งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2/2558 คณะที่ 4 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2/2558 คณะที่ 4 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2/2558 คณะที่ 4 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2558

2 ประเด็นการตรวจราชการ 1.ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.1 มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด 1.2 มีการคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อ พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพระดับจังหวัด 1.3 ร้อยละของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต ผ่าน มาตรฐานตามประกาศฯ กำหนด(20-40 ppm) (เป้าหมาย:ร้อยละ 100) 1.4 ร้อยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริมและ สถานพยาบาลผิดกฎหมายได้รับการจัดการ (เป้าหมาย:ร้อยละ 100) 1.5 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิก ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังและให้ ดำเนินการตามกฎหมาย (เป้าหมาย:ร้อยละ 98) 2.ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2.1 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และแนวทางที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต เป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการกำหนด ยุทธศาสตร์ แนวทาง การดำเนินงาน คบส. ของเขต ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน คุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพระดับเขต ต่อ คณะกรรมการเขตสุขภาพ (Regional Health Board)

4 1.1 มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับเขตดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ที่กำหนด ข้อกำหนดมาตราการดำเนินงานในพื้นที่ 1.มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับเขต 2.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติการ 3.ดำเนินการตามแผน 4.ติดตามควบคุมกำกับและประเมินผล 5.สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอ

5 1.1 มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับเขตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ผลการดำเนินงานของเขต มีคำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งแรก วันที่ 9 มีนาคม 2558 มอบหมายให้คณะทำงานทั้ง 3 ด้าน (ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ สถานพยาบาล และการโฆษณา) ทำหน้าที่ สรุปทบทวนและจัดทำข้อเสนอแนวทางและแผนการ ดำเนินงานในแต่ละด้านให้คณะอนุกรรมการพิจารณาใน ครั้งต่อไป

6 1.2 มีคณะอนุกรรมการฯเพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพระดับจังหวัด 1.มีคณะอนุกรรมการ ดำเนินการตามกฎหมาย ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด และคณะทำงาน การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 2.มีการวิเคราะห์ข้อมูลผล การดำเนินงาน ปี 2557 3.กำหนดนโยบายและ แผนการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพระดับจังหวัด 4.มีการสร้างความ เข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภค 5. มีการพัฒนา เครือข่ายงานคุ้มครอง ผู้บริโภคสู่ระดับอำเภอ 6. มีระบบการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนด้านบริการ และผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 7. มีระบบติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน ยึดหลักแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการพัฒนาร่วมกันทั้งจังหวัด

7 ประเด็นปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ สถานพยาบาล สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของจังหวัด ลำดั บ ผลิตภัณฑ์สถานพยา บาล สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ 1 การใช้ยาในชุมชน - - 2 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพทางวิทยุชุมชน - -

8 ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา จัดทำโครงการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน - คัดเลือกตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว เป็น ตำบลนำร่อง และจัดประชุมภาคีเครือข่าย การใช้ยา ปลอดภัยในชุมชน วันที่ ๑๔ พ. ค. 58 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น อสม./ ผู้นำชุมชน ที่จะเป็นผู้สำรวจข้อมูล และ เป็นแกนนำเครือข่ายดำเนินการในชุมชน - สำรวจข้อมูลแหล่งกระจายยา และข้อมูลการ ใช้ยาในครัวเรือน ในชุมชน และลงข้อมูลใน ฐานข้อมูล www.promoteRDU.com ( อยู่ระหว่าง การประมวลผล )

9 ผลการตรวจสถานประกอบการและ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา ประเด็นเป้าหม าย ผลการดำเนินงาน ตรวจผ่านร้อย ละ สถานที่ผลิตน้ำ บริโภค 37734534399.4 2 ผลิตภัณฑ์น้ำ บริโภค 19017969 60 ( รอ ผล ) 57.9 8 สถานที่ผลิต น้ำแข็ง 33272696.3 0 ผลิตภัณฑ์ น้ำแข็ง 33241145.8 3

