งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 172 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 53 คนบุคลากรสายสนับสนุน 119 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 66 ปีและน้อยที่สุด 28 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 45.11 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 34 ปี (Mode) มัธยฐาน 46 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน กล่าวคือบุคลากรจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ ในช่วงอายุระหว่าง 40-54 ปี โดยมีจำนวนมากที่สุด ในช่วงอายุระหว่าง 45-49 ปี บุคลากรที่อายุน้อยมี จำนวนน้อย ลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิดปัญหาใน การจัดสรรอัตรากำลังทดแทนส่วนงานเมื่อเวลาผ่าน ไป

3 Max 66 Min 28 Avg. 45.11 Sd. 8.27 critical

4 Max 66 Min 31 Avg. 44.13 Sd. 9.93 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google