งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 Communi cation Reading about laws การอ่านเรื่อง เกี่ยวกับ ระเบียบวินัย ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 สามารถ อ่านเกี่ยวกับเรื่อง ของกฎ ระเบียบ วินัย และแสดงความคิดเห็นได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Signs and notices Can I smoke here? No, you can’t. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 Signs and notices Can I park here? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 Signs and notices Can I take photos? Can I play football? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Signs and notices Can I walk? No, you can’t. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน

9 You can’t swim here. You can’t talk in the examination room. You can’t turn right. You can’t smoke here. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10

11

12 one week a pound I borrow audio cassettes? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 service For three weeks How many books can I borrow at one time? read them in the Reding Room ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14

15 False False True True True False False

16 Making the wrong impression ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 JOB INTERVIEWS are never easy but some people make the most obvious mistakes. Some arrive late. Others don’t prepare what they are going to say. And many don’t even show any many don’t even show any interest in the job. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 There are lots of funny stories about job interviews. According to one company, one person went into the interview wearing motorcycle clothes- including a crash helmet! ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 Another listened to a personal stereo the whole time. A third suggested an arm-wrestling competition with the interviewer while another just fell asleep and snored. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 Making the right impression Complete the instructions for going to an interview in Britain. Use the adjectives and adverbs. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 clearly punctually confident clearly punctually confident smartly nervous carefully smartly nervous carefully early firmly fast briefly early firmly fast briefly Complete the instructions for going to an interview in Britain. Use the adjectives and adverbs. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 clearly punctually confident clearly punctually confident smartly nervous comfortably smartly nervous comfortably carefully early firmly fast carefully early firmly fast briefly briefly 1. Dress…………………but ……….. If you’re a woman, don’t wear too much make-up or jewellery. comfortably smartly ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 2. Check the time of the interview and arrive …………. Remember, it’s better to be …………… than late. punctually early clearly confident nervous clearly confident nervous carefully early firmly fast carefully early firmly fast briefly punctually briefly punctually ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 3. When you are introduced, shake hands…………… clearly confident nervous clearly confident nervous carefully firmly fast carefully firmly fast briefly briefly firmly ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 4. Look cheerful and ……………even if you aren’t feeling it! clearly confident nervous clearly confident nervous carefully fast briefly carefully fast briefly confident ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 5. Don’t smoke. 6. Answer questions… ………… but honestly. briefly clearly nervous clearly nervous carefully fast briefly carefully fast briefly ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 7. Speak………….. and try not to speak too…………… even if you are………….. nervous fast clearly carefully clearly carefully clearly fast nervous ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 8. Listen………….. and with interest when the interviewer talks about interviewer talks about the job. carefull y carefull y carefully ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 Sport Sport NEXT


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google