งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บังคับบัญชากับการสอนงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 27-29 มกราคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บังคับบัญชากับการสอนงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 27-29 มกราคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้บังคับบัญชากับการสอนงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 27-29 มกราคม 2549

3 พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดใน องค์กรและประเทศชาติมิใช่ เครื่องจักร เครื่องกลหรือ Infrastructure หรือเงิน แต่คือ คนเพราะการที่มีทั้งคนดีและ เก่งจะทำให้ทรัพยากรอื่น ๆ เกิดการพัฒนาเพื่อนำมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นมาได้

4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำ ขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้ เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของ องค์การ

5 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารจัดการที่ใช้แนวทาง วิธีการของภาคเอกชน โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและ ปรับลดขนาดของภาครัฐให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

6 โลกเปลี่ยนแปลงและเราหยุดมันไม่ได้ เมื่อลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมา เราจะเป็น WINDMILL WINDSHIELD หรือ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

7 วัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน High Performance Organization ราชการสนับสนุน เอกชนดำเนินการ 2. ทำงานรวดเร็ว 3. รับผิดชอบต่อลูกค้า 4. ว่องไว กระฉับกระเฉง 5. เปิดโอกาสให้คนเรียนรู้ “ การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีแสดงถึงความมีชีวิต มิใช่ตายแล้ว ” “ รัฐบาลกำลังปรับเปลี่ยน ข้าราชการต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทาง ” 1. ปรับวิธีคิด

8 การปรับเปลี่ยนไปสู่การบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ เพื่อประโยชน์ ของราชการ มุ่งสนองประโยชน์ของ ประชาชน แนวเก่า เน้นกฎระเบียบ และรายละเอียด รวมศูนย์และทำ ทุกอย่าง รวมศูนย์และทำ ทุกอย่าง เน้นปัจจัยการผลิต แนวใหม่ เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบายและการบริหาร เชิงกลยุทธ์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบายและการบริหาร เชิงกลยุทธ์ กระจายอำนาจและ หาแนวร่วม กระจายอำนาจและ หาแนวร่วม เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ คุณภาพ

9 ระบบราชการ Paradigm Detroit Model ระบบราชการเดิม New CompetitiveParadigm Hollywood Model

10 ทักษะในการจัดการยุคใหม่ ข้าราชการยุคเก่าข้าราชการยุคใหม่  ทำงานเพื่อประชาชน  สามารถเจรจา ต่อรอง แก้ปัญหา  มนุษยสัมพันธ์ประสานประโยชน์ ความต้องการหลากหลาย  การใช้ภาษาต่างประเทศ  ใช้เทคโนโลยีมากโดยเฉพาะ IT  สร้าง พัฒนาสมรรถนะหลักให้ สอดคล้องกับสมรรถนะองค์การ  สร้างวัฒนธรรมองค์การเป็น LO  ความรู้แบบราชการ  ทำงานยึดกฎ ระเบียบ  ใช้เทคโนโลยีน้อย  มุ่งปัจจัยการผลิต  “ เจ้าคน นายคน ”  แก้ปัญหา (Reactive) ทำตามกันมา

11 ความต้องการขององค์การ Mission Vision Values Strategic Plan of Organization ความต้องการของงาน บทบาทใหม่ตามภารกิจใหม่ / บทบาทที่เพิ่มขึ้น Competencies ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ในการปฎิบัติงาน วิธีการใหม่ ความต้องการของบุคคล Competencies ของคน วิธีการทำงานของคน ทัศนคติ คุณค่าใหม่ในงาน วัฒนธรรม ค่านิยม การเปลี่ยนแปลง NPM ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

12 ระบบ horizontal development เพื่อ สร้าง knowledge workers ( เช่น ระบบ rotation) ระบบการพัฒนาจะมุ่งที่ทักษะ สมรรถนะ และความรู้ โดยจะ เป็นการพัฒนาความสามารถทั้งแนวกว้างและแนวลึก รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย และสมดุลระหว่าง Cost และ Quality โดย ผสมผสาน ระหว่าง Agency-Run Training กับการพัฒนาในรูปแบบอื่น เช่น web-based training Competency Based Development Approach ระบบการพัฒนาทั้ง ในรูป On - the - Job และ Off- the - Job Training ระบบ Succession Planning Process ที่มีประสิทธิภาพ ระบบการสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ข้าราชการรู้ว่าตนต้องมี competency อะไรบ้าง

13 วิธีการพัฒนาบุคคล การฝึกอบรมในห้อง / ทางไกลการศึกษาดูงานใน / ต่างประเทศ การศึกษาต่อใน / ต่างประเทศ การสอนงาน การหมุนเวียนงานการไปปฏิบัติงานองค์การภายนอก การย้ายภายในและข้ามสายงานการมอบหมายให้เป็นผู้แทน การเป็นพี่เลี้ยงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกงาน การสับเปลี่ยนโยกย้าย การพาไปสังเกตการณ์

14 องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การซึ่งบุคคลในองค์การได้ขยายขอบเขต ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ ต้องการอย่างแท้จริง บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดย วิธีการที่เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์การอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน Learning Organization - Peter Senge* *Sloan School of Management

