งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ นำเสนอ อาจารย์อดิลักษณ์ พุ่ม อิ่ม จัดทำ โดย นายวิชิต นามสิงห์ รหัสนักศึกษา 54100265.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ นำเสนอ อาจารย์อดิลักษณ์ พุ่ม อิ่ม จัดทำ โดย นายวิชิต นามสิงห์ รหัสนักศึกษา 54100265."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ นำเสนอ อาจารย์อดิลักษณ์ พุ่ม อิ่ม จัดทำ โดย นายวิชิต นามสิงห์ รหัสนักศึกษา 54100265 นายวิชิต นามสิงห์ รหัสนักศึกษา 54100265 รายงานนี้เป็นส่วน หนึ่งของวิชา การ ประยุกต์ อินเทอร์เน็ต สำหรับธุรกิจ

2 ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการผู้ใช้บริการพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐมนตรี หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทำต่อคอมพิวเตอร์กระทำต่อคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์กระทำ ความผิด ม.๕: การเข้าถึงระบบคอมฯ ม.๖: การล่วงรู้มาตรการการป้องกัน การเข้าถึง ม.๗: การเข้าถึงข้อมูลคอมฯ ม.๘: การดักรับข้อมูลคอมฯ ม.๙: การรบกวนข้อมูลคอมฯ ม.๑๐: การรบกวนระบบคอมฯ ม.๑๓: การจำหน่าย/ เผยแพร่ ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด ม.๑๑: Spam mail ม.๑๔: การปลอมแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์/ เผยแพร่เนื้อหาอันไม่ เหมาะสม ม.๑๕: ความรับผิดของผู้ ให้บริการ ม.๑๖: การเผยแพร่ภาพ จากการตัดต่อ/ดัดแปลง หมวด ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ อำนาจหน้าที่ (ม.๑๘): (๑) มีหนังสือ/ เรียกเพื่อให้ถ้อยคำ/เอกสาร (๒) เรียก ข้อมูลจราจร (๓) สั่งให้ส่งมอบข้อมูลที่อยู่ ในครอบครอง (๔) ทำสำเนาข้อมูล (๕) สั่งให้ส่งมอบข้อมูล/อุปกรณ์ (๖) ตรวจสอบ/เข้าถึง (๗) ถอดรหัสลับ (๘) ยึด/อายัดระบบ ข้อจำกัด/การตรวจสอบการใช้อำนาจ (ม.๑๙): ยื่นคำร้องต่อศาลในการใช้อำนาจ ตาม ม.๑๘ (๔)-(๘), ส่งสำเนาบันทึก รายละเอียดให้แก่ศาลภายใน ๔๘ ชม., ยึด/อายัดห้ามเกิน ๓๐ วัน ขอขยายได้อีก ๖๐ วัน (ม.๑๘(๘)) การ block เว็บไซต์ พนักงานเจ้าหน้าที่โดย ความเห็นชอบของรมว.ทก.ยื่นคำร้องต่อศาล (ม.๒๐) ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่: (ม. ๒๒ ถึง มาตรา ๒๔) พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ อ้าง และรับฟังมิได้ (ม.๒๕) คำนิยาม ม.๓ ม.๑๒ บทหนัก กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับ โทษภายในราชอาณาจักร์ ( ม. ๑๗ ) การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตาม พ. ร. บ. ฉบับนี้ ( ม. ๒๕ ) ผู้ให้บริการผู้ให้บริการ ม.๒๖: เก็บข้อมูลจราจร ๙๐ วันไม่เกิน ๑ ปี ม.๒๗: ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งศาล ระวาง โทษปรับ มีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศใช้ ๓๐ วัน (ม.๒) พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ โครงสร้าง พ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 การแต่งตั้ง/กำหนดคุณสมบัติพนักงาน เจ้าหน้าที่/การประสานงาน (ม.๒๘-๒๙)

3 โครงสร้างของกฎหมาย มี ๒ หมวดหลักๆ หมวด 1 ความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมวดนี้มีมาตราที่ สำคัญคือ มาตรา ๕ ถึง มาตรา ๑๖ หมวด ๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มาตรา ๑๘ - ๓๐

4 หมวด 1. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กรณีกระทำต่อคอมพิวเตอร์ ม.๕: การเข้าถึงระบบคอมฯ ม.๖: การล่วงรู้มาตรการการป้องกันการเข้าถึง ม.๗: การเข้าถึงข้อมูลคอมฯ ม.๘: การดักรับข้อมูลคอมฯ ม.๙: การรบกวนข้อมูลคอมฯ ม.๑๐: การรบกวนระบบคอมฯ ม.๑๓: การจำหน่าย/ เผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด

5 หมวด 1. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กรณีใช้คอมพิวเตอร์กระทำความผิด ม.๑๑: Spam mail ม.๑๔: การปลอมแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์/ เผยแพร่ เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ม.๑๕: ความรับผิดของผู้ให้บริการ ม.๑๖: การเผยแพร่ภาพจากการตัดต่อ/ ดัดแปลง

6 กระทำต่อคอมพิวเตอร์ มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง ระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ เข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน ต้องให้ระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิงจาก http://www.opel.in.th/index.php?topic=2692.0

7 กระทำต่อคอมพิวเตอร์ มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการ เข้าถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ ผู้อื่น จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไป เปิดเผยโดยมิชอบในประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิงจาก http://thai-cybercrime.blogspot.com/search/label

