งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โครงการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2 โครงการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3 โรค ป่วยตายป่วยตาย จำนวนอัตราจำนวนอัตราจำนวนอัตราจำนวนอัตรา คอตีบ บาดทะยัก เด็กแรกเกิด ไอกรน หัด , หัดเยอรมัน ไข้สมอง อักเสบเจอี โปลิโอ รายงานโรค ข้อมูลจากรายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 57

4  ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอ  อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดไม่เกิน 1 ต่อ 1,000 เด็กเกิดมีชีพ รายจังหวัด  อัตราป่วยด้วยโรคหัด ไม่เกิน 3.5 ต่อประชากรแสนคน (2,250 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคคอตีบไม่เกิน ต่อประชากรแสนคน (10 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคไอกรนไม่เกิน 0.08 ต่อประชากรแสนคน (50 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบเจอีไม่เกิน 0.15 ต่อประชากรแสนคน (90 ราย)  อัตราการเป็นพาหะของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เกินร้อยละ 0.25

5 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85) = ตัวชี้วัดกระทรวงฯ  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน MMR ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ทุกพื้นที่  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีน ไข้สมองอักเสบเจอี ครบตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกพื้นที่  ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP ครบ 5 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกพื้นที่ ตัวชี้วัดจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

6 มาตรการสำคัญ มาตรการที่ 1 : เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุม การได้รับวัคซีนทุกชนิด มาตรการที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและ การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มาตรการที่ 3 :ให้วัคซีนที่จำเป็นและวัคซีนใหม่แก่ประชากร กลุ่มเสี่ยง

7  สำรวจประชากรเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง  รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง  ส่งเสริมการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ในนักเรียน โดยสนับสนุนบัตรรับรองการได้รับ วัคซีนในนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 1.เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุม การได้รับวัคซีนทุกชนิด

8 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558

9 ค่าเป้าหมาย : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV เสริม ในประชากรเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 รายตำบล/ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย : 1. พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. พิจารณาเพิ่มเติมจากพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้ให้วัคซีนเสริม ในปี 2557

10 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดพื้นที่เสี่ยงอิงตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ก. พื้นที่ที่มีประชากรเคลื่อนย้ายสูง ซึ่งมีความยากลำบาก ในการให้บริการวัคซีนตามระบบปกติ ข. พื้นที่ติดชายแดนพม่า หรือมีชุมชนชาวพม่าขนาดใหญ่ ซึ่งการให้วัคซีนปกติไม่สามารถดำเนินการได้ ค. พื้นที่มีเหตุให้สงสัยว่าความครอบคลุมวัคซีนโปลิโอต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น มี case AFP อายุ เดือน ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคโปลิโอ 3 ครั้ง (OPV3) หรือพื้นที่มีรายงานโรคคอตีบหรือหัด ระบาดในเด็กและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการบริการวัคซีนตามระบบ ปกติ ง. กำหนดให้พื้นที่ดำเนินการเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน

11 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดอายุของกลุ่มเสี่ยงตามข้อมูล จากการดำเนินงานบริการวัคซีน และระบาดวิทยาของแต่ละพื้นที่ 3. กำหนดการ - แจ้งพื้นที่เพื่อดำเนินการเดือน ธ.ค ระยะเวลาดำเนินการให้อยู่ในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย แต่ละพื้นที่กำหนดช่วงเวลา 2 รอบ ห่างกัน สัปดาห์ 4. การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในแต่ละพื้นที่ ให้ดำเนินการปีเว้นปี ยกเว้น ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ให้ดำเนินการปีละ 1 ครั้งต่อไป 5. หากสามารถดำเนินการได้ ควรให้วัคซีนโปลิโอเสริมร่วมไปกับวัคซีนอื่น ในคราวเดียวกันด้วย

