งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ งบประมาณ กองทุนวัณโรค ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 13 ม. ค. 2558 ห้องฝนหลวง 3 โรงแรมนภาลัย เภสัชกรรัฐพงศ์ ขันเดช ( แจ็ค ) สปสช. เขต 8 อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ งบประมาณ กองทุนวัณโรค ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 13 ม. ค. 2558 ห้องฝนหลวง 3 โรงแรมนภาลัย เภสัชกรรัฐพงศ์ ขันเดช ( แจ็ค ) สปสช. เขต 8 อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ งบประมาณ กองทุนวัณโรค ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 13 ม. ค. 2558 ห้องฝนหลวง 3 โรงแรมนภาลัย เภสัชกรรัฐพงศ์ ขันเดช ( แจ็ค ) สปสช. เขต 8 อุดรธานี โทรศัพท์ 090-197-5220 E-mail : ruttapong.k@nhso.go.th

2 สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทย วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศไทย คนไทยป่วยวัณโรครายใหม่ปีละประมาณ 80,000 ราย (119 ต่อแสนประชากร) มีแนวโน้มลดลงมาตลอดช่วง 10 ปีล่าสุด ขึ้นทะเบียนรักษาประมาณ 60,000 ราย อัตรารักษาสำเร็จร้อยละ 85 อัตราป่วยของประเทศไทยสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกา ถึง 30 เท่า และติดอันดับกลุ่ม 22 ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคสูงที่สุดในโลก เช่นเดียวกันกับเมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ปัญหาวัณโรคดื้อยา Multi-drug resistant TB (ดื้อ Isoniazid + Rifampicin)

3 The 3 Pillars of Effective TB control 3 Active Case Finding Anti-TB drugs Laboratory testing DOTs Detection & Cure แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4 แนวคิด-หลักการ 1.ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการค้นหา และเข้าถึงบริการ การดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มต้น 2.ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการดูแลรักษา ที่เป็นไปตาม มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในหน่วย บริการทุกแห่ง (ยา, Lab, DOT) 3.พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคดื้อยา ทั้งการตรวจเพาะเชื้อ/ DST/Molecular assay ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มการตรวจติดตามการ รักษาเชื้อวัณโรคดื้อยาแก่ผู้ป่วยวัณโรค

5 1.เพื่อลดอัตราเสียชีวิตและอัตราป่วย ของผู้ป่วยวัณโรค 2.เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลรักษาและควบคุม วัณโรคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยา 1.เพื่อลดอัตราเสียชีวิตและอัตราป่วย ของผู้ป่วยวัณโรค 2.เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลรักษาและควบคุม วัณโรคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยา กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 52,161 ราย ผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 52,161 ราย

6 ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 1.Anti-TB drugs First line drugs Second line drugs Fixed Dose Combination : 2FDC, 4FDC 2.Laboratory testing Chest x-ray Sputum for AFB Sputum culture and drug susceptibility testing 3.DOT monitoring program 4.TB detection in contact-case and risk population 6 Additional payment on-top of capitation แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

7 กรอบการบริหารงบวัณโรค ปี2558 7 งบผู้ป่วยวัณโรค 277.54 ลบ. ชดเชยบริการ ชดเชยบริการ ยา (VMI) ชันสูตรพื้นฐาน/ ดื้อยา ค้นหาผู้ป่วย กำกับการรักษา สนับสนุน บริการข้อมูล เป้าหมาย UC : 52,161 ราย งบประมาณรวม : 277,540,260 บาท สนับสนุนยา ต้าน วัณโรค สูตรพื้นฐาน และดื้อยาแก่ ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย เข้าถึงการตรวจ ทาง ห้องปฏิบัติการ พื้นฐาน และ ตรวจหาเชื้อดื้อ ยาวัณโรค สนับสนุน กิจกรรม การค้นหาผู้ สัมผัสร่วมบ้าน และกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการแพร่ เชื้อวัณโรค สนับสนุน กิจกรรมการกิน ยาอย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ด้วย วิธี DOT สนับสนุน ค่าบริการ บันทึกข้อมูล ให้หน่วย บริการ วัตถุประ สงค์

