งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

2 ลักษณะสำคัญขององค์กร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ๖ แห่ง ขนาดกลาง ๔ แห่ง ขนาดเล็ก ๒ แห่ง มีบุคลากรในสังกัดรวมทั้งสิ้น ๕๑ คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน ๒๒ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานราชการจำนวน ๓ คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒๔ คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๔๖๓ คน

3 โครงสร้างและกลไกการทำงาน (Structure)
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม สาธารณสุขอำเภอชื่นชม เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชื่นชม เป็นเลขานุการ บุคลากรที่ปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกคน ๔ คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๖ คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๔ คน นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๔ คน รวมทั้งหมด ๑๘ คน

4 ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information)
มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ดำเนินการใน ๓ ส่วน คือ ๑).ลักษณะสำคัญขององค์กร ๒).หมวด ๑ การนำองค์การ การนำองค์กรโดยผู้บริหารส่วนราชการ ค่าคะแนน ๓.๐ จุดอ่อน ในเรื่องการขาดความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม คะแนน ๒.๓๓ จุดอ่อน ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและการนำผลการประเมินผลไปใช้พัฒนายังไม่ครอบคลุม ๓).หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร คะแนน ๒.๖๗ จุดอ่อนในเรื่องอัตรากำลังและภาระงานเกินอัตรากำลัง ความผูกพันของบุคลากร คะแนน ๒.๖๓ จุดอ่อน ภาระงานที่มากเกินอัตรากำลังและระบบการจัดสวัสดิการ

5 กระบวนการดำเนินงานและนวตกรรรม (Intervention and Evaluation)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) อำเภอชื่นชม บูรณาการงบประมาณในส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพหมอครอบครัวตามเกณฑ์ PCC/รพ.สต.ติดดาวและโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เงินงบประมาณสนับสนุนจากงบเงินบำรุงจาก รพ.ชื่นชม จำนวน ๑๒๙,๘๙๐ บาท มีกิจกรรมประชุม วางแผนผู้รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละหมวด และมีการประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม

6 การบูรณาการ (Integration)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) บูรณาการร่วมกับ งานองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข Happy money program ชมรมกีฬา ชมรมสมาธิ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาองค์กร ตลอดจนบูรณาการกับงานคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA) และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ(HRD)

7 การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
สรุปกิจกรรมตามหมวดประเมินตนเองตามเกณฑ์ และจัดทำเอกสารสรุปการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) อำเภอชื่นชม ปี ๒๕๖๑ โดยในไตรมาสแรกได้ดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมคณะทำงานตามหมวดใน ๓ ส่วน คือ ๑).ลักษณะสำคัญขององค์กร ๒).หมวด ๑ การนำองค์การ ๓).หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร และประเมินตนเองตามเกณฑ์ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของจังหวัดมหาสารคาม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google