งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ เรื่อง ประโยคสนทนาที่น่ารู้ โดย อ. สิริพร กุ่ยก ระโทก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ เรื่อง ประโยคสนทนาที่น่ารู้ โดย อ. สิริพร กุ่ยก ระโทก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ใบความรู้ เรื่อง ประโยคสนทนาที่น่ารู้ โดย อ. สิริพร กุ่ยก ระโทก

3 ข้อ ที่ 1 - How are you today? - I’m fine thank you. And you?

4 - What ’s your name? - My name is ใส่ชื่อของ นักเรียน ข้อที่ 2

5 ข้อ ที่ 3 ใส่ชื่อถนนที่บ้านของ นักเรียนตั้งอยู่

6 ใส่ชื่อสัตว์ที่ นักเรียนชอบ ข้อที่ 4

7 - What class are you in? ข้อที่ 5 - I’m in Pratom six.

8 - What subject do you study now? ข้อ ที่ 6

9 ข้อที่ 7 - My English teacher is Kru Siriporn.

10 ข้อ ที่ 8 - What sport do you like best? - I like table tennis best.

11 ข้อที่ 9 - What fruit do you like best?

12 ข้อที่ 10 - What are your favourite subjects? - My favourite subjects are.........................

13 ข้อที่ 11 - I can sleep in the bedroom.

14 ข้อที่ 12 - Where can you see a Buddha? - I can see a Buddha in the Buddha Room.

15 ข้อที่ 13 - What do you do on Sunday? - I watch T.V. and read books.

16 ข้อที่ 14 - I study Thai, English and science etc.

17 ข้อที่ 15 - What do you eat this morning? - I eat ใ ส่ชื่ออาหาร and..... อ าหารที่นักเรียนทานตอน เช้า

18 ข้อที่ 16 - I like to eat..................... ใส่ชื่ออาหารที่นักเรียน ชอบ

19 ข้อที่ 17 - I go to school by a........ ใส่ชื่อยานพาหนะที่นักเรียน เดินทางมาโรงเรียน

20 ข้อที่ 18 - Who is your director of school? -Mr.Saman is my director of school.

21 ข้อที่ 19 - What would you like to be in the future? - I would like to be a........... ใส่ชื่ออาชีพที่นักเรียนอยาก เป็น

22 ข้อที่ 20 - H How many students are there in your class? - There are..... ใส่จำนวน นักเรียนในห้อง There are..... ใส่จำนวน นักเรียนในห้อง students in my class.


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ เรื่อง ประโยคสนทนาที่น่ารู้ โดย อ. สิริพร กุ่ยก ระโทก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google