งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระแทกตามแนวศูนย์กลาง (direct central impact) m A v A + m B v B = m A v’ A + m B v’ B A B vAvA vBvB Line of Impact A B v’Av’A v’Bv’B Before Impact After.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระแทกตามแนวศูนย์กลาง (direct central impact) m A v A + m B v B = m A v’ A + m B v’ B A B vAvA vBvB Line of Impact A B v’Av’A v’Bv’B Before Impact After."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระแทกตามแนวศูนย์กลาง (direct central impact) m A v A + m B v B = m A v’ A + m B v’ B A B vAvA vBvB Line of Impact A B v’Av’A v’Bv’B Before Impact After Impact การกระแทก (Impact) วัตถุสองชิ้น A และ B ซึ่งชนกันจะ เคลื่อนที่ตาม แนวการกระแทก (line of impact ) ด้วยความเร็ว v A และ v B ตามลำดับ จะใช้ 2 สมการเพื่อหาความเร็วหลังการ กระแทก v’ A และ v’ B สมการที่ 1 การอนุรักษ์โมเมนตัมรวม ของวัตถุทั้งสอง

2 สมการที่ 2 ความเร็วสัมพัทธ์ ของวัตถุทั้งสอง ก่อนและหลังการ กระแทก v’ B - v’ A = e (v A - v B ) e = 1 เรียกว่า การกระแทก อย่างยืดหยุ่น สมบูรณ์ (perfectly elastic) ค่าคงที่ e เรียกว่า สัมประสิทธ์ การกระแทก (coefficient of restitution) ซึ่งมีค่าในช่วง 0 ถึง 1 โดยขึ้นอยู่กับชนิด ของวัสดุ e = 0 เรียกว่า การกระแทก อย่างพลาสติค สมบูรณ์ (perfectly plastic) A B vAvA vBvB Line of Impact A B v’Av’A v’Bv’B Before Impact After Impact

3 F d m A m B F r m A m B Deforma tion period v A v B v 0 v’ A v’ B Restora tion period บอล B บอล A

4 การกระแทกเยื้องศูนย์ (oblique central impact) m A (v A ) n + m B (v B ) n = m A (v’ A ) n + m B (v’ B ) n A B v’Av’A v’Bv’B After Impact vAvA vBvB (v A ) t = (v’ A ) t (v’ B ) n - (v’ A ) n = e [(v A ) n - (v B ) n ] แนวแก น n n t แนวแก น t จากคุณสมบัติ ของวัสดุ พิจารณาโดยใช้ส่วนประกอบในแนว n ( แนวกระแทก ) และแนว t ( แนว สัมผัสร่วม ) ใช้ 4 สมการ A B Before Impact vAvA vBvB n t Line of Impact (v B ) t = (v’ B ) t

5 Example บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน บอลชนิดเดียวกัน A และ B ชนกัน โดยที่บอล A เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v A = 6 m/s เข้าชนบอล B ซึ่งอยู่นิ่งในทิศทางดังรูป ถ้าสัมประสิทธิ์การกระแทก e = 0.6 จงหา 1) ขนาดของความเร็วของ A และ B หลังชน 2) พลังงานจลน์ที่สูญเสียไปทั้งหมดเป็นกี่ % ของพลังงานจลน์ก่อนชน v A = 6 m/s 30 o A B

6 Problem ขว้างบอลกระทบพื้นด้วยความเร็ว 16 m/s ทำมุม 30 o กับพื้น ถ้าสัมประสิทธิ์การกระแทก e = 0.5 จง หาขนาดและทิศทางของความเร็วของบอลขณะ สะท้อนจากพื้น 30 o v = 16 m/s

7 Problem บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน บอลชนิดเดียวกัน A และ B ชนกัน โดยที่บอล A เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6 m/s เข้าชนบอล B ที่มีความเร็ว 4 m/s ในทิศทางดังรูป ถ้าสัมประสิทธิ์การกระแทก e = 0.6 จงหา 1) ขนาดของความเร็วของ A และ B หลังชน 2) พลังงานจลน์ที่สูญเสียไปทั้งหมดเป็นกี่ % ของพลังงานจลน์ก่อนชน v A = 6 m/s 30 o 60 o v B = 4 m/s A B

8 Problem บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน บอล A มวล 5 kg และ บอล B มวล 2 kg ชนกันด้วยความเร็วดังรูป ถ้า สัมประสิทธิ์การกระแทก e = 0.4 จงหาความเร็วของ A และ B หลังชน v A = 3 m/s 20 o 60 o v B = 7 m/s A B

9 Problem บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน บอล A มวล 2 kg และ บอล B มวล 5 kg ชนกันด้วยความเร็วดังรูป ถ้า สัมประสิทธิ์การกระแทก e = 0.5 จงหา 1) ขนาดของความเร็วของ A และ B หลังชน 2) พลังงานจลน์ที่สูญเสียไปทั้งหมดเป็นกี่ % ของพลังงานจลน์ก่อนชน v A = 20 m/s 30 o 60 o v B = 1 m/s A B

10 Problem v A = 3 m/s 20 o v B = 5 m/s A B 30 o 45 o x y n t บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน บอล A มวล 10 kg และ บอล B มวล 5 kg ชนกันด้วยความเร็วดังรูป ถ้า สัมประสิทธิ์การกระแทก e = 0.5 จงหาความเร็วของ A และ B หลังชนในแกน x และแกน y


ดาวน์โหลด ppt การกระแทกตามแนวศูนย์กลาง (direct central impact) m A v A + m B v B = m A v’ A + m B v’ B A B vAvA vBvB Line of Impact A B v’Av’A v’Bv’B Before Impact After.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google