งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทาง บรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทาง บรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทาง บรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฐานข้อมูลของ ห้องสมุด (Library OPAC) และ PDF Files ฯลฯ EndNote สามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ตาราง กราฟ เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรม ไว้ในลักษณะฐานข้อมูล ห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) โดยสามารถนำ ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมใน วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ผลิตโดยบริษัท Thomson Reuters Introduction

3 ติดตั้งโปรแกรม การสร้างห้องสมุด การเพิ่มรายการอ้างอิง โดยการถ่ายโอนข้อมูล จาก One Search, Library Catalog การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ การแสดงให้ทราบว่าอ่าน / ไม่อ่าน การจัดลำดับความสำคัญ การจัดกลุ่มข้อมูล - Custom Group การเลือกรูปแบบบรรณานุกรมแบบต่างๆ การหาข้อมูลซ้ำ ( Find Duplicates) การทำรายการบรรณานุกรม ( Copy Formatted to create and copy a bibliography) หัวข้ออบรม

4 Install Program EndNote X7 การติดตั้งโปรแกรม

5 การ download โปรแกรม EndNote http://library.tu.ac.th 1 2

6 Download คลิกที่นี่

7

8 คลิกที่ Start | All Programs | EndNote | EndNote เริ่มใช้งานเริ่มใช้งาน

9 คลิกเพื่อสร้าง Library ใหม่ คลิกเพื่อเปิด Library ที่มีอยู่ แล้ว

10 Create Library การสร้างห้องสมุด

11 คลิกเพื่อสร้าง Library ใหม่

12 สร้าง EndNote library Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples ตั้งชื่อ library “training” แล้วคลิก Save

13 การเพิ่มรายการอ้างอิงทำได้ 2 วิธีคือ 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) เฉพาะข้อมูลอ้างอิงที่เป็นตัวอักษร (Text) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากการสืบค้นฐานข้อมูลสู่ EndNote (Importing Reference Data to Endnote) โดยตรง Add References to EndNote Library

14 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) 1 2 3 4 5 คลิกที่ 1.References 2.New Reference 3.Reference Type 4.Type in field 5. Close คลิก X หรือ คลิก File|Close Reference เพื่อบันทึกข้อมูล เลือกประเภท ของสิ่งพิมพ์

15 Entering a References ข้อกำหนดในการลงรายการข้อมูล เช่น Author ผู้แต่ง ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติ ให้พิมพ์ นามสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง ผู้แต่งที่เป็นชาวไทย ให้พิมพ์เครื่องหมาย, ต่อท้ายนามสกุล เช่น มานะ มุ่งงานดี, ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล พิมพ์เครื่องหมาย, ต่อท้ายชื่อ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนแยก คนละบรรทัด โดยการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ หากไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้เว้นว่างไม่ต้องพิมพ์ Year ปีพิมพ์ เช่น 2557 หรือ 2014 Pages เลขหน้า เช่น 79-204

16 Entering a References ตัวอย่างการพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่ละประเภท สามารถดูตัวอย่างการพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่ละประเภทได้จาก library ชื่อ Sample_Library ซึ่งการลงโปรแกรม EndNote ทุกครั้งโปรแกรมจะ สร้าง library ชื่อ Sample_Library ไว้ให้ สถานที่เก็บ Sample_Library อยู่ที่ Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples เมื่อสร้าง library ใหม่ สามารถนำไปจัดเก็บไว้ใน folder ชื่อ Examples ก็ได้ เพื่อให้ Library ทุก Library เก็บอยู่ที่เดียวกัน

17 ทุกครั้งที่ close Reference ให้คลิก Yes เพื่อยืนยันการบันทึก (Save)

18 แสดงว่า มี file แนบ

19 การดูเอกสารฉบับเต็ม ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู คลิกเพื่อดู เอกสารฉบับเต็ม แบบเต็มจอ

20 Importing Reference Data into EndNote Searching an Online Database : การถ่ายโอนข้อมูล จากฐานข้อมูลโดยใช้ระบบการค้นหา และการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่าน ทางหน้าจอการทำงานโปรแกรม Endnote โดยตรง

21 http://library.tu.ac.th 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูลในการค้น 3. คลิก Search 1 2 3

22 6 4 4. แสดงจำนวนผลการสืบค้น 5. สามารถจำกัดผลการสืบค้นอีก ได้ เช่น กรณีต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่มีเอกสารฉบับเต็มให้ คลิก √ หน้า Full Text 6. คลิก Update 5

