งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โฆษณายาในยุคดิจิตอล อย่างไรให้สร้างสรรค์ การกำกับดูแลการโฆษณายาหลังออกสู่ตลาด ภญ. จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22 พฤษภาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โฆษณายาในยุคดิจิตอล อย่างไรให้สร้างสรรค์ การกำกับดูแลการโฆษณายาหลังออกสู่ตลาด ภญ. จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22 พฤษภาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โฆษณายาในยุคดิจิตอล อย่างไรให้สร้างสรรค์ การกำกับดูแลการโฆษณายาหลังออกสู่ตลาด ภญ. จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22 พฤษภาคม 2558

2 2 สื่อในยุคดิจิตอล 1. อินเทอร์เน็ต - โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) Facebook, Line, Instagram - เว็บไซต์ต่างๆ 2. วิทยุออนไลน์ 3. โทรทัศน์ดิจิตอล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล สำนักยา อย.

3 3 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ. ศ.2510 ฯ (1) อนุมัติ เงื่อนไข มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์ จะต้อง (1) ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา จากผู้อนุญาต (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนด สำนักยา อย.

4 4 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (2) ร้องรำ ทำเพลงทุกข์ทรมาน แถมพกสลาก รางวัล มาตรา 89 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพหรือโดยการร้องรำ ทำเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย มาตรา 90 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก หรือออกสลาก รางวัล สำนักยา อย.

5 5 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ. ศ.2510 ฯ (3) ศักดิ์สิทธิ์ หายขาด มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง (1) ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเป็น ส่วนประกอบของยาว่า สามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือ ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือ หายขาด หรือ ใช้ถ้อยคำอื่นใดที่มีความหมายทำนอง เดียวกัน สำนักยา อย.

6 6 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ. ศ.2510 ฯ (4) เท็จเกินความจริง ซึ่งความจริงไม่มี มีแต่ไม่เท่า มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง (2) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง (3) ไม่ทำให้เข้าใจว่า มีวัตถุใดเป็นตัวยา หรือเป็น ส่วนประกอบของยา ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือ ส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจ สำนักยา อย.

7 7 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ. ศ.2510 ฯ (5) แท้งลูกยาขับ ระดูอย่างแรง บำรุงกามยาคุมกำเนิด ยาอันตรายยาควบคุมพิเศษ มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง (4) ไม่ทำให้เข้าใจว่า เป็นยาที่ทำให้แท้งลูก หรือยาขับ ระดูอย่างแรง (5) ไม่ทำให้เข้าใจว่า เป็นยาบำรุงกาม หรือยาคุมกำเนิด (6) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ สำนักยา อย.

8 8 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ. ศ.2510 ฯ (6) รับรองยกย่องสรรพคุณยา โรคที่รัฐมนตรีประกาศ มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง (7) ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น (8) ไม่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ ตามมาตรา 77 ( มาตรา 77 >> รัฐมนตรีระบุโรคที่ห้ามโฆษณา ได้แก่ เบาหวาน อัมพาต มะเร็ง วัณโรค โรคเรื้อน อวัยวะภายในเช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต ) สำนักยา อย.

9 9 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ. ศ.2510 ฯ (7) ฝ่าฝืนมาตรา 88 มาตรา 88 ทวิ มาตรา 89 และมาตรา 90 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท สำนักยา อย.

10 10 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ. ศ.2510 ฯ (8) สั่งเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณา มาตรา 90 ทวิ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามี อำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นว่า เป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ได้ จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท ปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท ฝ่าฝืนมาตรา 90 ทวิ มีโทษตามมาตรา 124 ทวิ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักยา อย.

11 11 การพิจารณาการกระทำความผิด - สื่อ เจ้าของสื่อ - ผู้จัดทำโฆษณา ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ให้มีการโฆษณา - ผู้ได้รับประโยชน์จากการโฆษณา / เจ้าของผลิตภัณฑ์ - ข้อความ รูปภาพ เสียง ที่เป็นการโฆษณา - เข้าข่ายความผิด ตามมาตราใดบ้าง - ระงับการโฆษณา - อายุความ สำนักยา อย.

12 12 THE END สำนักยา อย.


ดาวน์โหลด ppt 1 โฆษณายาในยุคดิจิตอล อย่างไรให้สร้างสรรค์ การกำกับดูแลการโฆษณายาหลังออกสู่ตลาด ภญ. จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22 พฤษภาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google