8 กระทำต่อคอมพิวเตอร์ มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี มาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตนต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้ง จำทั้งปรับ อ้างอิงจาก http://www.siamintelligence.com/massenger-cyber/

9 กระทำต่อคอมพิวเตอร์ มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิ ชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบ คอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ นั้น มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง จำทั้งปรับ อ้างอิงจาก..http://iamblog-cpe.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

10 กระทำต่อคอมพิวเตอร์ มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิงจาก..http://iamblog-cpe.blogspot.com/2012/08/blog- post.html

11 กระทำต่อคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิ ชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่ สามารถทำงานตามปกติได้ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ อ้างอิงจาก http://iamblog-cpe.blogspot.com/2012/08/blog- post.html

12 กระทำต่อคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำ ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ มาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้างอิงจาก http://www.tispa.or.th/tispa2010/info_detail.php?id=12

13 กรณีใช้คอมพิวเตอร์กระทำความผิด มาตรา ๑๑สแปมเมล์ (Spam Mail) ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา ของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็น การรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท อ้างอิงจาก http://thai- cybercrime.blogspot.com/2009/06/2550.html

14 กรณีใช้คอมพิวเตอร์กระทำความผิด มาตรา ๑๔นำเข้า ปลอม/ เท็จ /ภัยมั่นคง / ลามก/ ส่งต่อ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

15 (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่ง ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่ แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อ้างอิงจาก http://thai-cybercrime.blogspot.com/2009/06/2550.html

16 กรณีใช้คอมพิวเตอร์กระทำความผิด มาตรา ๑๕ความรับผิดของผู้ให้บริการ มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจ สนับสนุนหรือยินยอมให้มีการ กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ใน ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ ควบคุมของตน ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตาม มาตรา ๑๔ อ้างอิงจาก...http://hilight.kapook.com/view/71845

17 กรณีใช้คอมพิวเตอร์กระทำความผิด มาตรา ๑๖การเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ/ดัดแปลง มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่ เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดย ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

18 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็น การนำเข้าข้ อมูลคอมพิวเตอร์โดย สุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิดความผิด ตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอม ความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตาม วรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหาย ร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย อ้างอิงจาก http://testcreatebg.blogspot.com/

19 ตัวอย่าง รูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อ ความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย ฐานความผิด สปายแวร์ (Spyware) สนิฟเฟอร์ (Sniffer) - การสอดแนมข้อมูลส่วนตัว - การแอบดักฟัง packet มาตรา ๕ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา ๖ เปิดเผยมาตรการป้องกันระบบ มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๘ ดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious Code) เช่น Viruses, Worms, Trojan Horses - การตั้งเวลาให้โปรแกรมทำลาย ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ - การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงาน ผิดปกติไปจากเดิม หรือหยุดทำงาน (Denial of Service) มาตรา ๙ รบกวน/ทำลาย ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๐ รบกวน/ทำลาย ระบบคอมพิวเตอร์ สแปม (Spamming) -รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตามปกติ อาจถึงขั้นทำให้เป็น Zombie มาตรา ๑๑ การทำสแปม การกระทำความผิดข้างต้น - ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของ ประเทศ หรือทางเศรษฐกิจ -ความปลอดภัยสาธารณะ -การบริการสาธารณะ -อาจเกิดสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare) มาตรา ๑๒ เหตุฉกรรจ์ อันเกิดจากการ กระทำข้างต้น รูปแบบการกระทำความผิด

20 ตัวอย่าง รูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อ ความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย ฐานความผิด สปายแวร์ (Spyware) สนิฟเฟอร์ (Sniffer) - การสอดแนมข้อมูลส่วนตัว - การแอบดักฟัง packet มาตรา ๑๓ การจำหน่ายหรือเผยแพร่ ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious Code) เช่น Viruses, Worms, Trojan Horses - การตั้งเวลาให้โปรแกรมทำลาย ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ คอมพิวเตอร์ - การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงาน ผิดปกติไปจากเดิม หรือหยุดทำงาน (Denial of Service) มาตรา ๑๔ การนำเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปลอม, เท็จ หรือไม่เหมาะสม หรือการ ส่งต่อข้อมูล (forward) นั้น การโพสต์หรือนำเข้า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา ๒๔ ความเสียหายกับบุคคลอื่นมาตรา ๑๕ ความรับผิดฐานสนับสนุน การกระทำความผิดของผู้ให้บริการ การตัดต่อภาพ ผู้ถูกกระทำถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพ เป็นเหตุให้ ถูก ดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย

21 บทลงโทษ 21 ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปีไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000

22 บทลงโทษ 22 ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒(๑) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี (และ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒(๒) กระทบความมั่นคง 3 - 15 ปี 60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000

23 บทลงโทษ 23 ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๕ ความรับผิดของผู้ให้บริการไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60,000

24 แหล่ง อ้างอิง http://www.2poto.com/cfwebboard/upload/006330.jpg http://www.opel.in.th/index.php?topic=2692.0 http://thai-cybercrime.blogspot.com/search/label http://www.siamintelligence.com/massenger-cyber/ http://thai-cybercrime.blogspot.com/2009/06/2550.html http://testcreatebg.blogspot.com/

25 ขอขอบคุณ ผู้ให้ข้อมูล สวัสดีครับ ขอขอบคุณ ผู้ให้ข้อมูล สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ นำเสนอ อาจารย์อดิลักษณ์ พุ่ม อิ่ม จัดทำ โดย นายวิชิต นามสิงห์ รหัสนักศึกษา 54100265.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google