8 DOTs, ค้นหาผป. ( สปสช. เขต ) ชดเชยบริการ 277.54 ลบ. ส่วนกลาง เขต จังหวัด หน่วยบริการ ดำเนินการ แนวทางบริหารจัดการงบกองทุนวัณโรค เงินลงหน่วยปฏิบัติการ - เงินชดเชยบริการเป็นเงิน ของหน่วยบริการ - ยา, Lab ส่วนกลาง บริหาร จ่ายตรงหน่วย บริการตามปริมาณงานใน TB Data Hub - DOTs, ACF – สปสช. เขตบริหาร ( กำหนด เกณฑ์, จัดสรรเงิน, กำกับ งาน ) ตามมติของ อปสข. - อาจจัดสรรผ่านสสจ. หรือจ่ายตรงหน่วยบริการ ยา, Lab, บริการข้อมูล ( แผนงานเอดส์ ) สสจ, สำนัก อนามัย การบริหารจัดการงบวัณโรคเป็น 2 ส่วน ( งบประมาณ รวม 277,540,260 บาท ) บริหารโดยส่วนกลาง (222.98 MB) ได้แก่ ยา (1 st,2 nd line), LAB ( พื้นฐานและดื้อยา ), บริการข้อมูล บริหารโดย สปสช เขต (54.56 MB) ได้แก่ DOTs, ค้นหาผู้ป่วย วัณโรคและผู้สัมผัส

9 แนวคิด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วย วัณโรคให้บรรลุตามเป้าหมาย เช่น กิจกรรมติดตามการรักษา ผู้ป่วยวัณโรค กิจกรรมกำกับการกินยา กิจกรรมเยี่ยมบ้าน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วย วิธีการจัดสรร โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 ร้อยละ 50 : จัดสรรตามสัดส่วนปริมาณงาน ในแต่ละเขต  ส่วนที่ 2 ร้อยละ 50 : จัดสรรตามปริมาณงาน ร่วมกับ ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน งบประมาณ DOT และ Active Case Finding จำนวน 54.56 ล้านบาท

10 บทบาทสปสช.เขต - วัณโรค กิจกรรมงปม.( ลบ.) หน่วยรับสนับสนุน 1. จัดสรรงบประมาณติดตามกำกับการกินยา 54.56 สสจ., สำนัก อนามัย, หน่วย บริการ 2. จัดสรรงบประมาณการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แนวทางจัดสรร ปี 2558 - ผลลัพธ์การดำเนินงานในปี 2557 จะมีผลต่อ การจัดสรรงบ DOT และ ACF ปี 58 ( จัดสรรตามปริมาณงาน + ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด ) - รูปแบบการจัดสรรงบ DOT+ACF เช่นเดียวกับปี 57 - ใช้ข้อมูลผป ขึ้นทะเบียนไตรมาส 3,4 ปี 56 – 1,2 ปี 57

11 เขต DOT&ACF( บาท ) เชียงใหม่ 4,958,061 พิษณุโลก 2,458,122 นครสวรรค์ 2,158,556 สระบุรี 4,011,098 ราชบุรี 3,502,616 ระยอง 4,424,218 ขอนแก่น 5,540,916 อุดรธานี 4,193,659 นครราชสีมา 7,470,615 อุบลราชธานี 4,252,874 สุราษฎร์ธานี 4,244,605 สงขลา 3,686,358 กรุงเทพฯ 3,658,583 รวม 54,560,280 งบ DOTs, ACF 2558

12 งบ DOTs, ACF 2558 เขต 8 สปสช. เขต 8 รวมเงินจัดสรรทั้งหมด ทั้งหมด 4,193,659 ( บาท ) อุดรธานี 1,430,455 สกลนคร 862,242 นครพนม 450,283 เลย 399,046 หนองคาย 339,794 หนองบัวลำภู 423,543 บึงกาฬ 288,296 รวม 4,193,659

13 1. หน่วยบริการพื้นฐาน (First Line Drug Unit) หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการรับส่งต่อ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนในระบบ UC ทุกแห่ง ให้ถือเป็นหน่วยบริการพื้นฐานให้การรักษาโดยไม่ต้องขึ้น ทะเบียน 2. หน่วยบริการรักษาโรคติดเชื้อวัณโรคดื้อยา (Multi Drug Resistant TB Center) หน่วยบริการระดับ รพศ รพท รพ มหาวิทยาลัย/แพทย์ สำนักวัณโรค สคร ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย MDR TB แล้ว กรณีเป็น รพช. ต้องแสดงความจำนงจากสปสช เขต เพื่อตรวจ ประเมินการขึ้นทะเบียน หน่วยบริการรักษาวัณโรค

