งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร ความเข้มข้นของสารละลาย (Solution concentration) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร ความเข้มข้นของสารละลาย (Solution concentration) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร ความเข้มข้นของสารละลาย (Solution concentration) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

2 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2

3 Concentration Units The concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. Percent by Mass % by mass = x 100% mass of solute mass of solute + mass of solvent = x 100% mass of solute mass of solution 3

4 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 4

5 5

6 6 จงคำนวณหาความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยมวล ของสารละลายต่อไปนี้โซเดียมคลอไรด์ 50.0 g ในน้ำ 200.0 g สารละลาย NaCl เข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวล จงหาเศษส่วนโมลของ NaCl จงหาเศษส่วนโมลของ H 2 O (Na = 23, Cl = 35.5, H = 1, O = 16)

7 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 7

8 8

9 9

10 Concentration Units M = moles of solute liters of solution Molarity (M) Molality (m) m = moles of solute mass of solvent (kg) 10

11 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Ex What is the molality of a 5.86 M ethanol (C 2 H 5 OH) solution whose density is 0.927 g/mL? m =m = moles of solute mass of solvent (kg) M = moles of solute liters of solution Assume 1 L of solution: 5.86 moles ethanol = 270 g ethanol 927 g of solution (1000 mL x 0.927 g/mL) mass of solvent = mass of solution – mass of solute = 927 g – 270 g = 657 g = 0.657 kg m =m = moles of solute mass of solvent (kg) = 5.86 moles C 2 H 5 OH 0.657 kg solvent = 8.92 m 11

12 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Solution Stoichiometry The concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. M = molarity = moles of solute liters of solution What mass of KI is required to make 500. mL of a 2.80 M KI solution? volume KImoles KIgrams KI M KI 500. mL= 232 g KI 166 g KI 1 mol KI x 2.80 mol KI 1 L soln x 1 L 1000 mL x 12

13 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 สารละลาย H 2 SO 4 เข้มข้นร้อยละ 35 โดยมวล ความหนาแน่น 1.26 g/cm 3 ที่ 20  C 2.1 ในสารละลาย 100 cm 3 มี H 2 SO 4 ละลายกี่กรัม 2.2 จงหาปริมาตรของสารละลายที่มี H 2 SO 4 ละลายอยู่ 500 กรัม 2.3 สารละลายนี้เข้มข้นเท่าใด ในหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 2.4 สารละลายนี้เข้มข้นเท่าใด ในหน่วยโมลต่อกิโลกรัม

14 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14

15 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15

16 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16 Ex สารละลาย HNO 3 เข้มข้นร้อยละ 20 โดย มวล มีความหนาแน่น 1.117 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร สารละลาย เข้มข้น กี่โมลต่อลิตร

17 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17

18 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18

19 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19

20 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Dilution is the procedure for preparing a less concentrated solution from a more concentrated solution. Dilution Add Solvent Moles of solute before dilution (i) Moles of solute after dilution (f) = MiViMiVi MfVfMfVf = 20

21 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร How would you prepare 60.0 mL of 0.2 M HNO 3 from a stock solution of 4.00 M HNO 3 ? M i V i = M f V f M i = 4.00 M f = 0.200V f = 0.06 L V i = ? L V i = MfVfMfVf MiMi = 0.200 x 0.06 4.00 = 0.003 L = 3 mL 3 mL of acid + 57 mL of water= 60 mL of solution 21

22 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 22 ถ้าต้องการเตรียมสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต 0.1 mol/dm 3 จำนวน 100 cm 3 จะต้องใช้ แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO 4. 7H 2 O) กี่กรัม (Mg = 24.3, S = 32, O = 16, H = 1)

23 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 23 จงคำนวณหาปริมาตรของสารละลายเริ่มต้นที่ต้อง นำมาใช้เตรียมสารละลาย HCl 6.0 mol/dm 3 จำนวน 500 cm 3 จากสารละลาย HCl 12 mol/dm 3 (H = 1, Cl = 35.5)

24 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 24 ในการเตรียมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 1) ถ้าต้องการเตรียมสารละลายเข้มข้น 0.1 mol/dm 3 จำนวน 250 cm 3 จะต้องใช้ซิลเวอร์ไน เตรต (AgNO 3 ) กี่กรัม 2) ถ้าต้องการเตรียมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต เข้มข้น 0.025 mol/dm 3 จำนวน 500 cm 3 จากสารละลายในข้อ 1) จะต้องใช้สารละลายกี่ cm 3

25 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 25 2) ถ้าต้องการเตรียมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต เข้มข้น 0.025 mol/dm 3 จำนวน 500 cm 3 จากสารละลายในข้อ 1) จะต้องใช้สารละลายกี่ cm 3

26 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 26 Ex ถ้าต้องการเตีรยมสารละลาย HCl 0.5 โมลต่อลิตร จำนวน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องนำสารละลาย HCl 0.2 โมลต่อลิตร และสารละลาย HCl 1.0 โมลต่อลิตรมาผสม กันอย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

27 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Temperature and Solubility Solid solubility and temperature solubility increases with increasing temperature solubility decreases with increasing temperature 27

28 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Fractional crystallization is the separation of a mixture of substances into pure components on the basis of their differing solubilities. Suppose you have 90 g KNO 3 contaminated with 10 g NaCl. Fractional crystallization: 1.Dissolve sample in 100 mL of water at 60 0 C 2.Cool solution to 0 0 C 3.All NaCl will stay in solution (s = 34.2g/100g) 4.78 g of PURE KNO 3 will precipitate (s = 12 g/100g). 90 g – 12 g = 78 g 28

