งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds ( ตอนที่ 3) การละลายของสารประกอบไออนิกและ สมการไอออนิก 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds ( ตอนที่ 3) การละลายของสารประกอบไออนิกและ สมการไอออนิก 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds ( ตอนที่ 3) การละลายของสารประกอบไออนิกและ สมการไอออนิก 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2552

2 7/23/2014 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 2 Figure 2.14 Water Molecules Surround Ions Properties of Molecules

3 7/23/2014 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 3

4 7/23/2014 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 4 ผลการทดลองการละลาย สารประกอบไอออนิก นำมาใช้ เป็นกฎการละลาย ของ สารประกอบได้

5 7/23/2014 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 5 1. สารประกอบของธาตุ Group 1A(1) ions (Li +, Na +, K +, etc.) และ ammonium ion (NH 4 + ) สามารถละลายได้ดี 2. สารประกอบ nitrates (NO 3 - ), acetates (CH 3 COO - or C 2 H 3 O 2 - ) และ perchlorates (ClO 4 - ) ละลายได้ดี ยกเว้น 3. สารและกอบ chlorides (Cl - ), bromides (Br - ) and iodides (I - ) are soluble, ยกเว้น เกิดกับ of Ag +, Pb 2+, Cu +, and Hg 2 2+. 1. สารประกอบโลหะ hydroxides ไม่ละลาย, ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1) และ Group 2A(2) (ตั้งแต่ Ca 2+ ลงมา). 2. สารประกอบ carbonates (CO 3 2- ) และ phosphates (PO 4 3- ) ไม่ละลาย, ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1) และ NH 4 +. 3. สารประกอบ sulfides are ไม่ละลาย ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1), Group 2A(2) และ NH 4 +. Soluble Ionic CompoundsInsoluble Ionic Compounds ยกเว้น 4) สารประกอบ sulfates (SO 4 2- ) ละลายได้, ยกเว้น เกิดกับ Ca 2 +,Sr 2 +, Ba 2 +, and Pb 2 +.

6 7/23/2014 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 6 Writing Reactions Ways to write reactions: silver nitrate + sodium chloride 1) Molecular Equation (ME): Write all as molecules Example: AgNO 3 (aq) + NaCl (aq) -----> AgCl (s) + NaNO 3 2) Complete Ionic Equation (CIE): Write soluble ionic compounds as ions; show all ions. Example: Ag + (aq) + NO 3 - (aq) + Na + (aq) + Cl - (aq) ----> AgCl (s) + Na + (aq) + NO 3 - (aq) 3) Net Ionic Equation (NIE): Eliminate Spectator Ions Example: Ag + + Cl - -----> AgCl (s)

7 7/23/2014 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 7 Reaction Types A. Precipitation Reactions Example: Predict product when mix K 2 SO 4 & BaCl 2 and write CIE and NIE 2K + + SO 4 2- + Ba 2+ + 2Cl - ---  BaSO 4(s) + 2K + + 2Cl - Ba 2+ + SO 4 2- ---  BaSO 4(s) (NIE)

8 7/23/2014 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 8 Reaction Acid-Base 1. Definitions Arrhenius:Acid = substance which releases H + in water. Base = substance which releases OH - in water. Examples: HCl ---  H + + Cl - NaOH ---  Na + + OH - Bronsted-Lowry:Acid = Proton Donar Base = Proton Acceptor Example: NH 3 + HCl ---  NH 4 Cl

9 7/23/2014 พันธะเคมี พันธะไอออนิก อ.ศราวุทธ 9 ตัวอย่าง soluble or insoluble Ca 3 (PO 4 ) 2 K2SK2S Mg(NO 3 ) 2 AgI BaSO 4 (NH 4 ) 2 SO 4

10 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds ( ตอนที่ 3) การละลายของสารประกอบไออนิกและ สมการไอออนิก 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google