งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Al(s) + CuCl 2 (aq) AlCl 3 (aq) + Cu(s) การดุลสมการรีดอกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Al(s) + CuCl 2 (aq) AlCl 3 (aq) + Cu(s) การดุลสมการรีดอกซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Al(s) + CuCl 2 (aq) AlCl 3 (aq) + Cu(s) การดุลสมการรีดอกซ์

2 หลักการดุลสมการรีดอกซ์มีดังต่อไปนี้ 1. ดุลอะตอมโดยหาตัวเลขที่เหมาะสมไปคูณ 2. ดุลประจุไฟฟ้าของธาตุที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนโดยการเติมอิเล็กตรอน 3. สมการไอออนิก ดุลประจุไฟฟ้าของสมการในสารละลายกรดและอะตอม O และ H โดยการเติม H + และ H 2 O 4. สมการไอออนิก ดุลประจุไฟฟ้าของสมการในสารละลายเบสและอะตอม O และ H โดยการเติม OH - และ H 2 O 5. ดุลอะตอมของสารอื่นที่เลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยน หลังจากดุลอะตอมที่ ให้ - รับอิเล็กตรอน และเริ่มจากโมเลกุลใหญ่ไปหาโมเลกุลเล็ก ส่วน H 2 O ควรดุลทีหลัง

3 สมการที่ดุลแล้วตรวจสอบได้โดย อะตอมของธาตุทุกธาตุทางซ้าย = ทางขวา ผลรวมของประจุไฟฟ้าทางซ้าย = ทางขวา

4 Cu Ag + Ag Cu 2+ อะตอมทางซ้าย = อะตอมทางขวา ประจุท้ายซ้าย +1 = ประจุทางขวา +2

5 Cu Ag + Ag Cu 2+ Ag + Ag อะตอมทางซ้าย = อะตอมทางขวา ประจุท้ายซ้าย +2 = ประจุทางขวา +2

6 การดุลสมการรีดอกซ์ 1. การดุลโดยใช้เลขออกซิเดชัน 2. การดุลโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา

7 1. การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลข ออกซิเดชัน มีหลักการดังนี้ ขั้นที่ 1 หาเลขออกซิเดชันของทุกธาตุ เพื่อกำหนดตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ ตัวอย่าง จงดุลสมการรีดอกซ์ต่อไปนี้โดยใช้เลขออกซิเดชัน Al(s) + CuCl 2 (aq) AlCl 3 (aq) + Cu(s) ox.no Al(s) + CuCl 2 (aq) AlCl 3 (aq) + Cu(s) 0 +2 +3 0 ox.no เพิ่มขึ้น Al จึงเป็นตัว รีดิวซ์ ox.no ลดลง CuCl 2 จึงเป็นตัว รีดิวซ์

8 2) เขียนเส้นโยงระหว่างสารที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นและลดลง Al(s) + CuCl 2 (aq) AlCl 3 (aq) + Cu(s) 0 +2 +3 0 อะตอม Al เท่ากันแล้ว ox.no ที่เพิ่ม = 3 อะตอม Cu เท่ากันแล้ว ox.no ที่ลด = 2

9 ขั้นที่ 3 หาตัวเลขที่เหมาะสมไปคูณเลขออกซิเดชันที่เพิ่มให้เท่ากับ เลขออกซิเดชันที่ลดโดยเติมเลข 2 หน้า Al และเติมเลข 3 หน้า Cu 2Al(s) + 3CuCl 2 (aq) 2AlCl 3 (aq) + 3Cu(s) 0 +2 +3 0 ox.no เพิ่มขึ้น = 3 x 2 = 6 ox.no ลดลง = 2 x 3 = 6

10 สมการที่ดุลตัวรีดิวซ์และออกซิไดส์แล้ว คือ 2Al(s) + 3CuCl 2 (aq) 2AlCl 3 (aq) + 3Cu(s) ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง - จำนวนอะตอมของทุกธาตุทางซ้ายเท่ากับทางขวา - ไม่ต้องตรวจสอบประจุไฟฟ้าเพราะเป็นสมการโมเลกุล


ดาวน์โหลด ppt Al(s) + CuCl 2 (aq) AlCl 3 (aq) + Cu(s) การดุลสมการรีดอกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google