งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิง เอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้าง รูปแบบบรรณานุกรม คลังข้อมูลอ้างอิง (Libraries) EndNote Web คืออะไร

3 EndNote Web ช่วยงานได้อย่างไร จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้อย่าง เป็นระบบ สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (your personal group) ซึ่งจัดเก็บข้อมูล ได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง เข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล “Cite-While-You-Write” มีหน้าที่สำคัญในการช่วยนำข้อมูลที่ จัดเก็บมาใช้อ้างอิงในผลงานวรรณกรรมได้อย่างรวดเร็วตามรูปแบบการ อ้างอิงที่ถูกต้อง

4 Compare features:EndNote WebEndNote Save references++ Organize & edit references++ Storage capacity (number of references)10,000unlimited Import from many databases and OPACs++ Cite & format papers with bibliographies++ Create & save advanced searches + Customize views & displays + Edit reference import filters & output styles + Use term lists for auto-entry + Cite tables, figures, & equations + Drag and drop PDF files to store with references + Use EndNote Export to transfer references from a variety of Web-based resources + Work Offline (anytime/anywhere) + Local Personal Files and Documents + High Performance Desktop Environment + What are the differences between EndNote and EndNote Web?

5 ขั้นตอนการใช้งาน 1. สร้างบัญชีชื่อการใช้งาน EndNote Web ที่ Web of Knowledge หรือที่ เว็บไซต์ EndNote Web 2. สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว (My Group) 3. การเพิ่มรายการอ้างอิง 3.1 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering References) 3.2 การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote Web 3.2.1 Direct Export ถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูล ต่างๆ เข้าสู่ EndNote Web ได้โดยตรง 3.2.2 Importing References บันทึกรายการอ้างอิงที่สืบค้นจาก ฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ แล้วนำมาถ่ายโอนโดยการใช้ Filter ที่เหมาะสม 3.2.3 Online Search ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลผ่าน หน้าจอ EndNote Web โดยตรง 4. นำรายการอ้างอิงพร้อมกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการไปใช้งาน 5. นำรายการอ้างอิงที่จัดเก็บมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร

6 เข้าใช้งาน EndNote Web ได้ที่ http://www.myendnoteweb.com จากนั้นคลิกปุ่ม Sign Up เพื่อลงทะเบียนสมัครบริการการใช้งาน การลงทะเบียน

7 ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน แล้วคลิก Continue

8 พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่ม I Agree การลงทะเบียน

9 EndNote Web หน้าจอหลักของ EndNote Web

10 1 การสร้างกลุ่มข้อมูล 1. คลิกที่ Organize เลือก Manage My Groups 2. คลิกที่ New Group เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว 3. ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิก OK 1 2 3

11 การสร้างกลุ่มข้อมูล

12 การนำเข้ารายการอ้างอิง (Entering References)

13 1. คลิกที่ Collect แล้วเลือก New Reference 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจาก Reference Type การนำเข้ารายการอ้างอิง 2 1

14 3 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก 4. คลิกที่เครื่องหมาย  ในส่วน Groups เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ การนำเข้ารายการอ้างอิง 4

15 5. คลิกเครื่องหมาย หน้ากลุ่มข้อมูลที่ต้องการบันทึกรายการอ้างอิง โดย EndNote Web จะบันทึกข้อมูลนั้นให้โดยอัตโนมัติ การนำเข้ารายการอ้างอิง 5

16 การถ่ายโอนรายการอ้างอิงจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ EndNote Web โดยตรง

17 การถ่ายโอนรายการอ้างอิงเข้าสู่ EndNote Web โดยตรงนั้น จำเป็นต้องดาวน์ โหลด Cite While You Write Plug-In ก่อน และ ยังเป็นการดาวน์โหลดเพื่อ ใช้งาน EndNote Web ร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารด้วย โดย 1. คลิกที่ Options แล้วเลือก Download Installers 2. เลือกที่ Download Windows การติดตั้ง Cite While You Write Plug-In 1 2

18 3 3. คลิกที่ Run หรือ Save เพื่อติดตั้งโปรแกรม การติดตั้ง Cite While You Write Plug-In