12 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558 การติดตามประเมินผล - การสำรวจประเมินผลจาก สคร. - การรายงานผลการวัคซีนโปลิโอเสริมจาก สสจ. เมื่อจบโครงการ โดยรวมรายงานเป็นระดับตำบล หรือระดับชุมชนในกรณีเป็นเขตเมือง

13 การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ในโรงเรียน

14 เขียนชื่อ - นามสกุลเด็ก  โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้สำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็ก ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมเขียนชื่อเด็กกำกับ มอบให้โรงเรียนเมื่อเข้าเรียน  สถานบริการติดตามให้วัคซีนแก่เด็กที่รับวัคซีนไม่ครบ ให้ครบถ้วน รวมถึงให้ MMR แก่เด็กชั้น ป. 1 และบันทึก ในสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กแผ่นเดิมเก็บไว้ที่โรงเรียน การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1

15  สถานบริการติดตามให้ dT แก่เด็กชั้น ป. 6 และ บันทึกในสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กแผ่นเดิม  โรงเรียนมอบใบสำเนาประวัติการรับวัคซีนแก่เด็ก คืนให้ผู้ปกครองก่อนจบ ป.6 เพื่อให้เด็กนำเป็นหลักฐาน ในการศึกษาต่อชั้น ม. 1 การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1 (ต่อ)

16  สถานบริการขอรายชื่อเด็กชั้น ป.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา  สถานบริการบันทึกการได้รับ MMR เมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 และ dT ป.6 ใน “บัตรรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6”  หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ ขอให้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง :-  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการวัคซีนนักเรียนในอดีต  ผู้ปกครองเด็ก หรือครู เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด  นำ “บัตรรับรองฯ” ที่บันทึกการได้รับวัคซีนตาม ข้อ ให้โรงเรียนเพื่อมอบให้ผู้ปกครองก่อนเด็กจบ เพื่อให้เด็กนำเป็นหลักฐาน เมื่อเข้า ม.1 การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 6 2

17 บัตรรับรองการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้น ป. 6 ด้านหน้า ด้านหลัง

18  โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้นำ “บัตรรับรองฯ” มอบให้โรงเรียนเมื่อเข้าเรียน  สถานบริการประสานขอหลักฐานประวัติการรับวัคซีนของเด็กแต่ละราย ตามข้อ เพื่อติดตามให้ MMR หรือ dT แก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ  บันทึกวันที่ให้วัคซีน ลงใน “บัตรรับรองฯ” หรือ สำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กและให้เด็กเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัว การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ม. 1 1

19  ประสานการดำเนินงานกับ สพฐ. เขตทุกเขต เพื่อเริ่มใช้ ประวัติการได้รับวัคซีนเป็นหลักฐานในการรับเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและสถานบริการ ที่มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงฯ  ติดตามการใช้ประวัติการได้รับวัคซีนเป็นหลักฐานในการรับเด็ก เข้าเรียนชั้น ป. 1 และชั้น ม. 1 ประเด็นขอความร่วมมือสสจ.

20 ประชุมอบรมผู้นิเทศงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับเขต ติดตามและประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน EPI  สุ่มสำรวจ 50% ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ  ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค. - ก. ค ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและ การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

21 จังห วัด อำเภอ ที่มี รพศ / รพท. อำเภ อ รพ ศ. / รพท. รพ สต. รพ ช. รพ สต. อำเภอ / รพช./ รพสต. ที่ไม่ได้ประเมินหรือ นิเทศใน 3 ปีที่ผ่านมา 1 จังหวัด ประเมิน 2 อำเภอ (CUP) การเลือกพื้นที่ประเมิน

22 3. ให้วัคซีนที่จำเป็นและวัคซีนใหม่แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง ขยายพื้นที่การให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิด เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 2,5 และ 6 สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดทำโครงการนำร่องการให้บริการวัคซีน HPV ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 โครงการนำร่องการให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวี ในนักเรียนหญิงชั้น ป.5

24 สถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกพบได้เป็นอันดับสอง ในเพศหญิง HPV ร้อยละ