23 1. คลิกที่ Add to folder รายการที่ต้องการจัดเก็บ การ export ข้อมูลเข้าโปรแกรม EndNote 1 1

24 2 2. คลิกที่ Folder เพื่อให้ แสดงรายการที่จัดเก็บ

25 3. คลิกเลือกรายการที่จะ Export 4. คลิก Export 3 4

26 5. Direct Export RIS Format 6. คลิก √ เพื่อให้ลบรายการหลังจาก export แล้ว 7. คลิก Save เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้า EndNote 6 7 5

27 หน้าแสดงจำนวนผลการสืบค้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นให้แสดง เฉพาะรายการหนังสือในห้องสมุดโดยคลิก √ หน้า Catalog Only แล้ว คลิก Update การค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรมของหนังสือในห้องสมุด

28 แสดงข้อมูลเฉพาะหนังสือในห้องสมุด ต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้ทำเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

29 ข้อมูล 2 รายการที่เลือก ถ่ายโอนเข้า Library ใน โปรแกรม EndNote

30 Change Case การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

31 เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Change Case) 1 2 1.ให้ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 2.เลือกรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เลือกอักษรตัว ใหญ่ ตัวเล็ก เช่น Capitalize Each Word คือ ให้อักษรตัวแรก ของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

32 Change Layout การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ

33 คลิก Layout เพื่อเลือก หน้าจอ หน้าจอการ แสดงผล แบบ 1 2

34 Change Layout หน้าจอการ แสดงผล แบบ

35 Change Layout หน้าจอการ แสดงผล แบบ

36 Change Layout หน้าจอการ แสดงผล แบบ

37 read/unread Reference การแสดงให้ทราบว่าอ่าน/ไม่อ่าน

38 แสดงว่ายังไม่อ่าน แสดงว่าอ่านแล้ว

39 ratings Reference การจัดลำดับความสำคัญของ รายการอ้างอิงโดยจำนวน ★ ดังนี้ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

40 จัดลำดับความสำคัญด้วย จำนวน ★

41 Find Full Text การหาข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

42 1 2 3 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการหา Full Text 2. คลิก References 3. Find Full Text 4. Find Full Text 5. คลิก OK 4 5

43 Find Full Text รายการใดที่ค้น fulltext ได้ จะปรากฏรูป หน้า รายการ

44 การจัดกลุ่มข้อมูล Create Custom Group

45 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่ม 2. คลิก Groups 3. เลือก Add References To 4. คลิก Create Custom Group 2 1 3 4

46 Create Custom Group 5. พิมพ์ชื่อกลุ่ม ซึ่งข้อมูลที่เลือกจะถูกจัดเก็บไว้ ในกลุ่ม (Group) ชื่อ Teaching English 5

47 Bibliographic Styles รูปแบบบรรณานุกรม

48 1 2 3 1.คลิก Select Another Stlye เพื่อเลือกรูปแบบ บรรณานุกรม 2.เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3.คลิก Choose

49 Bibliographic Styles 4 5 6 4.คลิกเพื่อให้แสดงรายการ บรรณานุกรมที่ได้เลือกไว้ 5.เลือกรูปแบบตามต้องการ เช่น APA 6th 6.หน้าจอแสดงรูปแบบ บรรณานุกรม APA 6 th ที่เลือก

50 Find Duplicates การหาข้อมูลซ้ำ

51 1 1.คลิกเลือกรายการ ที่ต้องการตรวจสอบ 2.คลิก References 3.เลือก Find Duplicates เพื่อ หารายการซ้ำ 3 2

52 4.กรณีพบรายการซ้ำ จะแสดงไฮไลท์สีฟ้า 5.เลือกคำสั่ง Move References to Trash เพื่อลบรายการซ้ำ 4 5

53 Copy Formatted to create and copy a bibliography to Microsoft Word การจัดทำรายการบรรณานุกรมในการ พิมพ์งาน Microsoft Word

54 Copy Formatted เพื่อทำรายการบรรณานุกรม 1 2 3 4 4 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Style) 2. คลิก Author สั่งเรียงชื่อผู้แต่ง 3. คลิกเลือกรายการ 4. คลิก mouse ขวา จะปรากฏเมนู เลือก Copy Formatted หรือ คลิก Edit เลือก Copy Formatted

55 Copy Formatted เพื่อทำรายการบรรณานุกรม 5. เปิดโปรแกรม Microsoft Word กด Ctrl+V จะปรากฏรายการ บรรณานุกรมตามรูปแบบ (Style) ที่เลือกไว้ 5


ดาวน์โหลด ppt EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทาง บรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google