งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/01/51 โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ประภาศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/01/51 โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ประภาศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/01/51 โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 • โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) • ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิง เอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้าง รูปแบบบรรณานุกรม • คลังข้อมูลอ้างอิง (Libraries) EndNote Web คืออะไร

3 EndNote Web ช่วยงานได้อย่างไร • จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้อย่าง เป็นระบบ • สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (your personal group) ซึ่งจัดเก็บข้อมูล ได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง • เข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต • มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 2,300 รูปแบบ • เชื่อมโยงไฟล์ข้อมูลอ้างอิงระหว่างกันได้โดยง่าย • สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล • “Cite-While-You-Write” มีหน้าที่สำคัญในการช่วยนำข้อมูลที่ จัดเก็บมาใช้อ้างอิงในผลงานวรรณกรรมได้อย่างรวดเร็วตามรูปแบบการ อ้างอิงที่ถูกต้อง

4 Compare features:EndNote WebEndNote Save references++ Organize & edit references++ Storage capacity (number of references)10,000unlimited Import from many databases and OPACs++ Cite & format papers with bibliographies++ Create & save advanced searches + Customize views & displays + Edit reference import filters & output styles + Use term lists for auto-entry + Cite tables, figures, & equations + Drag and drop PDF files to store with references + Use EndNote Export to transfer references from a variety of Web-based resources + Work Offline (anytime/anywhere) + Local Personal Files and Documents + High Performance Desktop Environment + What are the differences between EndNote and EndNote Web?

5 ขั้นตอนการใช้งาน 1. สร้างบัญชีชื่อการใช้งาน EndNote Web ที่ Web of Knowledge หรือที่ เว็บไซต์ EndNote Web 2. สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว (My Group) 3. การเพิ่มรายการอ้างอิง 3.1 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering References) 3.2 การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote Web 3.2.1 ถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆบน platform Web of Knowledge เข้าสู่ EndNote Web ได้โดยตรง 3.2.2 บันทึกรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆแล้ว นำมาถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ Filter ที่เหมาะสม 3.2.3 ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote Web โดยตรง 4. นำรายการอ้างอิงพร้อมกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการไปใช้งาน 5. นำรายการอ้างอิงที่จัดเก็บมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร

6 คลิกปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนสมัครบริการการใช้งาน การลงทะเบียน

7 พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่ม Submit Registration การลงทะเบียน

8 คลิกที่ My EndNote Web My EndNote Web

9 EndNote Web หน้าจอหลักของ EndNote Web

10 2. คลิกที่ New Group เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว 3. ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิก OK 1 การสร้างกลุ่มข้อมูล 1. คลิกที่ Organize เลือก Manage My Groups 3 1 2

11 การสร้างกลุ่มข้อมูล

12 การนำเข้ารายการอ้างอิง (Entering References)

13 1. คลิกที่ Collect แล้วเลือก New Reference 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจาก Reference Type 1 2 การนำเข้ารายการอ้างอิง

14 3 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก 4. คลิกที่ Add or remove เพื่อเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ 4 การนำเข้ารายการอ้างอิง

15 5. เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บหรือสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่ 5 การนำเข้ารายการอ้างอิง

16 6 6. คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล การนำเข้ารายการอ้างอิง

17

18 การจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก แหล่งข้อมูลต่างๆใน Platform Web of Knowledge สู่ EndNote Web

19 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ2. คลิก Save to EndNote Web การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge 1 2

20 3. คลิก Back to Results เพื่อดูผลการถ่ายโอนข้อมูล 3 การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge

21 4. แสดงสถานะของรายการที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ EndNote Web 4 การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge

22 5. คลิกกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนมา 6. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร หรือ สามารถดู รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เช่น Source Record, Related Records และ Times Cited 5 6 การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge

23 ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled ก่อน ถ้าต้องการย้ายข้อมูลทำได้โดย 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 1 2 เพิ่มรายการอ้างอิงเข้า

24 การนำเข้ารายการอ้างอิงจาก แหล่งข้อมูลอื่น (Importing References)

25 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 1 2. คลิกที่ My Research 2 การนำเข้ารายการอ้างอิง

26 3. คลิกที่ Export citations into EndNote… 3 การนำเข้ารายการอ้างอิง

27 4. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote… 4 การนำเข้ารายการอ้างอิง

28 5. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล 5 การนำเข้ารายการอ้างอิง

