเขตข้อมูลที่ยังไม่มีข้อมูล แล้วคลิก Save Updates

111 คลิก Yes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

112 Between Endnote Library การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างห้องสมุด
Import/Export Data Between Endnote Library การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างห้องสมุด ในโปรแกรม EndNote

113 การ Export ข้อมูลระหว่างโปรแกรม EndNote
2 1 3 5 4 1. คลิกเลือกข้อมูล File Export เลือก XML (*xml) 5. คลิก Save

114 การ Import ข้อมูลระหว่างโปรแกรม EndNote
1 4 2 3 5 6 1. คลิก File Import File Choose File เลือก EndNote generated XML คลิก Import

115 Saving a Compressed Copy of a Library การบันทึกข้อมูลทั้งห้องสมุด

116 1 2

117 Find Duplicates การหาข้อมูลซ้ำ

118 Find Duplicates 2 1 3 1.คลิกเลือกรายการ ที่ต้องการตรวจสอบ
2.คลิก References 3.เลือก Find Duplicates เพื่อ หารายการซ้ำ 3

119 4.กรณีพบรายการซ้ำจะแสดงไฮไลท์สีฟ้า
5 4.กรณีพบรายการซ้ำจะแสดงไฮไลท์สีฟ้า 5.เลือกคำสั่ง Move References to Trash เพื่อลบรายการซ้ำ

120 Insert Citations/ References (PowerPoint)

121 3 2 5 4 1 6 การทำรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ไฟล์ PowerPoint
1. วาง cursor คลิก EndNote X เลือกรูปแบบ Style เลือกรายการในโปรแกรม EndNote คลิก Insert Selected Citation (s) หรือ จะค้นหารายการ โดยคลิกที่ Insert Citation เช่นเดียวกับใน Microsoft Word ก็ได้เช่นเดียวกัน จะปรากฏเอกสารอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

122 3 2 5 1 6 4 การทำรายการบรรณานุกรมในไฟล์ PowerPoint
1. วาง cursor คลิก EndNote X เลือกรูปแบบ Style เลือกรายการในโปรแกรม EndNote คลิก Insert Selected Reference (s) หรือ จะค้นหารายการ โดยคลิกที่ Insert Reference เช่นเดียวกับใน Microsoft Word ก็ได้เช่นเดียวกัน 6. จะปรากฏรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบที่เลือกไว้


ดาวน์โหลด ppt โดย จุฑาทิพย์ โอสนานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google