งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โครงการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2 โครงการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3 โรค 25572556 ป่วยตายป่วยตาย จำนวนอัตราจำนวนอัตราจำนวนอัตราจำนวนอัตรา คอตีบ150.0240.01280.0460.01 บาดทะยัก เด็กแรกเกิด 20.2510.1220.2500 ไอกรน110.0200240.0400 หัด10611.66002,6414.1200 หัดเยอรมัน1420.22005390.8400 ไข้สมอง อักเสบเจอี 120.0200590.0920 โปลิโอ00000000 รายงานโรค ข้อมูลจากรายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 57

4  ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอ  อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดไม่เกิน 1 ต่อ 1,000 เด็กเกิดมีชีพ รายจังหวัด  อัตราป่วยด้วยโรคหัด ไม่เกิน 3.5 ต่อประชากรแสนคน (2,250 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคคอตีบไม่เกิน 0.015 ต่อประชากรแสนคน (10 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคไอกรนไม่เกิน 0.08 ต่อประชากรแสนคน (50 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบเจอีไม่เกิน 0.15 ต่อประชากรแสนคน (90 ราย)  อัตราการเป็นพาหะของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เกินร้อยละ 0.25

5 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85) = ตัวชี้วัดกระทรวงฯ  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน MMR ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ทุกพื้นที่  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีน ไข้สมองอักเสบเจอี ครบตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกพื้นที่  ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP ครบ 5 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกพื้นที่ ตัวชี้วัดจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

6 มาตรการสำคัญ มาตรการที่ 1 : เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุม การได้รับวัคซีนทุกชนิด มาตรการที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและ การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มาตรการที่ 3 :ให้วัคซีนที่จำเป็นและวัคซีนใหม่แก่ประชากร กลุ่มเสี่ยง

7  สำรวจประชากรเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง  รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง  ส่งเสริมการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ในนักเรียน โดยสนับสนุนบัตรรับรองการได้รับ วัคซีนในนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 1.เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุม การได้รับวัคซีนทุกชนิด

8 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558

9 ค่าเป้าหมาย : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV เสริม ในประชากรเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 รายตำบล/ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย : 1. พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. พิจารณาเพิ่มเติมจากพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้ให้วัคซีนเสริม ในปี 2557

10 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดพื้นที่เสี่ยงอิงตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ก. พื้นที่ที่มีประชากรเคลื่อนย้ายสูง ซึ่งมีความยากลำบาก ในการให้บริการวัคซีนตามระบบปกติ ข. พื้นที่ติดชายแดนพม่า หรือมีชุมชนชาวพม่าขนาดใหญ่ ซึ่งการให้วัคซีนปกติไม่สามารถดำเนินการได้ ค. พื้นที่มีเหตุให้สงสัยว่าความครอบคลุมวัคซีนโปลิโอต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น มี case AFP อายุ 12 - 60 เดือน ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคโปลิโอ 3 ครั้ง (OPV3) หรือพื้นที่มีรายงานโรคคอตีบหรือหัด ระบาดในเด็กและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการบริการวัคซีนตามระบบ ปกติ ง. กำหนดให้พื้นที่ดำเนินการเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน

11 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดอายุของกลุ่มเสี่ยงตามข้อมูล จากการดำเนินงานบริการวัคซีน และระบาดวิทยาของแต่ละพื้นที่ 3. กำหนดการ - แจ้งพื้นที่เพื่อดำเนินการเดือน ธ.ค. 2557 - ระยะเวลาดำเนินการให้อยู่ในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 2558 แต่ละพื้นที่กำหนดช่วงเวลา 2 รอบ ห่างกัน 4 - 6 สัปดาห์ 4. การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในแต่ละพื้นที่ ให้ดำเนินการปีเว้นปี ยกเว้น ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ให้ดำเนินการปีละ 1 ครั้งต่อไป 5. หากสามารถดำเนินการได้ ควรให้วัคซีนโปลิโอเสริมร่วมไปกับวัคซีนอื่น ในคราวเดียวกันด้วย