14 14 Diagnosis of New TB Cases Care Program Registration MDR screening criteria RE-ON-PRE Treatment of MDR-TB Risk Population (Proactive case detection) General Population (Walk-in) MDR TB Treatment Design -Cost of TB diagnosis has already been included in capitation -Additional support for MDR-TB screening in new cases only In some particular criteria -Cost of diagnosis and out-reached activities are additional supported 1 st line anti-TB drugs -Provide 1 st line anti-TB drugs AFB CXR -Sputum AFB and CXR for FU DOT -DOTs program activities -Provide MDR-TB screening in specific cases sputum culture & identification -sputum culture & identification -DST -DST -Rapid test -Rapid test 2 nd line anti-TB drugs -Provide 2 nd line anti-TB drugs AFB CXR -Sputum AFB and CXR for FU DOTs -DOTs program activities แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

15 แนวทางการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา ปี 2558

16 หน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา สปสช ขึ้นทะเบียน 3 กลุ่มตามศักยภาพหน่วยตรวจ หน่วยตรวจเพาะเชื้อวัณโรคด้วยวิธี Solid or Liquid หน่วยตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรคด้วยวิธี Solid or Liquid หน่วยตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วยวิธี Molecular assay ** หน่วยตรวจแต่ละแห่งขึ้นทะเบียนกับสปสช ได้มากว่า 1 กลุ่ม ตามศักยภาพ 16

17 เมษายน 58 กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 17 เกณฑ์การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา เกณฑ์ส่งตรวจ วัณโรคดื้อยา กรณีตรวจเพื่อ วินิจฉัยวัณโรค ดื้อย า กรณีตรวจเพื่อ ติดตามการรักษา วัณโรคดื้อยา ตรวจเพื่อวินิจฉัยไม่เกิน 1 ครั้ง/course รักษา ตรวจติดตามรักษา ไม่เกิน 16 ครั้ง/course รักษา

18 เงื่อนไขการส่งตรวจเสมหะ เพื่อตรวจวินิจฉัย เชื้อวัณโรคดื้อยา (MDR-TB)

19 การบริหารจัดการยาต้านวัณโรค ภายใต้กองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

20 การบริหารจัดการยาต้านวัณโรค สูตรยาต้านไวรัส แบ่งเป็น 2 กลุ่ม –1 st Line –2 nd Line หน่วยบริการเบิกยาต้านไวรัสผ่านระบบ VMI การเบิกยาต้านไวรัสผ่านระบบ VMI แบ่งเป็น 2 กลุ่ม – สามารถปรับปริมาณการเบิกได้ – ไม่สามารถปรับปริมาณการเบิกได้ โดยปริมาณการ เบิกจะถูกเชื่อมโยงข้อมูลจากการบันทึกการติดตาม การรักษาที่หน่วยบริการส่งเข้าสู่ TB Data Hub

21 รายการยาต้านวัณโรค กลุ่มรายการความแรง 1 st LineEthambutol400 mg, 500 mg Isoniazid100 mg Pyrazinamide500 mg Rifampicin300 mg, 450 mg Streptomycin1000 mg

22 รายการยาต้านวัณโรค กลุ่มรายการความแรง 2 nd LineOfloxacin200 mg Levofloxacin500 mg Ethionamide250 mg Kanamycin1000 mg PAS1000 mg Cycloserin250 mg

23 23 สรุปแนวทางที่แตกต่างจากปี 2557 ปี 2557 ปี 2558 พัฒนาระบบและควบคุมการ เบิกยาวัณโรคเฉพาะสิทธิ UC (สูตรดื้อยา) พัฒนาระบบเพื่อเตรียมขยาย ควบคุมการเบิกยาวัณโรค เฉพาะสิทธิ UC ทุกรายการ การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา -กรณีตรวจด้วย Standard Package (RE ON PRE AFB +/-) ประเภท ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ตรวจฯ เช่นเดียวกับ ปี 2557 -กรณีตรวจด้วย Molecular Assay (RE ON AFB+ และ ผป household contact MDR TB AFB+ ประเภท ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ตรวจฯ เช่นเดียวกับ ปี 2557

