งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemical equilibrium Thermodynamic background 4.1 The reaction Gibbs energy Gibbs energy ของปฏิกิริยา แทนด้วย  r G ปฏิกิริยาเคมีจะอยู่ที่สมดุล ณ ความดันและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemical equilibrium Thermodynamic background 4.1 The reaction Gibbs energy Gibbs energy ของปฏิกิริยา แทนด้วย  r G ปฏิกิริยาเคมีจะอยู่ที่สมดุล ณ ความดันและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chemical equilibrium Thermodynamic background 4.1 The reaction Gibbs energy Gibbs energy ของปฏิกิริยา แทนด้วย  r G ปฏิกิริยาเคมีจะอยู่ที่สมดุล ณ ความดันและ อุณหภูมิคงที่ เมื่อ  r G = 0 1

2 4.2 The reaction quotient (ผลหารปฏิกิริยา) จากปฏิกิริยาเคมี aA + bB  cC + dD จะได้ว่า  r G =  r G o + RTlnQ เมื่อ 2

3 4.3 Reactions at equilibrium ที่จุดสมดุล ผลหารปฏิกิริยาจะมีค่าค่าหนึ่ง เรียกว่า ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา แทนด้วย K จาก  r G =  r G o + RTlnQ ดังนั้น 0 =  r G o + RTlnK และ  r G o = - RTlnK 3

4 4.3 Reactions at equilibrium 4

5 The composition at equilibrium ตัวอย่าง จากปฏิกิริยา G6P (aq)  F6P (aq) ปฏิกิริยานี้มีค่า  r G 0 = +1.7 kJ mol -1 ที่ 25°C จงประมาณหาสัดส่วน f ของ F6P กับ G6P ที่ สมดุล ณ 25°C เมื่อนิยาม f ว่า... 5

6 4.3 Reactions at equilibrium หลักการคิด - ให้แสดง f อยู่ในรูปของ K โดยหารทั้งเศษและ ส่วนของ f ด้วย [G6P] - ดังนั้น สัดส่วน [F6P]/[G6P] ก็จะแทนด้วย K ได้ - คำนวณหาค่า K โดยใช้สมการ  r G o = - RTlnK 6

7 4.3 Reactions at equilibrium วิธีทำ - หารทั้งเศษและส่วนด้วย [G6P] จะได้ ย้ายข้างสมการของค่า K จะได้ 7

8 4.3 Reactions at equilibrium แทนค่า ดังนั้น 8

9 4.3 Reactions at equilibrium 9

10 4.4 The standard reaction Gibbs energy นิยาม หาได้จาก  r G 0 =  r H 0 - T  r S 0 10

11 4.4 The standard reaction Gibbs energy ตัวอย่าง 11

12 4.4 The standard reaction Gibbs energy 12

13 4.4 The standard reaction Gibbs energy 13

14 4.4 The standard reaction Gibbs energy Standard Gibbs energies of formation ดูตาราง 4.2 หน้า 148 ของ Textbook 14

15 4.4 The standard reaction Gibbs energy 15


ดาวน์โหลด ppt Chemical equilibrium Thermodynamic background 4.1 The reaction Gibbs energy Gibbs energy ของปฏิกิริยา แทนด้วย  r G ปฏิกิริยาเคมีจะอยู่ที่สมดุล ณ ความดันและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google