12 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558 การติดตามประเมินผล - การสำรวจประเมินผลจาก สคร. - การรายงานผลการวัคซีนโปลิโอเสริมจาก สสจ. เมื่อจบโครงการ โดยรวมรายงานเป็นระดับตำบล หรือระดับชุมชนในกรณีเป็นเขตเมือง

13 การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ในโรงเรียน

14 เขียนชื่อ - นามสกุลเด็ก  โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้สำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็ก ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมเขียนชื่อเด็กกำกับ มอบให้โรงเรียนเมื่อเข้าเรียน  สถานบริการติดตามให้วัคซีนแก่เด็กที่รับวัคซีนไม่ครบ ให้ครบถ้วน รวมถึงให้ MMR แก่เด็กชั้น ป. 1 และบันทึก ในสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กแผ่นเดิมเก็บไว้ที่โรงเรียน การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1

15  สถานบริการติดตามให้ dT แก่เด็กชั้น ป. 6 และ บันทึกในสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กแผ่นเดิม  โรงเรียนมอบใบสำเนาประวัติการรับวัคซีนแก่เด็ก คืนให้ผู้ปกครองก่อนจบ ป.6 เพื่อให้เด็กนำเป็นหลักฐาน ในการศึกษาต่อชั้น ม. 1 การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1 (ต่อ)

16  สถานบริการขอรายชื่อเด็กชั้น ป.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา  สถานบริการบันทึกการได้รับ MMR เมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 และ dT ป.6 ใน “บัตรรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6”  หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ ขอให้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง :-  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการวัคซีนนักเรียนในอดีต  ผู้ปกครองเด็ก หรือครู เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด  นำ “บัตรรับรองฯ” ที่บันทึกการได้รับวัคซีนตาม ข้อ ให้โรงเรียนเพื่อมอบให้ผู้ปกครองก่อนเด็กจบ เพื่อให้เด็กนำเป็นหลักฐาน เมื่อเข้า ม.1 การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 6 2

17 บัตรรับรองการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้น ป. 6 ด้านหน้า ด้านหลัง

18  โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้นำ “บัตรรับรองฯ” มอบให้โรงเรียนเมื่อเข้าเรียน  สถานบริการประสานขอหลักฐานประวัติการรับวัคซีนของเด็กแต่ละราย ตามข้อ เพื่อติดตามให้ MMR หรือ dT แก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ  บันทึกวันที่ให้วัคซีน ลงใน “บัตรรับรองฯ” หรือ สำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กและให้เด็กเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัว การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ม. 1 1

19  ประสานการดำเนินงานกับ สพฐ. เขตทุกเขต เพื่อเริ่มใช้ ประวัติการได้รับวัคซีนเป็นหลักฐานในการรับเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและสถานบริการ ที่มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงฯ  ติดตามการใช้ประวัติการได้รับวัคซีนเป็นหลักฐานในการรับเด็ก เข้าเรียนชั้น ป. 1 และชั้น ม. 1 ประเด็นขอความร่วมมือสสจ.

20 ประชุมอบรมผู้นิเทศงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับเขต ติดตามและประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน EPI  สุ่มสำรวจ 50% ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ  ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค. - ก. ค. 2558 2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและ การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

21 จังห วัด อำเภอ ที่มี รพศ / รพท. อำเภ อ รพ ศ. / รพท. รพ สต. รพ ช. รพ สต. อำเภอ / รพช./ รพสต. ที่ไม่ได้ประเมินหรือ นิเทศใน 3 ปีที่ผ่านมา 1 จังหวัด ประเมิน 2 อำเภอ (CUP) การเลือกพื้นที่ประเมิน

22 3. ให้วัคซีนที่จำเป็นและวัคซีนใหม่แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง ขยายพื้นที่การให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิด เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 2,5 และ 6 สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดทำโครงการนำร่องการให้บริการวัคซีน HPV ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 โครงการนำร่องการให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวี ในนักเรียนหญิงชั้น ป.5

24 สถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกพบได้เป็นอันดับสอง ในเพศหญิง HPV ร้อยละ

25 สถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง ปากมดลูก แยกตามระยะของโรค ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปาก มดลูก แยกตามอายุ ( พบมากช่วง 40- 65 ปี ) ร้อยละ

