งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อหรือตัวกลางของ ระบบสื่อสารข้อมูล ครูผู้สอน คุณครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อหรือตัวกลางของ ระบบสื่อสารข้อมูล ครูผู้สอน คุณครูสาวินี บุตรดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อหรือตัวกลางของ ระบบสื่อสารข้อมูล ครูผู้สอน คุณครูสาวินี บุตรดี

2 ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล (Transmission Media) ตัวกลาง (media) เป็นช่องทางที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารเพื่อส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ ส่งและผู้รับ โดยตัวกลางมีหลายประเภท การพิจารณาเลือกใช้ตัวกลางต้องคำนึงถึง ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูล 2. ระยะทาง 3. ค่าใช้จ่าย 4. ความสะดวกในการติดตั้ง 5. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

3 ชนิดของสื่อหรือตัวกลาง สายสัญญาณ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1. สื่อหรือตัวกลางประเภทมีสาย 2. สายโคแอกเชียล 3. สายใยแก้วนำแสง

4 1. สื่อหรือตัวกลางประเภทมีสาย 1. สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair cable) ประกอบด้วยสายสัญญาณจำนวนคู่ แต่ละคู่จะพันกัน เป็นเกลียวตลอดจนถึงปลาย เพื่อลดการรบกวนจาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงและจาก ภายนอก และมีฉนวนภายนอกห่อหุ้มอีกชั้น แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. ชนิดหุ้มฉนวน (Shielded twisted pair: STP) 2. ชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded twisted pair: UTP)

5 สื่อหรือตัวกลางประเภทมีสาย ( ต่อ ) สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (STP) สายไฟแต่ละคู่จะถูกห่อหุ้มด้วย อลูมิเนียมฟอล์ย เพื่อป้องกันการรบกวน ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก สาย และมีฉนวนไฟฟ้า เช่นพลาสติก ห่อหุ้มอีกชั้น ระยะทางในการใช้งานจะสามารถ ใช้ได้ไกล แต่ไม่นิยมเนื่องจากมีราคา แพง โดยมากจะนำไปใช้กับการสื่อสาร ข้อมูลที่มีความเร็วสูง เช่น Gigabit Network หรือติดตั้งบริเวณที่มีการ รบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาก

6 สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (UTP) สายไฟแต่ละคู่จะถูกห่อหุ้มด้วย ฉนวนไฟฟ้าภายนอกเท่านั้น ป้องกันการ รบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อย กว่าแบบ STP เป็นสายที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีราคาถูก มักใช้ติดตั้งภายใน อาคาร หรือภายในห้อง หรือหาก ต้องการติดตั้งภายนอกอาคารจะต้อง เดินสายภายในท่อเหล็ก สามารถใช้ส่ง ข้อมูลความเร็ว 100 Mbps สื่อหรือตัวกลางประเภทมีสาย ( ต่อ )

7 2. สายโคแอกเชียลหรือสายซีลด์ (Coaxial cable) เป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสาย ทีวี มีใช้งานหลายลักษณะงาน ไม่ว่าในระบบเครือข่าย เฉพาะที่ ในการส่งข้อมูลระยะไกลระหว่างชุมสายโทรศัพท์ หรือการส่งข้อมูลสัญญาณวีดิทัศน์ - ใช้สัญญาณไฟฟ้าและโลหะเป็นสื่อนำไฟฟ้า - มีลักษณะคล้ายสายเคเบิ้ลทีวี แกนกลางเป็น ทองแดงหุ้มฉนวน หุ้มด้วย ตาข่ายโลหะ ชั้นนอกเป็นวัสดุป้องกัน สายสัญญาณ ปัจจุบันไม่นิยมใช้

8 3. สายใยแก้วนำแสงหรือสายไฟ เบอร์ (Fiber Optic) เป็นตัวกลางของสัญญาณแสง ทำมาจากวัสดุ ประเภทแก้วที่มีความบริสุทธิ์มาก เส้นใยนำแสงมี ลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก ขนาดประมาณ เส้น ผมของมนุษย์ อาศัยหลักการสะท้อน และหักเห ของแสงในการส่งแสง ลงไปในสาย - ใช้แสงเป็นสัญญาณ และใช้แก้วหรือ พลาสติกเป็นสื่อนำสัญญาณ - ไม่ถูกรบกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ ส่งข้อมูลได้ในอัตราเร็วสูง และระยะทางไกลกว่า 2 ชนิดแรก แต่การ ดูแลรักษายากกว่าและ ราคาแพงกว่า

9 สื่อหรือตัวกลางประเภทไร้สาย (unguided media) เป็นสื่อกลางประเภทที่ไม่ใช้วัสดุใดๆ ในการนำ สัญญาณแต่จะใช้อากาศเป็นสื่อกลาง ซึ่งจะไม่มี การกำหนดเส้นทางให้สัญญาณเดินทาง สื่อหรือ ตัวกลางประเภทไร้สายมีดังนี้ 1. คลื่นไมโครเวฟ (microware) 2. ดาวเทียม (satellite) 3. แอคเซสพอยนต์ (access point)

10 1. คลื่นไมโครเวฟ (microware) เป็นสื่อหรือตัวกลางที่ใช้วิธีส่งสัญญาณที่มี ความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุจากสถานีหนึ่งไปยังอีก สถานีหนึ่ง และสัญญาณของไมโครเวฟจะ เดินทางเป็นเส้นตรง ดังนั้นสถานีจะต้องตั้งอยู่ใน ที่สูงๆ หรือมีเสาสัญญาณสูง สัญญาณจึงจะ เดินทางได้สะดวก ไม่ติดขัด

11 2. ดาวเทียม (satellite) เป็นสื่อหรือตัวกลางที่มีสถานีรับ – ส่งอยู่บน พื้นดินส่งตรงไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมายัง ตัวรับปลายทางที่พื้นดินอีกครั้งหนึ่ง ลักษณะ การสื่อสารระบบดาวเทียมเหมาะสำหรับการ ติดต่อสื่อสารระยะไกลที่ระบบสื่อสารอื่น ๆ เข้าถึงได้ยาก เช่น กลางป่าลึก กลางทะเล กลางทะเลทราย เป็นต้น

12 3. แอคเซสพอยนต์ (access point) เป็นสื่อหรือตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครื่อง ลูกข่ายเข้าสู่ระบบเครือข่ายแบบมีสาย เพื่อเข้า ไปใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเครือข่าย ท้องถิ่นของสำนักงาน โดยการเข้าถึงเครือข่าย อาจจะมีการเข้ารหัส ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องใส่คีย์ หรือรหัสก่อนเชื่อมต่อ

13 โมเด็ม (modem) เป็นสื่อหรือตัวกลางที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์เข้ากับคู่สายโทรศัพท์ เพื่อเข้าใช้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

14 ใบงาน เรื่อง สื่อหรือตัวกลางของ ระบบสื่อสารข้อมูล 1. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2. โพรโทคอล (protocol) คืออะไร 3. LAN คืออะไร 4. อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) คืออะไร 5. OSI คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt สื่อหรือตัวกลางของ ระบบสื่อสารข้อมูล ครูผู้สอน คุณครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google