งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

2 ที่มาของโจทย์วิจัย:พัฒนาชุมชน นายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายกอบต.
นายกเทศบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ความสำคัญและที่มาของปัญหา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ ) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ ) เอกลักษณ์ / ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปัญหาของชุมชน วรรณกรรม ประโยชน์ของงานวิจัย : เกิดประโยชน์กับชุมชน การสอดคล้องของโครงการวิจัย : 1.ยุทธศาสตร์การวิจัย 2.กลุ่มวิจัยที่ควรมุ่งเน้น การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

3 ดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 1.ศึกษาบริบทชุมชน 2.การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 3.ความต้องการของชุมชน 4.แนวทางการที่พัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาชน โดยวิธี การสอบถาม ( Questionnaire ) การสัมภาษณ์ (In depth Interview) การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

4 ดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2 การถอดบทเรียน 1.การวิเคราะห์สภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนในอดีต จนถึงปัจจุบัน 2.ค้นหาแนวทางรูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน โดยใช้วิธี : การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) การสัมภาษณ์ (In depth interview) การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

5 ดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบปฏิบัติ 1.การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.การทดลองปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน 3.ติดตามประเมินผล การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

6 การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ
บรรยากาศการฝึกอบรม การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

7 การนำความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ
การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

8 ดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปบทเรียนโครงการวิจัย 1.สรุปบทเรียนของโครงการวิจัย 2.การคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยนำเสนอผลงานวิจัยแก่ชุมชน มอบเล่มงานวิจัย และมอบวิดีทัศน์วิถีชีวิตชาวบ้านคลองห้า หมู่ 2 ตามปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

9 การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ
การจัดการองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผลผลิต (Output) ผลลัพธิ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ชุมชนผลิตพืชผักปลอดภัย ใช้บริโภคและจำหน่าย ชุมชนมีสุภาพ และรายได้ ดีขึ้น การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

10 การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ
การจัดการองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผลผลิต (Output) ผลลัพธิ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ทำหมี่กรอบ น้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดง และน้ำพริกปลาร้า ใช้บริโภค จำหน่ายภายในและภายนอกชุมชน ชุมชนมีคุณภาพชีวิต และรายได้ ดีขึ้น การฉลากผลิตภัณฑ์หมี่กรอบ น้ำพริก และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ

11 การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ
การจัดการองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผลผลิต (Output) ผลลัพธิ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ความรู้ด้านการจัดการ ด้านการตลาด การทำบัญชีในครัวเรือน และการทำ ฉลากผลิตภัณฑ์ ชุมชนมีการบริหารจัดการ และฐาน เศรษฐกิจพอเพียง เช่นปลูกผักปลอดสารพิษปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ชุมชนพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การทำบัญชีในครัวเรือน และการทำฉลากผลิตภัณฑ์ พร้อมกับนำไปปฏิบัติ การพัฒนารูปแบบการดำเนินซิวีตฯ


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google