26 วัคซีนเอชพีวีที่ขึ้นทะเบียนและมีใช้ในปัจจุบัน Characteristi cs Gardasil ® Cervarix ® Manufacture r Merck & Co., Inc.GlaxoSmithKline Biologicals First Approval June 8, 2006 (US- FDA) May 2007 (Aus-FDA) October 16, 2009 (US- FDA) Target disease HPV Types 16, 18, 6, and 11 HPV Types 16 and 18 Schedule0, 6 months Use forFemales 9 - 26, males 9 - 26 Females 9 - 25 Side effectheadache, fever, nausea, dizziness; and injection-site pain, swelling, erythema, pruritus, and bruising (frequency of at least 1.0% and greater than placebo) ≥20% pain, redness, and swelling at the injection site fatigue, headache, myalgia, gastrointestinal symptoms, and arthralgia Approved by Thai-FDA Yes [registry no.1C 11/2555(NB)] Yes [registry no. 1C 102/2550(NB)] Cost Per Dose US$130 2,889 THB* US$129 1,995.55 THB* GAVI Price$4.50 per dose$4.60 per dose

27 โครงการนำร่องให้บริการวัคซีนเอชพีวี ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มโครงการ : ปีงบประมาณ 2557 หลักการและเหตุผล : นำร่องการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในนักเรียนหญิง ป.5 และ เด็กหญิง (สัญชาติไทย) อายุ 11-12 ปีที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับพิจารณาความเป็นไปได้ของ การให้บริการ และบรรจุวัคซีนเอชพีวีเข้าสู่แผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค

28 ผลการให้บริการวัคซีนเอชพีวี เข็มที่ 1 ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557  เจ้าหน้าที่สามารถปรับระบบงานเพื่อรองรับวัคซีนใหม่ได้ดี  ผู้ปกครองมีความยอมรับวัคซีนป้องกันเอชพีวี ดี  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่ากับ 92.16%  ไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีน ที่รุนแรง  ระบบลูกโซ่ความเย็นมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับวัคซีนใหม่

29 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. จ. พระนครศรีอยุธยา ประ ชุม สรุป เยี่ยม รอบ 3 ปีที่ 1 เยี่ยม รอบ 1 ปีที่ 2 + สรุปผ ล ฉีด เข็มที่ 1 แผนการดำเนินงานโครงการวัคซีนเอชพีวี ปี 2558 ฉีด เข็ม ที่ 2

30 แผนการขยายการให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวี

31

32 กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สคร. 1. การสำรวจความ ครอบคลุมการได้รับ วัคซีนในประชากร กลุ่มเสี่ยง สคร.1-12 2. นิเทศติดตามการ ดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สคร.1-12 2.1 ประชุมวิพากษ์คู่มือ ผู้นิเทศงาน EPI สคร.1-12 2.2 อบรมผู้นิเทศงาน EPI ระดับเขต สคร.1-12 2.3 สนับสนุนบัตรรับรอง การได้รับวัคซีนใน นักเรียน สคร.1-12 2.4 ประเมินมาตรฐาน การดำเนินงาน สร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สคร.1-12

33 กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สคร. 3. ประชุมถ่ายทอดแนวทางการ ให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค สคร. 1, 3, 4 และ 9 3.1 ประชุมถ่ายทอดการให้บริการ วัคซีน JE เชื้อเป็นฯ สำหรับ บุคลากรระดับเขตและจังหวัด สคร. 3, 4 และ 9 3.2 ประชุมถ่ายทอดการให้บริการ วัคซีน JE เชื้อเป็นฯ สำหรับ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สคร. 3, 4 และ 9 3.3 ประชุมติดตามความก้าวหน้า การให้บริการวัคซีนเอชพีวี สคร. 1 3.4 สนับสนุนเอกสารให้ความรู้ เรื่อง วัคซีนเอชพีวี สคร. 1 4. รณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ทุกจังหวัด ในพื้นที่ สคร. 1-12 5.รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริม (SIA) จังหวัดที่ ดำเนินการ ในพื้นที่ สคร. 1-12


ดาวน์โหลด ppt  โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google