งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100

2 Page 124 3.We find that the following diagram Relationship is a function ? abcabc abcabc 123123 123123 1 1 abcabc abcabc 123123 123123 2 2 Answer Yes

3 Page 124 3.We find that the following diagram Relationship is a function ? abCdabCd abCdabCd 12341234 12341234 3 3 abCdabCd abCdabCd 12341234 12341234 4 4 No Yes

4 4.Relationship given in tabular form.Relationship is a function ? AB abcdeabcde 1224312243 1 1 2 2 AB abadcabadc 1224312243 Page 125 Yes No

5 4.Relationship given in tabular form.Relationship is a function ? AB abcdeabcde 1324513245 3 3 4 4 AB aaadcaaadc 1232312323 Page 125 Yes No

6 5Do the ordered pairs represent a function? Page 125 writing the domain and range, do not repeat values. 1. {(2,10), (3,15), (4, 20)} 234234 234234 10 15 20 10 15 20 Yes, no x-coordinate is repeated.

7 5.Do the ordered pairs represent a function? Page 125 writing the domain and range, do not repeat values. 2. {(-7,3), (-2,1), (-2, 4),(0,7)} -7 -2 0 -7 -2 0 31473147 31473147 No, - 2 is repeated in the domain.

8 5.Do the ordered pairs represent a function? Page 125 writing the domain and range, do not repeat values. -2 0 2 4 -3 -2 0 2 4 -3 1 1 Yes, no x-coordinate is repeated. 3. {(-2,1), (0,1), (2,1),(4,1),(-3,1)}

9 5.Do the ordered pairs represent a function? Page 125 writing the domain and range, do not repeat values. 530530 530530 0 -2 0 -2 4. {(5,0), (3,-1), (0,0),(5,-1),(3,-2)} No, 3,5 is repeated in the domain.

10 Function Notation When we know that a relation is a function, the “y” in the equation can be replaced with f(x). f(x) is simply a notation to designate a function. It is pronounced ‘f’ of ‘x’. The ‘f’ names the function, the ‘x’ tells the variable that is being used.

11 Value of a Function Since the equation y = x - 2 represents a function, we can also write it as f(x) = x - 2. Find f(4): f(4) = 4 - 2 f(4) = 2 Find f(3): f(3) = 3 - 2 f(3) = 1

12 Value of a Function If g(s) = 2s + 3, find g(-2). g(-2) = 2(-2) + 3 =-4 + 3 = -1 g(-2) = -1

13 Value of a Function If h(x) = x 2 find h(2). h(2) = (2) 2 = 4 If h(x) = x 2 find h(5). h(5) = (5) 2 = 25

14 Value of a Function If h(x) = x 2 find h(-2). h(-2) = (-2) 2 = 4 If h(x) = x 2 find h(-5). h(-5) = (-5) 2 = 25

15 Value of a Function If h(x) = x 2 find h(-7). h(-7) = (-7) 2 = 49 If h(x) = x 2 find h(1). h(1) = (1) 2 = 1 Doman is {-2-1,0,1,2} : find ordered pairs of relations {(-2,4), (-1,1), (0,0),(1,1),(2,4)}

16 If f(x) = x 2 - 5 Doman is {-5,-1,0,1,5} : find ordered pairs of relations {(-5,20), (-1,- 4), (0,-5),(1,- 4),(5,20)}

17 Doman is {-3,-2,-1,0,1,2,3} : find ordered pairs of relations {(-3,3), (-2,2), (-1,1), (0,0), (1,1)(2,2),(3,3)}

18 ASSIGNMENTS Page 125 6. กำหนดให้ A = {a, b, c } และ B = {1,2 } จงเขียนแผนภาพ แสดงฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต A และ เรนจ์เป็นเซต B มา 1 แผนภาพ 7. กำหนดให้ A และ B เป็นเซตที่มีสมาชิก 3 ตัว จงยกตัวอย่างแผนภาพแสดงฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็น เซต A และ เรนจ์เป็นเซต B มา 1 ตัวอย่าง

19 ASSIGNMENTS 8.Doman is {-2,-1,0,1,2} : writing the ordered pairs of relations Page 125

20 ASSIGNMENTS 9.For the Daigram : find f(a), f(b), f (c) and f(d) abCdabCd abCdabCd 12341234 12341234 1 1 abCdabCd abCdabCd 12341234 12341234 2 2 Page 125

21 Click when ready  Wang991.wordpress.co m © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100

22 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google