25 สถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง ปากมดลูก แยกตามระยะของโรค ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปาก มดลูก แยกตามอายุ ( พบมากช่วง ปี ) ร้อยละ

26 วัคซีนเอชพีวีที่ขึ้นทะเบียนและมีใช้ในปัจจุบัน Characteristi cs Gardasil ® Cervarix ® Manufacture r Merck & Co., Inc.GlaxoSmithKline Biologicals First Approval June 8, 2006 (US- FDA) May 2007 (Aus-FDA) October 16, 2009 (US- FDA) Target disease HPV Types 16, 18, 6, and 11 HPV Types 16 and 18 Schedule0, 6 months Use forFemales , males Females Side effectheadache, fever, nausea, dizziness; and injection-site pain, swelling, erythema, pruritus, and bruising (frequency of at least 1.0% and greater than placebo) ≥20% pain, redness, and swelling at the injection site fatigue, headache, myalgia, gastrointestinal symptoms, and arthralgia Approved by Thai-FDA Yes [registry no.1C 11/2555(NB)] Yes [registry no. 1C 102/2550(NB)] Cost Per Dose US$130 2,889 THB* US$129 1, THB* GAVI Price$4.50 per dose$4.60 per dose

27 โครงการนำร่องให้บริการวัคซีนเอชพีวี ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มโครงการ : ปีงบประมาณ 2557 หลักการและเหตุผล : นำร่องการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในนักเรียนหญิง ป.5 และ เด็กหญิง (สัญชาติไทย) อายุ ปีที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับพิจารณาความเป็นไปได้ของ การให้บริการ และบรรจุวัคซีนเอชพีวีเข้าสู่แผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค

28 ผลการให้บริการวัคซีนเอชพีวี เข็มที่ 1 ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557  เจ้าหน้าที่สามารถปรับระบบงานเพื่อรองรับวัคซีนใหม่ได้ดี  ผู้ปกครองมีความยอมรับวัคซีนป้องกันเอชพีวี ดี  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่ากับ 92.16%  ไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีน ที่รุนแรง  ระบบลูกโซ่ความเย็นมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับวัคซีนใหม่

29 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. จ. พระนครศรีอยุธยา ประ ชุม สรุป เยี่ยม รอบ 3 ปีที่ 1 เยี่ยม รอบ 1 ปีที่ 2 + สรุปผ ล ฉีด เข็มที่ 1 แผนการดำเนินงานโครงการวัคซีนเอชพีวี ปี 2558 ฉีด เข็ม ที่ 2

30 แผนการขยายการให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวี

31

32 กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สคร. 1. การสำรวจความ ครอบคลุมการได้รับ วัคซีนในประชากร กลุ่มเสี่ยง สคร นิเทศติดตามการ ดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สคร ประชุมวิพากษ์คู่มือ ผู้นิเทศงาน EPI สคร อบรมผู้นิเทศงาน EPI ระดับเขต สคร สนับสนุนบัตรรับรอง การได้รับวัคซีนใน นักเรียน สคร ประเมินมาตรฐาน การดำเนินงาน สร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สคร.1-12

33 กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สคร. 3. ประชุมถ่ายทอดแนวทางการ ให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค สคร. 1, 3, 4 และ ประชุมถ่ายทอดการให้บริการ วัคซีน JE เชื้อเป็นฯ สำหรับ บุคลากรระดับเขตและจังหวัด สคร. 3, 4 และ ประชุมถ่ายทอดการให้บริการ วัคซีน JE เชื้อเป็นฯ สำหรับ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สคร. 3, 4 และ ประชุมติดตามความก้าวหน้า การให้บริการวัคซีนเอชพีวี สคร สนับสนุนเอกสารให้ความรู้ เรื่อง วัคซีนเอชพีวี สคร รณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ทุกจังหวัด ในพื้นที่ สคร รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริม (SIA) จังหวัดที่ ดำเนินการ ในพื้นที่ สคร. 1-12


ดาวน์โหลด ppt  โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google