งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 3 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 3 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ krit@uru.ac.th Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 3 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network System

2 ความหมายของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยมี เป้าหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้งาน อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน

3 ความหมายของการสื่อสาร ข้อมูล การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ โดยผ่านสื่อกลาง เพื่อให้ผู้ส่งและ ผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

4 องค์ประกอบของระบบสื่อสาร ข้อมูล 1. ผู้ส่งสาร (Sender) หรือ แหล่งกำเนิด ข่าวสาร (Source) 2. ผู้รับสาร (Receiver) หรือ จุดหมาย ปลายทางข่าวสาร (Target) 3. สาร (Message) หรือ ข้อมูล (Data) 4. สื่อกลาง (Media) 5. วิธีการสื่อสาร (Protocol) 6. โปรแกรมสื่อสาร (Software)

5 ชนิดของสัญญาณ สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal)

6 ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล แบบทางเดียว (Simplex) แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) แบบสองทิศทาง (Full Duplex)

7 ขอบเขตของเครือข่าย เครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network : LAN) เครือข่ายระยะกลาง (Metropolitan Area Network : MAN) เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN) เครือข่ายวิทยาเขต (Campus Area Network : CAN) เครือข่ายส่วนตัว (Personal Area Network : PAN)

8 ขอบเขตของเครือข่าย

9 ลักษณะของเครือข่าย Peer-to-Peer Client/Server

10 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย เครือข่ายแบบดาว (Star Topology) เครือข่ายแบบบัส (Bus Topology) เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Topology) เครือข่ายแบบตาข่าย (Mesh Topology) เครือข่ายแบบต้นไม้ (Tree Topology)

11 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย

12 สื่อกลาง ระบบใช้สาย (Wired System) – สายเกลียวคู่ (Twisted Pair Cable) – สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) – สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)

13 สื่อกลาง ชนิดของสาย UTP CAT 3 วิ่งที่ความเร็ว 10 Mbps CAT 5 วิ่งที่ความเร็ว 100 Mbps CAT 6 วิ่งที่ความเร็ว 1 Gbps การเรียงสายแบบมาตรฐานของสาย UTP

14 สื่อกลาง คีมเข้าหัวสาย UTP แบบ RJ-45 และ Network Cable Tester

15 สื่อกลาง ระบบไร้สาย (Wireless System) – คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) – สัญญาณดาวเทียม (Satellite) – อินฟราเรด (Infrared) – คลื่นวิทยุ (Radio Wave) – เซลลูล่าร์ (Cellular)

16 สื่อกลาง

17 ฮาร์ดแวร์ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Computer) การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card : NIC) สายเคเบิล (Cable) โมเด็ม (Modem) เราเตอร์ (Router) ฮับ (Hub) / สวิชชิ่ง (Switching) รีพีทเตอร์ (Repeater) / บริดจ์ (Bridge) / เกตเวย์ (Gateway)

18 ซอฟต์แวร์ในระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System : NOS) ไดรเวอร์เครือข่าย (Network Device Driver) ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารเครือข่าย (Network Management Software)

19 ประเภทของเครือข่ายใน องค์กร Internet Intraner Extranet

20 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 1. การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Peripheral Sharing) 2. การใช้ซอฟแวร์ร่วมกัน (Software Sharing) 3. การใช้ข้อมูลร่วมกัน (File Sharing) 4. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Electronic Communication) 5. ลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction)

21 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 6. มีการบริหารเครือข่าย (Network Management) 7. มีระบบรักษาความปลอดภัย (System Security) 8. มีเสถียรภาพของระบบ (System Stability) 9. มีการสำรองข้อมูล (Backup Data)

22 แบบฝึกหัดบทที่ 3 การส่งไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย 1. ให้นักศึกษาอธิบายแนวโน้มของเทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคตมาพอสังเขปโดยพิมพ์ ลงในไฟล์ Word บันทึกชื่อไฟล์เป็นรหัส นักศึกษา.docx 2. คัดลอกไฟล์มาที่แชร์โฟลเดอร์ตามที่ อาจารย์กำหนด


ดาวน์โหลด ppt CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 3 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google