งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสก นิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและ เพื่อ คงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสก นิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและ เพื่อ คงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวคิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสก นิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและ เพื่อ คงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็น พื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่ง อยู่ระหว่าง สังคมระดับ ท้องถิ่นและตลอดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้ คือ แนวทางที่สมดุล

3 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการ ดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ. ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆปรัชญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช พ. ศ. 2517 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยโลกาภิวัตน์

4 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสาย กลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนใน ทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และ ระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและ ยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการ แข่งขันสูงโลกาภิวัตน์

5


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสก นิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและ เพื่อ คงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google