งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Establishing a Culture of Achievement: Multiliteracies in the ELT Classroom Session #2: 27 July 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Establishing a Culture of Achievement: Multiliteracies in the ELT Classroom Session #2: 27 July 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Establishing a Culture of Achievement: Multiliteracies in the ELT Classroom Session #2: 27 July 2012

2 Review of Session #1 Introduction to Multiliteracies Expanded definition of Multiliteracy and Multiliteracies

3 Homework from Session #1 Information from your students. What social issues are important to them? Which Multiliteracies are they already using? Share at each site – and then reports from each site.

4 Overview of Session #2 Key Competencies from Thailand Basic Education Core Curriculum Critical Reading Assessment in online work

5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ. 2551 Basic Education Core Curriculum B.E.2551 เก่ง Wisdom ดี Morality มีสุข Happiness สมรรถนะ สำคัญ 5 ประการ 5 Key Competencies สมรรถนะ สำคัญ 5 ประการ 5 Key Competencies คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ 8 ประการ 8 Desirable Characteristics คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ 8 ประการ 8 Desirable Characteristics จุดหมาย (Goal)

6 สมรรถนะสำคัญ (Key Competencies)

7 ความสามารถในการสื่อสาร ( Communication Capacity )

8 ความสามารถในการสื่อสาร (Cont.) ( Communication Capacity )

9 ความสามารถในการคิด สู่การสร้างองค์ ความรู้ / สารสนเทศ ( Thinking Capacity)

10 ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem–Solving Capacity)

11 ความสามารถในการแก้ปัญหา (Cont.) (Problem–Solving Capacity)

12 ความสามารถในการใช้ชีวิต ( Capacity for Applying Life Skills )

13 ความสามารถในการใช้ชีวิต (Cont.) ( Capacity for Applying Life Skills )

14 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ( Capacity for Technological Application )

15 Inquiry Focus

16 Key Competencies from Thailand Basic Education Core Curriculum Ajarn Cheleosri Multiliteracy is a part of the Thai Basic Education Core Curriculum!

17 Critical Reading What is Critical Reading? Why is it important in the Online Environment?

18 Developing Critical Reading Skills Critical Thinking (HOTS) Skills Applied to Reading Skills How is critical reading different from simple reading?

19 Practice Obamacare Supreme Court Decision June 2012 What do you already know about this? Chat with a partner. Use worksheet #1.

20 Reading from Bangkok Post Read Discuss with a partner What questions do you have about the article? We will hear 1 or 2 questions from each site. This is a practice in critical reading.

21 What does Critical Reading demand? Talk with a partner. Sharing from each site.

22 Five Myths about Obamacare Refer to Obamacare Worksheet #2

23 Reflections and Feedback Any further thoughts on what Critical Reading demands that we do? What implications does this have for your work with Multiliteracy and your students?

24 Assessment in Online Work What makes assessment difficult in online work? Share with a partner Reflections from each site

25 Some issues... Plagiarism Sharing assignments/copying Depth and perspective Other “typical” issues with assessment

26 Some resolutions Assignments are joint/shared and submitted as a pair or group Students must submit web resources; teachers check out the resources and talk to students early about possible plagiarism

27 Online Resources are Available http://www.plagiarismchecker.com/

28 Assignment for Session #5 Send to Shei Sanchez: shei.sanchez@gmail.com shei.sanchez@gmail.com Examples of student work using critical reading skills.

29 Thank you Next Session is Friday, August 10. See you then!


ดาวน์โหลด ppt Establishing a Culture of Achievement: Multiliteracies in the ELT Classroom Session #2: 27 July 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google