งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใน เกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการกระทำผิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใน เกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการกระทำผิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใน เกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใน เกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea ลักขณา สุทธานุช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา นิติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ลักขณา สุทธานุช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา นิติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

2 2 บทนำ ปัญหาอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ทั่วโลก มีอัตราเพิ่มขึ้นในช่วง พ. ศ. 2547- 2548 ในประเทศเกาหลีใต้ มีคดี เกี่ยวกับอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งหมด 77,099 คดี ในปี 2547 และเพิ่มขึ้นเป็น 88,731 คดี ในปี 2548 ปัญหาอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ทั่วโลก มีอัตราเพิ่มขึ้นในช่วง พ. ศ. 2547- 2548 ในประเทศเกาหลีใต้ มีคดี เกี่ยวกับอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งหมด 77,099 คดี ในปี 2547 และเพิ่มขึ้นเป็น 88,731 คดี ในปี 2548

3 3 เทคนิคการโจมตี  Phishing attack คือ กลุ่มแฮกเกอร์ที่มุ่งหวังผลประโยชน์ ทางด้านการเงิน ส่งอิเล็กโทรนิคส์เมล์ มาหลอกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตใน การทำธุรกรรมต่าง ๆ  Pharming attack คือ เป็นการโจมตีที่ DNS Server หรือ การเข้ามาแก้ไขไฟล์ HOSTS ที่ อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อ ต้องการ "Re-Direct" เว็บไซต์ที่ เราเข้าชมตามปกติให้ชี้ไปยัง เว็บไซต์ที่แฮกเกอร์ได้เตรียมไว้

4 4 แผนยุทธศาสตร์การ ป้องกันภัยอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ แผนยุทธศาสตร์การ ป้องกันภัยอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ อบรม เจ้าหน้าที่ ปิดคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ 99% ปิดคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ 99%

5 5 กฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  กฎหมายของเกาหลีใต้ ได้นำ กระบวนการพิสูจน์หลักฐานที่ มีแนวทางเหมือนประเทศ ญี่ปุ่นอิตาลีฝรั่งเศษ

6 6 วัตถุประสงค์การร่าง กฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์  สามารถนำมาใช้โดย ผู้ พิทักษ์กฎหมาย ทำให้ได้ผลการปฏิบัติ ดังนี้ สามารถจับกุมผู้กระทำ ผิดมาลงโทษได้โดย ปราศจากข้อโต้แย้ง ทางด้านเทคนิค

7 7  กฎหมายของเกาหลีใต้ อนุญาตให้เก็บ หลักฐานที่กระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้นานถึง 15 ปี ( ตาม คำสั่งศาล )  สามารถยึดหลักฐานไว้ จนกว่าจะพิจารณา คดีเสร็จสิ้น ตัวอย่างกฎหมายของ เกาหลีใต้

8 8 โครงสร้างหน่วยงาน กระบวนการยุติธรรม กรมตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (National Korean Cyber Police) กรมตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (National Korean Cyber Police) ศูนย์พิสูจน์หลักฐานทาง ดิจิตอล (Digital Forensic center) ส สำนักงาน อัยการสูงสุด

9 9 เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการ พิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการ พิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์  โปรแกรมที่ใช้พิสูจน์หลักฐาน ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic Software) มี 2 แบบ คือ Commercial Software Open Source Software

10 10  สามารถพิสูจน์หลักฐานจาก ฮารด์ดิสก์ (Hard disk) ของ คอมพิวเตอร์ทุกรุ่น  สามารถพิสูจน์หลักฐานจาก หน่วยความจำใน โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์

11 11 FR ED คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาใช้ งาน ในด้าน การพิสูจน์หลักฐานทาง ดิจิตอลโดยเฉพาะ เรียกว่า FRED (Forensic Recovery of Evidence Device) คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาใช้ งาน ในด้าน การพิสูจน์หลักฐานทาง ดิจิตอลโดยเฉพาะ เรียกว่า FRED (Forensic Recovery of Evidence Device) เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการ พิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์

12 12 เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการ พิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์  ( ด้าน Computer Forensic) เป็นการพิสูจน์หลักฐานใน หน่วยความจำ อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เครื่อง คอมพิวเตอร์  ( ด้าน Internet Forensic) เป็นการสืบสวนหาพยานหลักฐาน ทางระบบ อินเตอร์เน็ต

13 13

14 14 สรุป สรุป  ประเทศเกาหลีใต้มีการ พัฒนาแก้ไขกฎหมายอย่าง ต่อเนื่อง  ประเทศเกาหลีใต้ ได้เน้นถึง ความสำคัญของการ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านการพิสูจน์หลักฐานทาง คอมพิวเตอร์ ให้กับผู้รักษา กฎหมาย

15 15 สรุป  กฎหมายที่เหมาะสม และมี ความรู้ทางด้านการพิสูจน์ หลักฐานทางดิจิตอล

16 16 เอกสารอ้างอิง  Taisook Han, เกาหลีขั้นสูงสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, เกาหลีใต้  www.koreasociety.org/.../cybercrime www.koreasociety.org/.../cybercrime  www.computerworld.com/topic/Cybercrime www.computerworld.com/topic/Cybercrime  www.computeractive.co.uk/ www.computeractive.co.uk/


ดาวน์โหลด ppt 1 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใน เกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการกระทำผิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google