งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต. คลองห้า อ. คลอง หลวง จ. ปทุมธานี การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต. คลองห้า อ. คลอง หลวง จ. ปทุมธานี การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต. คลองห้า อ. คลอง หลวง จ. ปทุมธานี การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 1

2 ที่มาของโจทย์วิจัย : พัฒนาชุมชน นายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายกอบต. นายกเทศบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ความสำคัญและ ที่มาของปัญหา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ. ศ.2555 - 2559 ) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ( พ. ศ.2555 - 2559 ) เอกลักษณ์ / ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปัญหาของชุมชน วรรณกรรม ประโยชน์ของงานวิจัย : เกิดประโยชน์กับชุมชน การสอดคล้องของโครงการวิจัย : 1. ยุทธศาสตร์การวิจัย 2. กลุ่มวิจัยที่ควรมุ่งเน้น การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 2

3 ดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 1. ศึกษาบริบทชุมชน 2. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 3. ความต้องการของชุมชน 4. แนวทางการที่พัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตความ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาชน โดยวิธี การสอบถาม ( Questionnaire ) การสัมภาษณ์ (In depth Interview) การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 3

4 ดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2 การถอดบทเรียน 1. การวิเคราะห์สภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนในอดีต จนถึงปัจจุบัน 2. ค้นหาแนวทางรูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน โดยใช้วิธี : การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) การสัมภาษณ์ (In depth interview) การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 4

5 ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบปฏิบัติ 1. การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การทดลองปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน 3. ติดตามประเมินผล ดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 5

6 บรรยากาศการฝึกอบรม การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 6

7 การนำความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 7

8 ดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 4 การสรุปบทเรียนโครงการวิจัย 1. สรุปบทเรียนของโครงการวิจัย 2. การคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยนำเสนอผลงานวิจัยแก่ชุมชน มอบเล่มงานวิจัย และมอบวิดีทัศน์วิถีชีวิตชาวบ้านคลอง ห้า หมู่ 2 ตามปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 8

9 การจัดการองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต. คลองห้า อ. คลอง หลวง จ. ปทุมธานี ผลผลิต (Output) ผลลัพธิ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ย ชีวภาพ ชุมชนผลิตพืชผัก ปลอดภัย ใช้บริโภคและจำหน่าย ชุมชนมีสุภาพ และ รายได้ ดีขึ้น การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 9

10 การจัดการองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต. คลองห้า อ. คลอง หลวง จ. ปทุมธานี ผลผลิต (Output) ผลลัพธิ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ทำหมี่กรอบ น้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดง และ น้ำพริกปลาร้า ใช้บริโภค จำหน่าย ภายในและภายนอก ชุมชน ชุมชนมีคุณภาพชีวิต และรายได้ ดีขึ้น การฉลากผลิตภัณฑ์หมี่ กรอบ น้ำพริก และผลิตภัณฑ์ ในครัวเรือน เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 10

11 การจัดการองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต. คลองห้า อ. คลอง หลวง จ. ปทุมธานี ผลผลิต (Output) ผลลัพธิ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ความรู้ด้านการจัดการ ด้านการตลาด การทำบัญชีในครัวเรือน และการทำ ฉลากผลิตภัณฑ์ ชุมชนมีการบริหาร จัดการ และฐาน เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ ปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ใน ครัวเรือน ชุมชนพัฒนาความรู้ด้าน การจัดการ การตลาด การทำบัญชีใน ครัวเรือน และการทำฉลาก ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับนำไปปฏิบัติ การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ 11


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต. คลองห้า อ. คลอง หลวง จ. ปทุมธานี การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google