10 จำนวนสถานที่ ผลิตเกลือ บริโภคเสริม ไอโอดีน จำนวน 11 แห่ง เป้าหมาย (A) (จำนวนที่เก็บ ตย.) ผลการดำเนินงาน(B) (จำนวนที่ผ่าน มาตรฐาน) คิดเป็นร้อยละ (B/A)x100 14 เก็บ 14 ตัวอย่าง ผ่าน 6 ตัวอย่าง 42.85 ปัญหา ผู้ประกอบการยังขาดความตระหนักในการผลิต และให้ ความสำคัญด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตน้อย ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นต่างด้าว ( พม่า ) มีปัญหาด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และภาษาในการ สื่อสาร ข้อเสนอแนะ - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับด้านกฎหมายแก่ เจ้าของกิจการ - บังคับใช้กฎหมาย 1.3 ร้อยละของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต ผ่านมาตรฐานตามประกาศฯ กำหนด (20-40 ppm) ( เป้าหมาย : ร้อยละ 100)

11 1.4 ร้อยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร เสริมและสถานพยาบาลผิดกฎหมายได้รับการจัดการ ( เป้าหมาย : ร้อยละ 100) ประเด็นตรวจผลการดำเนินงาน ไม่ ถูกต้อง มีการ จัดการ ร้อยละ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ อาหารเสริมและ สถานพยาบาลผิด กฎหมายได้รับการ จัดการ 10 รายการ 88100 จังหวัดจัดการทำงานเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ค้นหาปัญหา ระยะที่ 2 ประชุม / ให้ข้อมูล / ร่วมมือกับเครือข่าย ระยะที่ 3 เฝ้า ระวัง ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ดำเนินคดี ( มิย.58 อยู่ในระยะนี้ ) ระยะที่ 4 ดำเนินการอย่างยั่งยืน จัดทำงานวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มช. โดยดึงให้ นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการฟังวิทยุและร่วมวางแผนการ แก้ไขปัญหาโฆษณาทางสื่อวิทยุแบบครบวงจรโดยให้ หน่วยงานภาคเอกชน และเครือข่ายดำเนินการร่วมกัน ร่วมกับ กสทช. ในการอบรมนายสถานี ( เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ~200 สถานี ) ในวันที่ 10 ก. ค. 58

12 ประเด็นเป้าหมาย (แห่ง) ตรวจสอบ (แห่ง) ดำเนินการ ตามกฎหมาย (แห่ง) ร้อยละ 1.5.1 คลินิกเวชกรรมที่ ให้บริการเสริมความงามได้รับ การตรวจมาตรฐาน 112 แห่ง 70 แห่ง 62.50 1.5.2 เรื่องร้องเรียนคลินิกที่ ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการสถานพยาบาล (คลินิก เถื่อน) 20 เรื่อง 100 1.5 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริม ความงามและคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังและให้ ดำเนินการตามกฎหมาย ( เป้าหมาย : ร้อยละ 98)

13 คณะอนุกรรมการสาธารณสุข ( อสธจ.) เชียงใหม่ มีการจัดประชุม อสธจ. แล้ว ๑ ครั้ง ประเด็นสำคัญ เป็นเรื่องการออกข้อกำหนดใน ประเด็นสำคัญตามกฎหมายสาธารณสุข ได้แก่ - ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร - การจัดการขยะ - ประเด็นที่เป็นปัญหาในจังหวัด ( เครื่องทำน้ำอุ่น, การมี และใช้สารโปตัสเซี่ยมคลอเรต เป็นต้น )

14 ประเด็นที่ได้รับการพิจารณาของอ สธจ. ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง กฎหมายสาธารณสุขแก่ท้องถิ่นต่างๆ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดูแลพัฒนาตลาด โดยเฉพาะตลาดประเภทที่ ๒ ให้มีการควบคุม กำกับโดยท้องท้องถิ่นให้มากขึ้น

15 เสนอเพื่อพิจารณา ควรมีความต่อเนื่องของการดำเนินการด้านการ ประชุมอนุกรรมการสาธารณสุข ควรให้มีคณะทำงานเพื่อผลักดันข้อเสนอ เผยแพร่ มติ และติดตามผลการดำเนินงานตามมติ อาจพิจารณานำข้อแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณสุขมาใช้เป็นเงื่อนไขของท้องถิ่นในการ พิจารณาการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตของ ท้องถิ่นได้ เช่นเดียวกับที่ จ. เชียงใหม่เคย ผลักดันให้ใช้คำแนะนำเรื่องการจัดการฟาร์มสัตว์มา เป็นเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต ฟาร์มสัตว์มาแล้ว

16 ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2/2558 คณะที่ 4 ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google