24 24 ปี 2557 ปี 2558 ตรวจติดตามการรักษาเชื้อ วัณโรคดื้อยา 4 ครั้ง / course การรักษา -เพิ่มการตรวจติดตามการรักษา วัณโรคดื้อยาสำหรับผู้ป่วย MDR TB 16 ครั้ง การพัฒนาระบบสารสนเทศ วัณโรค TB Data Set (13 แฟ้ม) แนวคิด : รับข้อมูล รพ จาก โปรแกรมสำเร็จรูปที่เข้าได้กับ data set เป็นหลัก (TBCM, SMART TB) ปรับ TB Data Set (ใหม่ 2 แฟ้ม) แนวคิด :ให้หน่วยบริการ สามารถ ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล รพ. ส่งข้อมูลมาที่ สปสช. ตาม Data Set (เป็น Priority แรก) การชดเชยยา LAB และชดเชย บริการอื่นๆ ชดเชยตามข้อมูลจริงที่ มีในระบบ สรุปแนวทางที่แตกต่างจากปี 57

25 การส่งข้อมูลงานวัณโรค มาที่ สปสช.ระบบใหม่ Smart TBTBCM Data on hos VMI software TB Data Hub TB Data Set (New) 2 Table Data tank 43 แฟ้ม TB Drug Reimbursement

26  แผนงานเอดส์ วัณโรค ติดตามกำกับเขตตามผลลัพธ์การ ดำเนินงาน สปสช.เขตติดตามกำกับสสจ. (ตามแนวทางแต่ละเขต) สสจ.ติดตามกำกับหน่วยบริการ (ตามแนวทางแต่ละสสจ.)  ตัวชี้วัดที่กองทุนใช้ คือ 1.อัตราผลสำเร็จของการรักษา (Success Rate ) 2.อัตราขาดยา (Default Rate )  ผลลัพธ์การดำเนินงานในปี 57 จะมีผลต่อการจัดสรรงปม. ระดับเขตในปีงบ 58 –ปี 58 จัดสรรด้วยผลลัพธ์ร้อยละ 50 ของงบ DOTs + ACF การติดตาม ควบคุม กำกับ

27 การชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การตรวจราคาชดเชย ตรวจ AFB20 บาท/ตัวอย่างตรวจ กลุ่มผป ใหม่และ กลุ่ม ผป. รักษาซ้ำ เบิกได้ไม่เกิน 3 ชุดๆ ละ 3 Sample (Slide) / course การรักษา กลุ่ม ผป ดื้อยาเบิกได้ไม่เกิน 6 ชุดๆ ละ 3 Sample (Slide) / course การรักษา ตรวจ CXR100 บาท/ตัวอย่างตรวจ กลุ่มผป ใหม่และ กลุ่ม ผป. รักษาซ้ำ เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อ course การรักษา กลุ่ม ผป ดื้อยาเบิกได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อ course การรักษา

28 28 เทคนิคราคาชดเชย การตรวจเพาะ เชื้อวัณโรค Solid Media200 บาท/ตัวอย่างส่งตรวจ Liquid Media300 บาท/ตัวอย่างส่งตรวจ การทดสอบ ความไวต่อ เชื้อดื้อยา Solid Media200 บาท/ตัวอย่างส่งตรวจ Liquid Media500 บาท/ตัวอย่างส่งตรวจ ตรวจด้วยวิธี Molecular Molecular assay850 บาท/ตัวอย่างส่งตรวจ กรณีตรวจเพื่อวินิจฉัยดื้อยา : ไม่เกิน 1 ครั้ง/course รักษา กรณีตรวจเพื่อติดตามรักษา : ไม่เกิน 16 ครั้ง/course รักษา การชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยา

29 29 รอบการตัดข้อมูลเพื่อการชดเชยบริการ รอบที่วันที่ตัดข้อมูลช่วงเวลาที่ตัดข้อมูล มาคำนวณ 11 มกราคม1 ต.ค – 31 ธ.ค. 21 เมษายน1 ม.ค – 31 มี.ค. รวบรวมข้อมูลตกค้างจากไตรมาสแรก 31 กรกฎาคม1 เม.ย – 30 มิ.ย. รวบรวมข้อมูลตกค้างจากไตรมาสแรก และสอง 410 ตุลาคม1 ก.ค – 30 ก.ย. รวบรวมข้อมูลตกค้างทุกไตรมาส