15 หลัก 5 ประการ ในองค์การแห่งการเรียนรู้ 1. ความพร้อมของคนในการเรียนรู้ตลอดเวลา และต่อเนื่อง (Personal Mastery) 2. การวิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้เพื่อสร้างกรอบ ความคิดใหม่ (Mental Model) 3. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ ได้วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 5. การนำสิ่งที่เรียนรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)

16 สิ่งที่จำเป็นต้องมีในองค์การแห่งการเรียนรู้ 1. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 2. มีการถ่ายทอดความรู้ไปทั่วทั้งองค์การ 3. มีการกระจายและแบ่งปันความรู้ที่ง่าย รวดเร็ว 4. มีความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

17 5. มีการกระตุ้นให้คนในองค์การคิดสิ่งใหม่ ๆ 6. มีรางวัลให้บุคคล / กลุ่ม ที่นำผลการเรียนรู้ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. มีความสนใจต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล

18 ภาพเปรียบเทียบแนวคิดองค์การแบบดั้งเดิมและองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิด องค์การแบบดั้งเดิม องค์การที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ ทัศนคติต่อการ เปลี่ยนแปลง ถ้าของเดิมยังใช้การได้อยู่ จะเปลี่ยนไปทำไม ? ถึงจะกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็ต้องทำ ใจว่า จะเป็นแบบนี้ไปอีกไม่นาน ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้คิดเรื่องนี้ ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอก หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลัวทำผิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการบริการ ควบคุมผู้อื่น ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นี่ก่อน หรือ เราปรับเรื่องนี้ก่อน ก็ไม่ต้องไป ให้ความสนใจ ทุกคนในองค์การ กลัวว่าจะไม่ได้มีการเรียนรู้ : ไม่มีการประยุกต์ใช้ ความสามารถในการเรียนรู้ ความรู้และความเชี่ยวชาญ สร้างความสามารถให้ผู้อื่น หน้าที่ของนักบริหาร ประโยชน์ ด้านการแข่งขัน ทัศนคติต่อแนวคิด ใหม่ ๆ ใครเป็นคนรับผิดชอบ นวัตกรรมใหม่ ๆ ความกลัว

19 สมรรถนะ(Competency)  กลุ่มหรือชุดของความสามารถ (ความรู้และพฤติกรรม) ที่แสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอโดยผู้ที่ประสบ ความสำเร็จอย่างดีในการทำงาน  คุณลักษณะประจำตัวที่จะทำงานของตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้ดีที่สุด  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกและทำให้ บุคลากร ในองค์กรปฏิบัติงานได้โดดเด่นกว่าคนอื่น แสดงมากกว่า ในสถานการณ์หลากหลายกว่าได้ผลงานดีกว่าผู้อื่น

20 Core Competency ( สมรรถนะหลัก ) องค์ประกอบของพฤติกรรม (Soft Skills) ปกติจะ กำหนดไว้เหมือนกันทุกคน ต่างกันที่ Degree ความมากน้อย Functional Competency ( สมรรถนะเฉพาะ ) องค์ประกอบของความรู้ ประสบการณ์ (Technical Skills) เนื้อหาเปลี่ยนไปตามตำแหน่งงาน

21 สมรรถนะหลัก คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อ หล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร่วมกัน 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4. จริยธรรม 4. จริยธรรม2.บริการที่ดี 3. การสั่งสม 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5. ความร่วมแรงร่วมใจ 5. ความร่วมแรงร่วมใจ

22 สมรรถนะประจำกลุ่มงาน สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับกลุ่มงานเพื่อสนับสนุน ให้ข้าราชการ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น นักบริหารวิศวกรโยธาช่างเขียนแบบ นว. คอมพิวเตอร์ แต่ละกลุ่มมีสมรรถนะประจำกลุ่มงาน ๆ ละ อีก 3 ด้าน

23 กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 3. การสั่งการตามอำนาจ หน้าที่ Core competencies 5 Functional competencies บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3. การกำหนดนโยบายการศึกษา เผยแพร่ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาต่าง ๆ

24 กลุ่มงานนโยบายและวางแผน (Policy and Planning) 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2. การบริการที่ดี (Service Mind) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4. จริยธรรม (Integrity) 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Synergy) 1. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication &Influencing) Core competencies Functional competencies

25 กลุ่มงานสนับสนุนหลักทั่วไป (General Support) 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2. การบริการที่ดี (Service Mind) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4. จริยธรรม (Integrity) 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Synergy) 1. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 2. ความถูกต้องของงาน (Concern for Order) 3. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) Core competencies Functional competencies

26 5 คำถามกับการสอนงาน รอบที่สถานี 1 2 3 4 5 A 4 นาที 3 นาที 2 นาที 3 นาที B C D E

27 1. ท่านคิดหรือคาดหวังอะไรบ้างจากการมา อบรมในครั้งนี้ 2. ปกติแล้วท่านจะสอนงานเมื่อใด 4. ผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นแบบที่ดีในการสอน งานของกรมควบคุมมลพิษคือใคร ดีอย่างไร 3. ท่านพบปัญหาอุปสรรคในการสอนงานอะไรบ้าง 5. ท่านคิดว่าการสอนงานมีประโยชน์อะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt ผู้บังคับบัญชากับการสอนงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 27-29 มกราคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google