งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 พันธะเคมี แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม พันธะโคเวเลนต์ พันธะไอออนิก กฎออกเตต

3 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3

4 4 แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง อะตอม แรงดึง แรงผลัก

5 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 5

6 6 พันธะไอออนิก

7 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 7 Ionic A.Lewis symbols B.Ionic bonding C.Electronegativity and bondpolarity D.Born-Haber cycle

8 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 8 In 1916, Gilbert N. Lewis pointed out that the lack of chemical reactivity of the noble gases indicates a high degree of stability of their electron Configurations the octet rule – อะตอมหรือไอออน ที่มีการจัดเรียง อิเล็กตรอนตามแบบก๊าซเฉื่อย โดยจำนวนอิเล็กตรอน วงนอกเท่ากับแปด กฎ ออกเตต

9 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 Chapter 3. Chemical Bonds Na 11 e 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Na + 10 e 1s 2 2s 2 2p 6 8 valence electrons, stable Na 2+ 9 e 1s 2 2s 2 2p 5 not stable Na - 12 e 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 not stable Ions and Octet Rule

10 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 Properties of Ions Example: NaCl versus Na + Cl - Na: [Ne]3s 1 Cl: [Ne]3s 2 3p 5 Na + : [Ne]Cl - : [Ne]3s 2 3p 6 = [Ar]

11 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 cations - name of atom + “ion” การเรียกชื่อไอออน

12 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 anions - end with “-ide” O 2- - oxide; S 2- - sulfide;F - - fluoride Cl - - chloride; Br - - bromide; I - - iodide see Table 3.1 p.58 การเรียกชื่อไอออน

13 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 สัญลักษณ์แบบจุดของ Lewis (Electron - Dot Symbols for Elements in Periods 2 & 3)

14 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14 Lewis (electron-dot) symbols: เขียนเฉพาะอิเล็กตรอนวงนอกของ atoms หรือ ions octet rule : atoms tend to gain, lose, or share electrons until they reach the nearest noble gas configuration

15 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15 ionic bond - attraction between positive and negative ions ionic compound - compound formed by combination of positive and negative ions Na (1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ) + Cl (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ) sodiun atomchlorine atom Na + (1s 2 2s 2 2p 6 ) + Cl - (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ) sodium ion chloride ion octet.. +.. _ Na. +. Cl: ----> Na :Cl :.... การเกิดพันธะไอออนิก

16 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16 Ionic “bond”: electrostatic attraction between ions of opposite charge metal + nonmetal  ionic compound low IE low EA gives up e – high IE high EA takes e – transfer of electrons

17 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17 การเสียวาเลนซ์อิเล็กตรอนของโลหะ ไปยังออ บิตอลของ วาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะโลหะ

18 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18 กระบวนการเกิดพันธะไอออนิก

19 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19 Binary Inorganic Compounds: name cation first, anion second NaClsodium chloride MgOmagnesium oxide KBrpotassium bromide Ag 2 Ssilver sulfide CuCl 2 copper (II) chloride or cupric chloride CuClcopper (I) chloride or cuprous chloride FeBr 3 iron (III) bromide or ferric bromide FeBr 2 iron (II) bromide or ferrous bromide ic - suffix for higher charge ous - suffix for lower charge ตัวอย่างการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

20 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 20 สารประกอบไอออนิกที่เป็นประเภท Polyatomic Ions polyatomic ions - an ion ที่มีจำนวนอะตอม มากกว่าหนึ่งอะตอม, ดูจากตารางการเรียกชื่อ polyatomic ion เรียก cation ก่อน, anion ตาม. KHCO 3 potassium bicarbonate Al 2 (SO 4 ) 3 aluminum sulfate NH 4 NO 3 ammonium nitrate ตัวอย่างการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

21 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 21 โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก

22 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 22 แบบ CsCl แบบ NaCl

23 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 23 Born-Haber Cycles enthalpy H ตัวอย่าง sodium chloride: NaCl (s) Na + (g) + Cl - (g)  H lattice association Na (s) + ½ Cl 2 (g)  H formation  H atomisation Na (g) + ½ Cl 2 (g)  H atomisation Na (g) + Cl (g) Na + (g) + e - + Cl (g)  H first ionisation energy  H first electron affinity

24 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 24 There are two routes from enthalpy H NaCl (s) Na + (g) + Cl - (g)  H lattice association Na (s) + ½ Cl 2 (g)  H formation  H atomisation Na (g) + ½ Cl 2 (g)  H atomisation Na (g) + Cl (g) Na + (g) + e - + Cl (g)  H first ionisation energy  H first electron affinity elements to ionic compound  H atm Na +  H atm Cl +  H 1st IE +  H 1st EA +  H lattice =  H formation Apply Hess’s Law: Born-Haber Cycles

25 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 25

26 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 26 Lattice Energy Lattice energy Lattice energy is the energy required to separate one mole of ionic solid into its gaseous ions.

27 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 27 Lattice energy สามารถใช้กฎของคู ลอมบ์ในการคำนวณได้โดยความสัมพันธ์ ดังนี้ - U = k z 1 z 2 /d z 1 และ z 2 = ประจุของ ions บวก และ ลบ d = ระยะระหว่าง ions

28 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 28 พิจารณาค่าพลังงาน Lattice ของ สารประกอบ ไอออนิก LiF > NaF > KF ตัวอย่าง MgO vs. CsBr ความแข็งแรงของผิลึกสามารถดูจาก melting point MgO, 2852 °C and CsBr, 636 °C

29 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 29

30 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 30 Ionic Bonds As Intermolecular” Forces There are no molecules in an ionic solid, and therefore there can’t be any intermolecular forces. There are simply inter-ionic attractions. Lattice energy is a measure of the strength of inter- ionic attraction. The attractive force between a pair of oppositely charged ions increases as the charges on the ions increase and as the ionic radii decrease. Lattice energies increase accordingly.

