งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ดร. ซิมมี่ อุปรา โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ดร. ซิมมี่ อุปรา โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ดร. ซิมมี่ อุปรา โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2 แนวทางการพัฒนา ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย สภาพการณ์ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของระบบการศึกษา และระบบเศรษฐกิจ ความแตกต่างของการศึกษายุคเก่า และยุคใหม่ การเรียนการสอนในยุคใหม่ แล้ววิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษล่ะ ต้องเปลี่ยนไหม

3 Myth 1 We have THE BEST Education system.

4 Really? Are we sure?

5 บริบท (contexts) Global Village Change of situation Education is closely link to Economics 19 th Century: Victorian 20 th Century: Industrial Economy 21 st Century: Knowledge Economy

6 ความแตกต่างของการเรียนการสอน ใน 19 th C และ 20 th C องค์ความรู้เรื่อง : ความรู้ และการเรียนรู้ ผู้สอน ผู้เรียน ลำดับของการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ของการเรียน

7 19 th -20 th Century Knowledge is compartmentalized Goal of learning is to learn the compartmentalized knowledge 90 % are out of date

8 Patrick Newell: Learning Activist & Founder of TIS

9 Patrick Newell We have to solve problems beyond our current understandings using skills set that are yet to be defined, with tools that are yet to be created. How do you prepare a child for that? We have to solve problems beyond our current understandings using skills set that are yet to be defined, with tools that are yet to be created. How do you prepare a child for that?

10 Patrick Newell While collaborating with researchers around the world, I found that the teaching methods that are being used were based on education models that are out of date. While collaborating with researchers around the world, I found that the teaching methods that are being used were based on education models that are out of date.

11 Patrick Newell One of the dilemma with the 20 th Century education is children are taught what to learn not how to learn and they are slowly educated out of their nape curiosity and creativity.

12

13 David Perkins Harvard Professor of Education “I think we need to think in terms of educating through the unknown for what might come up for ways of thinking about it for a large understanding that can help us cope the unexpected as well as the expected. To me that means 90% of what we teach is a waste of time”

14 David Perkins Harvard Professor of Education “90% of what we teach probably contributes particular skills and particular nuggets of knowledge that those kids will never encounter again in the significant way in their lives. It just doesn’t matter. Well, that is completely bizarre.”

15

16 Kirpal Singh Singapore Management University “ We all are educating people either for yesterday, 80% of us, another 15%-16% are educating people for today but very few of us are looking at tomorrow. Because looking at tomorrow means you need to be creative. You have to use your imagination. You need to be able to take risks and say I think tomorrow is going to be like this.”

17 Myth No.2 Teachers as superpowers, gurus and sages, rowboats

18

19 Myth No.3 Students empty vessels, clean slate, unprogrammed iPads, PCs

20

21 Myth No.4 Learning is by sequencing of materials: simplicity to complexity

22

23 MYTH No.5 Success determination

24 Success Determination Tests Examination Victorian criteria: 50/50 Application and creativity criteria?

25 I returned them all to my teachers.

26

27

28

29 WE LOCKED UP THE CREATIVITY

30

31

32 “Education is not a mechanical system, it is a human system.” -- Sir Ken Robinson “Education is not a mechanical system, it is a human system.” -- Sir Ken Robinson

33

34 19 th -20 th Century Economy World Economy Knowledge Economy Industrial Economy Agro Economy

35 The Global Context of Education Knowledg e Economy International Arena ASEAN Arena Thailand T L Ls Ed.

36 The changing World Economy Economists and organizational theorists consensus: “…today we are living in a knowledge economy, an economy that is built on knowledge work.”

37 THUS…. Knowledge Economy Requires completely new skills and knowledge to participate in the world.

38 21 st Century and beyond  We are there already.  What is 21st century education and beyond? What is 21st century education and beyond?

39 การเรียนการสอนยุคใหม่ แล้วจะสอนไงแวร้ๆๆๆๆ ขอตายแพ๊บ !!!

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 How are we going to do that?

58 What are the 21 st C attributes?  Literacy: Reading, writing, arithmetic  Global Literacy: environmental, financial, civic and other global literacy

59 What are the 21 st C attributes?  Personal Skills Active, engage, empowered  Inquiry skills ask questions, wonder, plan and reflect.  Thinking skills creatively, critically, and collaboratively.

60 What are the 21 st C attributes?  Autonomous learning skills Self-modify, self-managing, self- evaluating, self-directed.  Skills to master the changing technology

61 What are the 21 st C attributes?  Teachers and parents hold back from tests make judgments on skills of self- management. need to create learning environment which nurtures creativity and inspire confidence.

62 Dr. Sugata Mitra's Hole in the wall project On English Language Skills

63 Sugata Mitra University of New South Wales UK & MIT Questions turn on the minds of the 9 year olds.

64 The internet is full of answers but not full of questions. Sugata Mitra University of New South Wales UK & MIT

65 “Who knows what we need to learn in the future but we do know that we need to be able to read, we need to be good at searching for information, collating it and then decide it whether its right or wrong. Then find the big answers. When they find the big answers, they believe in themselves and believe the world around them.”

66 Thailand? Where are we? English is studied as a foreign language Ranked 8 th in English scores Our students don’t read!!!! Our students don’t practice!!!!

67 Problems with curriculum & attitude Curriculum problems Chunked based Skills based Grammar Attitude คนไทยผิดน่าอาย ฝรั่งผิดน่ารัก มาก คนไทยผิดน่าอาย ฝรั่งผิดน่ารัก มาก

68 Problems with teaching methods teaching methods used Teacher centred Mistakes Old: grammar translation Misunderstood: communicative, learner centre

69 Problems with policy นำ CEFR มาใช้ กรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มีแนวโน้มว่าจะจัดการเรียนการสอนให้ อิง CEFR CEFR ก็แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ( A B C ) 6 ระดับ

70 CEFR A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจ ประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้ง ยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคล อื่นได้เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใคร บ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถาม เหล่านี้ได้ทั้งยังสามารถเข้าใจบท สนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและ ชัดเจน

71 CEFR B2 หากได้ใบประกาศนียบัตร ระดับ B2 แสดงว่าความรู้ภาษามาตรฐาน ของคุณอยู่ในระดับดี ด้วยความรู้ ระดับนี้คุณสามารถจะใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่าง ถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้นรวมทั้ง สามารถจะอ่านและทำความเข้าใจ บทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

72 CEFR C2 หาก สอบได้ประกาศนียบัตรนี้ แสดงว่า คุณสามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง สละสลวยถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะ สื่อสารได้ดี ด้วยความรู้ระดับนี้คุณ สามารถจะอ่าน บทความที่เป็น ภาษาต้นฉบับ ( โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวรรณกรรม ) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียน ได้อย่างเหมาะสม

73 How to improve our English Skill sets Listening and Speaking Reading and Writing Integrated improvement Interests and love

74 Improving listening and speaking skills Start from your best interest Read a lot for vocabulary Find someone with the same interest and start talking Start reading and writing about it, discussion Speak and listen to the experts

75 Improving reading and writing skills Start reading NOW Children books Leveled books Novels Interested stories

76 Grammar Grammar and people’s thoughts English past and present American Indian past and present

77 Dictionaries General Thai-English Thesaurus Etymology

78 Improving yourself attempt and perseverance Set aside time daily or weekly Skills needs practice to become automatic. After Reading, listening, speaking, then writing.

79 QUESTIONS


ดาวน์โหลด ppt อ. ดร. ซิมมี่ อุปรา โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google