งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Phrases with prepositions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Phrases with prepositions."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Phrases with prepositions

2 What are ‘phrases with prepositions’? A ‘preposition’ is a word which is put in front of or after a noun or a verb to indicate a position, direction or method such as at, in, on, by or with. When prepositions are used with other words they are considered as ‘phrases with prepositions’. Here are examples of phrases with prepositions: ‘at’: at present/at the moment (now) ‘about’: about turn (a big change in your opinion or attitude to something) ‘on’: on and on (continues to happen for a very long time) Phrases with prepositions Do you want to improve your vocabulary bank? Try this vocabulary learning strategy No.9 ! Why learn ‘phrases with prepositions’? Prepositions are normally recognized as ‘little words’; however, when they join with other words they turn into phrases, and knowing these phrases could improve your understanding of sentences. ทำไมต้องเรียนรู้ Phrases with prepositions? คำบุพบทมักจะถูกมอง ว่าเป็น ‘ คำเล็กๆ ’ อย่างไรก็ตาม เมื่อไปรวมกับคำอื่นๆก็ จะกลายเป็นวลี การเรียนรู้วลีจะช่วยให้ คุณเข้าใจประโยคได้ดี ขึ้น Phrases with prepositions คือ อะไร ? บุพบท คือ คำที่ว่าง หน้าหรือหลังคำนาม หรือคำกริยาเพื่อบอก ตำแหน่ง ทิศทาง หรือ วิธี เช่น คำว่า at, in, on, by หรือ with คำบุพบท เมื่อใช้ร่วมกับคำอื่น ทำให้กลายเป็นวลีที่ ใช้ร่วมกับ บุพบทหรือ Phrases with prepositions ดัง ตัวอย่างต่อไปนี้ ‘at’: at present/at the moment ( ปัจจุบัน ) ‘about’: about turn ( การเปลี่ยนแปลง อย่างมากในด้านความ คิดเห็นและทัศนคติ เกี่ยวกับบางอย่าง ) ‘on’: on and on ( เกิดต่อเนื่องเป็น เวลานาน ) How to use this learning record Step 1: Use an English-English dictionary. You can also use online ones. Step 2: There are two possible ways to research phrases with propositions: (1) start with a preposition you would like to study (e.g. at, by, for, in, on, under, with, within, without.) (2) start with a noun or pronoun if you want to study its use in phrases with prepositions. Step 3: Skim through the dictionaries according to the way you have chosen to work in Step 2. When you find phrases with prepositions, read through their explanations and uses in sentences. Step 4: Note down the meanings and the uses of interesting phrases with prepositions in your learning record. Suggestions: Phrases with prepositions are commonly used in written text. Thus, pay attention when you read written text like articles in newspapers, magazines or textbooks. This is an effective way to learn phrases with prepositions …in context! การใช้แผ่นบันทึกการ เรียนรู้นี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียม พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ - อังกฤษ อย่างน้อย 1 เล่ม หรือ คุณอาจเลือกใช้ พจนานุกรมออนไลน์ก็ ได้ ขั้นตอนที่ 2 คุณ สามารถเลือกค้นคว้า Phrases with prepositions ได้ 2 วิธี ดังนี้ (1) เริ่มค้นคว้าจากบุพ บทที่คุณสนใจ (2) เริ่มค้นคว้าจาก คำนามหรือ สรรพนามที่คุณสนใจ ขั้นตอนที่ 3 กวาดตา หาข้อมูลในพจนานุกรม ตามวิธีการที่คุณกำหนด ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อคุณ พบ Phrases with prepositions อ่าน รายละเอียดและการใช้ ในประโยค ขั้นตอนที่ 4 จด ความหมายและตัวอย่าง การใช้ Phrases with prepositions ที่สนใจลง ในแผ่นบันทึกการเรียนรู้ ของคุณ คำแนะนำ Phrases with prepositions มีการใช้ อย่างแพร่หลายในงาน เขียน ดังนั้นขอให้คุณให้ ความสนใจเมื่ออ่านงาน เขียน เช่น บทความใน หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือตำรา การทำเช่นนี้ เป็นวิธีการที่มี ประสิทธิภาพในการ เรียนรู้ Phrases with prepositions … ใน บริบท !

3 See an example of how to use our learning record on the next page. Examples ตัวอย่างการ กรอกแผ่นบันทึก Phrases with prepositions My exploration: meaning & example sentence การค้นคว้าของฉัน : ความหมายและตัวอย่างประโยค after all= considering everything We were worried before leaving home; however, it has turned out to be a nice day after all. all over= completely finished We are having serious problems with our new product – I’ll be glad when it’s all over. all in= so tired that you cannot do anything more Poor Paula is all in. Let’s take her home. all at once= suddenly While we were talking, all at once Mary screamed. all in all= considering everything Sometimes he’s grouchy, but, all in all, he’s an excellent teacher. all of a sudden= very suddenly All of a sudden there was a knock at the back door. in all= when the whole of an amount or number is included In all, there are over 120 foreign students in our school.

4 Working period: Starting … …/......./...... Ending… …/… …/… … Phrases with prepositions My exploration: meaning & example sentence การค้นคว้าของฉัน : ความหมายและตัวอย่างประโยค

5


ดาวน์โหลด ppt Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Phrases with prepositions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google