31 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 31 Interionic Forces of Attraction

32 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 32 Ion-Dipole Forces in Dissolution

33 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 33 พลังงานกับการละลายน้ำของ สารประกอบไอออนิก พลังงานแลตทิซ (Lattice energy) คือ พลังงานที่คายออกมารวมกันเป็นของแข็งไอ ออนิก 1 โมล พลังงานไฮเดรชัน (Hydration energy) คือ พลังงานที่คายออกมาเมื่อไอออนของก๊าซ รวมกับน้ำ พลังงานการละลาย (Heat of Solution) คือ พลังงานที่คายออกหรือดูดเข้าไป จากการ ละลายสาร 1 โมล ในตัวทำละลายตามจำนวนที่ กำหนดให้กมาเมื่อไอออนในสภาวะก๊าซที่มีประจุ ตรงข้าม

34 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 34 ตัวอย่างการหาพลังงานในการละลายน้ำของ สารประกอบไอออนิก การละลาย NaOH (s) มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ……………………………………. พลังงาน แลตทิซ = +662.4 kJ/mol ขั้นที่ 2 ……………………………………. พลังงานไฮ เดรชัน = -816.8 kJ/mol ก. จงเขียนสมการแสดงการละลายในขั้นที่ 1 และ 2 ข. จงหาพลังงานในการละลาย NaOH (s)

35 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 35 Water Molecules Surround Ions Properties of Molecules

36 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 36 Electrical Conductance of Ionic Compounds

37 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 37 ความสามารถในการละลาย –insoluble –Soluble ตัวถูกละลาย < 0.1 g / H 2 O 100 g ที่ 25 0C = แสดงว่าไม่ละลาย ตัวถูกละลาย 0.1 ถึง 1 g / H 2 O 100 g ที่ 25 0C = ละลายได้บางส่วน ตัวถูกละลาย > 1 g / H 2 O 100 g ที่ 25 0C = แสดงว่าละลาย

38 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 38

39 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 39 1. สารประกอบของธาตุ Group 1A(1) ions (Li +, Na +, K +, etc.) และ ammonium ion (NH 4 + ) สามารถละลาย ได้ดี 2. สารประกอบ nitrates (NO 3 - ), acetates (CH 3 COO - or C 2 H 3 O 2 - ) และ perchlorates (ClO 4 - ) ละลายได้ดี ยกเว้น 3. สารและกอบ chlorides (Cl - ), bromides (Br - ) and iodides (I - ) are soluble, ยกเว้น เกิดกับ of Ag +, Pb 2+, Cu +, and Hg 2 2+. 1. สารประกอบโลหะ hydroxides ไม่ละลาย, ยกเว้น เกิด กับ Group 1A(1) และ Group 2A(2) ( ตั้งแต่ Ca 2+ ลง มา ). 2. สารประกอบ carbonates (CO 3 2- ) และ phosphates (PO 4 3- ) ไม่ละลาย, ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1) และ NH 4 +. 3. สารประกอบ sulfides are ไม่ละลาย ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1), Group 2A(2) และ NH 4 +. Soluble Ionic Compounds Insoluble Ionic Compounds ยกเว้น 4) สารประกอบ sulfates (SO 4 2- ) ละลายได้, ยกเว้น เกิด กับ Ca 2 +,Sr 2 +, Ba 2 +, and Pb 2 +.

40 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 40 Writing Reactions - Ways to write reactions: silver nitrate + sodium chloride 1) Molecular Equation (ME): Write all as molecules Example: AgNO 3 + NaCl -----) AgCl (s) + NaNO 3 2) Complete Ionic Equation (CIE): Write soluble ionic compounds as ions; show all ions. Example: Ag + + NO 3 - + Na + + Cl - ----) AgCl (s) + Na + + NO 3 - 3) Net Ionic Equation (NIE): Eliminate Spectator Ions Example: Ag + + Cl - -----) AgCl (s)

41 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 41 Reaction Types A. Precipitation Reactions - If reaction produces new insoluble product, then can be classified as a precipitation reaction. - Can predict a product from the solubility rules. Method: Write soluble ionic reactants as ions. Check to see if insoluble product can form. If can, then this is a product & a driving force for the reaction. Example: Predict product when mix K 2 SO 4 & BaCl 2 and write CIE and NIE 2K + + SO 4 2- + Ba 2+ + 2Cl - -----) BaSO 4(s) + 2K + + 2Cl - Ba 2+ + SO 4 2- -----) BaSO 4(s) (NIE)

42 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 42 Reaction Types B. Acid-Base Rxns 1. Definitions Arrhenius:Acid = substance which releases H + in water. Base = substance which releases OH - in water. Examples: HCl -----) H + + Cl - NaOH -----) Na + + OH - Bronsted-Lowry:Acid = Proton Donar Base = Proton Acceptor Example: NH 3 + HCl -----) NH 4 Cl

43 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 43 Using the solubility rules, classify the following as soluble or insoluble Ca 3 (PO 4 ) 2 K2SK2S Mg(NO 3 ) 2 AgI BaSO 4 (NH 4 ) 2 SO 4

44 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 44 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google