งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิต และ คณะ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิต และ คณะ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิต และ คณะ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting April 30, 2004 NECTEC การเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดเพื่อไว้ในการ ทดสอบการประมวลผลสัญญาณวน กลับ

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization หัวข้อนำเสนอ  โครงสร้างของการประมวลผลแบบวนกลับ  แนวทางการเชื่อมต่อ  แนวทางการทดสอบ  สรุป  แผนงานในอนาคต

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization โครงสร้างการประมวลผลแบบวนกลับ

4 แนวทางการเชื่อมต่อ  ในการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด FPGA และ DSP  จะใช้ McBSP เนื่องจากช่องสัญญาณนี้รอบรับข้อมูล ได้ถึง 150 Mbps แต่ในการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดใช้ สูงสุดเพียง 960 Kbps เท่านั้น  FPGA ก็สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ง่าย  มีสัญญาณ 3 สัญญาณในการเชื่อมต่อ คือ Clock, Frame Synchronization และ Serial Data  มีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Transmitter และ Receiver ตามรูปที่แสดงไว้แล้ว

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ในการ ทดสอบ ฮาร์ดแวร์บอร์ดส่วนสถานีฐาน ( ซ้าย ) และส่วน สถานีเคลื่อนที่ ( ขวา )

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวทางการทดสอบ  จำลองการส่งสัญญาณจาก DSP ไปหา FPGA และส่งย้อนกลับมาให้ DSP โดยจะมีการทำงาน ดังนี้  เริ่มส่งสัญญาณ (Clock, Frame Sync. และ Data) จาก DSP ไปให้ FPGA  เมื่อ FPGA ได้รับข้อมูลครบแล้ว ก็จะทำการส่งข้อมูล กลับมาให้ DSP  ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งกับที่ได้รับว่าเหมือนกัน หรือไม่  ในการทดสอบนี้จะไม่มีการประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ เพื่อทำการทดสอบความถูกต้องใน การส่งสัญญาณระหว่างบอร์ด

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวทางการทดสอบ [2]  ในการส่งสัญญาณระหว่างบอร์ดจะมี Timing ในการส่ง เป็นไปตามมาตรฐานของ McBSP  โดยทางผู้วิจัยได้ใช้ Logic Analyzer จับสัญญาณการ รับส่งข้อมูล ซึ่งจะเป็นไปดังนี้

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สรุป  ในการทดสอบการส่งสัญญาณระหว่างบอร์ด ข้อมูลที่ได้รับกับที่ส่งออกไปเหมือนกัน ดังนั้นการ ส่งสัญญาณนี้จึงมีความถูกต้อง  ในขณะนี้ทำรวมการทดสอบการประมวลผล สัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์ทั้งสถานีเคลื่อนที่ และสถานีฐาน เข้ากับการส่งสัญญาณระหว่างทั้ง 2 บอร์ด โดยจะใช้พารามิเตอร์แบบตายตัว (Fixed Parameter)  มีการประมวลผลดิจิตอลเบสแบนด์ก่อนที่จะส่งข้อมูล ระหว่างบอร์ด  ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลในการประมวลผลสัญญาณ (30%)

9 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แผนงานในอนาคต  ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งถือ ว่าเป็นการทดสอบการประมวลผลดิจิตอล เบสแบนด์แบบวนกลับ  ทำการทดสอบการประมวลผลแบบวนกลับ โดย ใช้พารามิเตอร์แบบยืดหยุ่น (Flexible Parameter)


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิต และ คณะ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google