งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร สมบัติของสารละลาย ( ตอนที่ 2) (Colligative properties) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร สมบัติของสารละลาย ( ตอนที่ 2) (Colligative properties) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร สมบัติของสารละลาย ( ตอนที่ 2) (Colligative properties) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

2 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Osmotic Pressure Osmotic pressure is the “funky” colligative property, but it is very important biologically Osmotic pressure is the pressure required to overcome the natural pressure exerted by a solution by virtue of having a concentration. Osmotic pressure looks just like the ideal gas law: ΠV = nRT where Π is osmotic pressure Π= (n/V) RT = M RT 2

3 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 M NaCl4 M NaCl What Happens? 3

4 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 M NaCl4 M NaCl The water moves from the 1 M side to the 4 M side. Why?  4

5 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร OSMOTIC PRESSURE Π= M RT On the 1 M side, the pressure is: Π= M RT = 1 M (0.0821 Latm/mol K)(298 K) Π=24.4 atm On the 4 M side, the pressure is: Π= M RT = 4 M (0.0821 Latm/mol K) (298 K) Π= 97.9 atm 5

6 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 M NaCl4 M NaCl Both solutions “push” on the membrane The bigger push wins! 73.5 atm  24.4 atm   97.9 m Note the direction of the arrows. Osmotic pressure is pushing AGAINST the solution. 6

7 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Osmotic Pressure (  ) Osmosis is the selective passage of solvent molecules through a porous membrane from a dilute solution to a more concentrated one. A semipermeable membrane allows the passage of solvent molecules but blocks the passage of solute molecules. Osmotic pressure (  ) is the pressure required to stop osmosis. dilute more concentrated 7

8 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร High P Low P Osmotic Pressure (  ) in air  = MRT M is the molarity of the solution R is the gas constant T is the temperature (in K) 8

9 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร A cell in an: isotonic solution hypotonic solution hypertonic solution 9

10 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Chemistry In Action: Desalination 10

11 Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt Colligative properties ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร สมบัติของสารละลาย ( ตอนที่ 2) (Colligative properties) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google