30 การใช้รายงานข้อมูลเบิกยา และรายงาน ตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเพื่อชดเชย LAB พื้นฐาน

31 1. เมนูรายงานข้อมูลเบิกยา เข้าในเมนู ค้นหา/รายงาน เลือก “รายงานข้อมูลการเบิกยา” : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลยาที่ส่ง เข้าในระบบ VMI ช่วยให้ รพ สามารถตรวจสอบรายการยาที่นำเข้า ในระบบได้

32 1. เมนูรายงานข้อมูลเบิกยา ระบบจะแสดงหน้า เงื่อนไขการค้นหา กำหนดให้ รพ กำหนดเงื่อนไขวันที่ต้องการค้นหาข้อมูลยา โดย เลือก ข้อมูลวันที่จ่ายยา หรือ วันที่ส่งข้อมูลเข้า TB Data Hub เลือกช่วงวันที่ต้องการแสดงผล เลือกรูปแบบรายงานแบบ html หรือ excel

33 1. เมนูรายงานข้อมูลเบิกยา ระบบแสดงรายงานข้อมูลยาที่นำเข้าใน VMI โดย รพ สามารถตรวจสอบรายการยาที่นำเข้าในระบบได้ รายงานแสดงข้อมูล : ชื่อยา หน่วยบริการ VMI code ปริมาณ วันที่ข้อมูลเข้า data hub และวันที่ส่งข้อมูลเข้า VMI เมื่อ รพ ส่งข้อมูลเข้าระบบ data hub ระบบจะส่งข้อมูล เข้า VMI ภายในอีก 1-2 วัน ถัดไป

34

35 2. เมนูรายงานข้อมูลนำเข้าเพื่อชดเชย LAB พื้นฐาน เข้าในเมนูข้อมูลประมวลผลชดเชย

36 2. เมนูรายงานข้อมูลนำเข้าเพื่อชดเชย LAB พื้นฐาน เลือกปีงบประมาณ และไตรมาสที่ต้องการตรวจสอบ กดแสดง รายงาน

37 2. เมนูรายงานข้อมูลนำเข้าเพื่อชดเชย LAB พื้นฐาน ระบบจะแสดงรายงานข้อมูลเป็น 2 เมนู คือ 1) รายชื่อแฟ้มข้อมูลที่ถูกนำเข้าในระบบ โดยแสดงตาม เงื่อนไขที่เลือกไว้ เช่น เลือกปี 2557 ไตรมาส 4 ระบบจะ ดึง zip file ที่ถูกนำเข้าในไตรมาส 4 ทั้งหมดมาแสดงผล

38 2. เมนูรายงานข้อมูลนำเข้าเพื่อชดเชย LAB พื้นฐาน 2) ข้อมูลเพื่อประมวลผลชดเชย : โดยแสดงตามเงื่อนไข ที่เลือกไว้ เช่น เลือกปี 2557 ไตรมาส 4 ระบบจะดึงตัว แปรที่เกี่ยวข้องกับการชดเชย LAB พื้นฐาน (TB no,PID,month no,วันที่ตรวจ AFB,CXR สิทธิการรักษา) ช่วยให้ รพ ทวนสอบการนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ จ่ายเข้าในระบบ

39 การ ติดต่อ คุณจิตติยา ลัดดากลม Tel 090 197 5137 eMail jittiya.l@nhso.go.th ด้านการชดเชยบริการวัณโรคและสิทธิ ประโยชน์งานวัณโรค การใช้โปรแกรม TB data hub คุณเรขวรรณ เรขะคณะกุล Tel 084 439 0095 eMail rekawan.r@nhso.go.th ด้านการชดเชยบริการ lab เอดส์และวัณโรค ภญ. ณัฐพร ก้องสกุลไกร Tel 081 901 9017 eMail nattaporn.k@nhso.go.th ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาต้านวัณโรคและ VMI

40 When I want to think, I sit. When I want to change, I act เมื่อฉันต้องการ ที่จะคิด... ฉันนั่ง เมื่อฉันต้องการ ที่จะเปลี่ยน... ฉันลงมือ ทำ Thank you for attention


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ งบประมาณ กองทุนวัณโรค ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 13 ม. ค. 2558 ห้องฝนหลวง 3 โรงแรมนภาลัย เภสัชกรรัฐพงศ์ ขันเดช ( แจ็ค ) สปสช. เขต 8 อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google