งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ Computer Architecture and Organization Pretest.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ Computer Architecture and Organization Pretest."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ Computer Architecture and Organization Pretest

2 Pretest: 1 Prime palindrome is a number which is a prime number and a palindrome (the same number when read forward as backward). Example: 5, 7, 151, 353

3 Pretest: 1 Write a program that finds all prime palindrome in the range of two supplied numbers a and b ( 5 < a < b <= 100,000); both a and b are considered to be within the range. Example of Sample input and output  Input: 5 500  Output: 5 7 11 101 131 181 191 313 353 373 383

4 Pretest: 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก แฟ้มข้อมูลชื่อ data.txt ตัวอย่างแฟ้มข้อมูล data.txtdata.txt Input: Enter data to search: 42 Output: 42 is found.


ดาวน์โหลด ppt 344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ Computer Architecture and Organization Pretest.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google