19 การถ่ายโอนโดยตรง 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Export

20 การถ่ายโอนโดยตรง 3 3. คลิกที่ Export directly to ProCite, EndNote…

21 4. แสดงสถานะของรายการที่ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ EndNote Web เรียบร้อยแล้ว การถ่ายโอนโดยตรง 4

22 5. คลิกกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนมา 6. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร 5 การถ่ายโอนโดยตรง 6

23 ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ Unfiled ก่อน ถ้าต้องการย้ายข้อมูลทำได้โดย 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 1 ย้ายรายการอ้างอิง 2

24 การถ่ายโอนรายการอ้างอิง โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม (Importing References)

25 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Export การถ่ายโอนรายการอ้างอิง โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม

26 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote… 3 การถ่ายโอนรายการอ้างอิง โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม

27 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล 5. เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) 4 5 การถ่ายโอนรายการอ้างอิง โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม

28 6 6. คลิกที่ Collect แล้วเลือก Import References 7. คลิกที่ Browse เพื่อค้นหาไฟล์ที่จะ Import 8. เลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะถ่ายโอน เช่น ProQuest, RefMan RIS, EndNote Import และอื่นๆ เป็นต้น 9. เลือกกลุ่มข้อมูล (Group) ที่ต้องการจัดเก็บ 10. คลิก Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล 7 8 9 10 การถ่ายโอนรายการอ้างอิง โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม

29

30 การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online Search)

31 1. คลิกที่ Collect แล้วเลือก Online Search 2. เลือกฐานข้อมูล หรือ ระบบ ห้องสมุด (Library Catalog) ของ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ต้องการสืบค้น เช่น PubMed (NLM) 3. คลิก Connect 1 1 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์ 3 2

32 4 4. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น 5. เลือกระบุจำนวนการแสดงผลลัพธ์ หรือ แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์ 5 6

33 7. ระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Retrieve 7 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์

34 8. เลือกรายการที่ต้องการ 9. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์ 9 8

35

36 การจัดรูปแบบรายการ บรรณานุกรม (Bibliography)

37 1. คลิกเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. คลิกเลือกที่ Copy to Quick List บรรณานุกรม 1 3 2

38 4 4 4. คลิกที่ Format แล้วเลือก Bibliography5. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 6. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง (Bibliographic style) ที่ต้องการ เช่น APA 6th บรรณานุกรม 5 6

39 7. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะใช้งาน เช่น HTML, TXT (plain text file), หรือ RTF 8. เลือกรูปแบบที่ใช้จัดการข้อมูล เช่น Save, E-Mail หรือ Preview & Print 8 บรรณานุกรม 7

40 การอ้างอิงขณะเขียนผลงาน Using Cite While You Write with EndNote Web

41 2 3 การตั้งค่าต่างๆ 1. ใน Microsoft Word คลิกที่แถบ EndNote Web เลือกที่ Preferences เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน 2. คลิกที่ Application 3. ระบุ E-mail Address และ Password ในการเข้าใช้งาน แล้วคลิก OK 1

42 1. คลิกที่แถบ EndNote Web เลือก Find Citations 1 วิธีการใช้ Cite While You Write

43 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Find 3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 2 3 4 4. คลิก Insert วิธีการใช้ Cite While You Write

44

45 1. คลิกที่แถบ EndNote Web เลือก Edit Citation 1 การลบรายการอ้างอิงการลบรายการอ้างอิง

46 การลบรายการอ้างอิงการลบรายการอ้างอิง 2 2. คลิกที่ Edit Reference ในรายการที่ต้องการ แล้วเลือกจัดการ - Edit Library Reference แก้ไขข้อมูลรายการอ้างอิง - Remove Citation ลบรายการอ้างอิงที่เลือก - Insert Citation แทรกรายการอ้างอิงใหม่

47 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมเลือกรูปแบบบรรณานุกรม เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการอ้างอิงจากส่วน Style ถ้าไม่พบรูปแบบที่ต้องการ คลิกที่ Select Another Style

48


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google