29 6. เลือกที่ที่จะจัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) 6 การนำเข้ารายการอ้างอิง

30 7 7. คลิกที่ Collect แล้วเลือก Import References 8. คลิกที่ Browse เพื่อค้นหาไฟล์ที่จะ Import9. เลือกไฟล์ที่ต้องการ 9 7 8 การนำเข้ารายการอ้างอิง

31 10. เลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะถ่ายโอน เช่น ProQuest, RIS Format, EndNote Import และอื่นๆ 11. คลิก Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล 11 10 11 การนำเข้ารายการอ้างอิง

32

33 การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online Search)

34 1. คลิกที่ Collect แล้วเลือก Online Search 2. เลือกฐานข้อมูล หรือ ระบบห้องสมุด (Library Catalog) ของมหาวิทยาลัย ต่างๆ ที่ต้องการสืบค้น เช่น PubMed (NLM) 3. คลิก Connect 1 1 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์ 2 3

35 4 4. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์

36 5. สามารถระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการถ่ายโอนได้ จากนั้นคลิก Retrieve 5 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์

37 6. เลือกรายการที่ต้องการ 6 7 7. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บ สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์

38 การจัดรูปแบบรายการ บรรณานุกรม (Bibliography)

39 2 1. คลิกที่ My References 3. เลือกที่ Copy to Quick List บรรณานุกรม 1 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3

40 4 4 4. คลิกที่ Format แล้วเลือก Bibliography5. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 6. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง (Bibliographic style) ที่ต้องการ เช่น APA 5th 5 6 บรรณานุกรม

41 7. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะถ่ายโอน เช่น TXT (plain text file), HTML 8. เลือกรูปแบบที่ใช้จัดการข้อมูล เช่น Save, E-mail หรือ Preview & Print 7 8 บรรณานุกรม

42 การนำออกรายการอ้างอิง (Exporting References)

43 3. เลือกตัวกรอง (Filter) ที่เหมาะสมกับการถ่ายโอน เช่น RefMan (RIS) Export 1. คลิกที่ Format แล้วเลือก Export References2. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ การนำออกรายการอ้างอิง 1 2 3

44 4. คลิกเลือก Save เพื่อบันทึกข้อมูลที่จะถ่ายโอน 4 การนำออกรายการอ้างอิง

45 5. คลิก Save 6. เลือกที่จัดเก็บ แล้ว ระบุชื่อไฟล์ที่ File name พร้อมทั้งเลือก Save as type เป็น Text Document จากนั้นคลิก Save 5 6 การนำออกรายการอ้างอิง

46 7. ใน EndNote คลิกที่ File เลือก Import 10. คลิก Import 8. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอน 9. ที่ Import Option เลือกตัวกรองชื่อ Reference Manager (RIS) 7 8 9 10 การนำออกรายการอ้างอิง

47 รายการอ้างอิงที่ถูกถ่ายโอนจาก EndNote Web เข้าสู่ EndNote การนำออกรายการอ้างอิง

48 การอ้างอิงขณะเขียนผลงาน Using Cite While You Write with EndNote Web

49 ในการใช้งาน EndNote Web ร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร จำเป็นต้อง ดาวน์โหลด Cite While You Write Plug-In ก่อน จึงจะใช้งานได้ โดย 1. คลิกที่ Format แล้วเลือก Cite While You Write Plug-In 2. เลือกที่ Download Windows การลงโปรแกรม Cite While You Write Plug-In 1 1 2

50 3 3. คลิกที่ Run หรือ Save เพื่อติดตั้งโปรแกรม การลงโปรแกรม Cite While You Write Plug-In

51 1. ใน Microsoft Word คลิกที่ Tools - EndNote Web - Cite While You Write Preferences เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน การตั้งค่าต่างๆ 1

52 2. คลิกที่ Application 2 3. ระบุ Email Address และ Password ในการเข้าใช้งาน แล้วคลิก OK 3 การตั้งค่าต่างๆ

53 1. คลิกที่ Tools - EndNote Web - Find Citation 1 วิธีการใช้ Cite While You Write

54 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 2 3 4 4. คลิก Insert วิธีการใช้ Cite While You Write

55

56 1. คลิกที่ Tools - EndNote Web - Format Bibliography 1 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมเลือกรูปแบบบรรณานุกรม

57 2. เลือกรูปแบบรายการทางบรรณานุกรมที่ต้องการ แล้วคลิก OK 2 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมเลือกรูปแบบบรรณานุกรม

58


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/01/51 โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ประภาศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google