29 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Temperature and Solubility Gas solubility and temperature solubility usually decreases with increasing temperature 29

30 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Pressure and Solubility of Gases The solubility of a gas in a liquid is proportional to the pressure of the gas over the solution (Henry’s law). c = kP c is the concentration (M) of the dissolved gas P is the pressure of the gas over the solution k is a constant (mol/Latm) that depends only on temperature low P low c high P high c 30

31 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Chemistry In Action: The Killer Lake Lake Nyos, West Africa 8/21/86 CO 2 Cloud Released 1700 Casualties Trigger? earthquake landslide strong Winds 31

32 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร How would you prepare 60.0 mL of 0.2 M HNO 3 from a stock solution of 4.00 M HNO 3 ? M i V i = M f V f M i = 4.00 M f = 0.200V f = 0.06 L V i = ? L V i = MfVfMfVf MiMi = 0.200 x 0.06 4.00 = 0.003 L = 3 mL 3 mL of acid + 57 mL of water= 60 mL of solution 32

33 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Gravimetric Analysis 1.Dissolve unknown substance in water 2.React unknown with known substance to form a precipitate 3.Filter and dry precipitate 4.Weigh precipitate 5.Use chemical formula and mass of precipitate to determine amount of unknown ion 33

34 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Titrations In a titration a solution of accurately known concentration is added gradually added to another solution of unknown concentration until the chemical reaction between the two solutions is complete. Equivalence point – the point at which the reaction is complete Indicator – substance that changes color at (or near) the equivalence point Slowly add base to unknown acid UNTIL the indicator changes color 34

35 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร What volume of a 1.420 M NaOH solution is Required to titrate 25.00 mL of a 4.50 M H 2 SO 4 solution? WRITE THE CHEMICAL EQUATION! volume acidmoles acidmoles basevolume base H 2 SO 4 + 2NaOH 2H 2 O + Na 2 SO 4 4.50 mol H 2 SO 4 1000 mL soln x 2 mol NaOH 1 mol H 2 SO 4 x 1000 ml soln 1.420 mol NaOH x 25.00 mL = 158 mL M acid rx coef. M base 35

36 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Chemistry in Action: Metals from the Sea CaCO 3 (s) CaO (s) + CO 2 (g) Mg(OH) 2 (s) + 2HCl (aq) MgCl 2 (aq) + 2H 2 O (l) CaO (s) + H 2 O (l) Ca 2+ (aq) + 2OH (aq) - Mg 2+ (aq) + 2OH (aq) Mg(OH) 2 (s) - Mg 2+ + 2e - Mg 2Cl - Cl 2 + 2e - MgCl 2 (l) Mg (l) + Cl 2 (g) 36

37 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Colligative Properties of Nonelectrolyte Solutions Colligative properties are properties that depend only on the number of solute particles in solution and not on the nature of the solute particles. Vapor-Pressure Lowering Raoult’s law If the solution contains only one solute: X 1 = 1 – X 2 P 1 0 - P 1 =  P = X 2 P 1 0 0 = vapor pressure of pure solvent X 1 = mole fraction of the solvent X 2 = mole fraction of the solute P 1 = X 1 P 1 0 37

38 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร P A = X A P A 0 P B = X B P B 0 P T = P A + P B P T = X A P A 0 + X B P B 0 Ideal Solution 38

39 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร P T is greater than predicted by Raoults’s law P T is less than predicted by Raoults’s law Force A-B Force A-A Force B-B <& Force A-B Force A-A Force B-B >& 39

40 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Fractional Distillation Apparatus 40

41 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Boiling-Point Elevation  T b = T b – T b 0 T b > T b 0  T b > 0 T b is the boiling point of the pure solvent 0 T b is the boiling point of the solution  T b = K b m m is the molality of the solution K b is the molal boiling-point elevation constant ( 0 C/m) 41

42 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Freezing-Point Depression  T f = T f – T f 0 T f > T f 0  T f > 0 T f is the freezing point of the pure solvent 0 T f is the freezing point of the solution  T f = K f m m is the molality of the solution K f is the molal freezing-point depression constant ( 0 C/m) 42

43 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 43

44 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร What is the freezing point of a solution containing 478 g of ethylene glycol (antifreeze) in 3202 g of water? The molar mass of ethylene glycol is 62.01 g.  T f = K f m m =m = moles of solute mass of solvent (kg) = 2.41 m = 3.202 kg solvent 478 g x 1 mol 62.01 g K f water = 1.86 0 C/m  T f = K f m = 1.86 0 C/m x 2.41 m = 4.48 0 C  T f = T f – T f 0 T f = T f –  T f 0 = 0.00 0 C – 4.48 0 C = -4.48 0 C 44

45 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Colligative Properties of Nonelectrolyte Solutions Colligative properties are properties that depend only on the number of solute particles in solution and not on the nature of the solute particles. Vapor-Pressure Lowering P 1 = X 1 P 1 0 Boiling-Point Elevation  T b = K b m Freezing-Point Depression  T f = K f m Osmotic Pressure (  )  = MRT 45

46 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Colligative Properties of Electrolyte Solutions 0.1 m NaCl solution 0.1 m Na + ions & 0.1 m Cl - ions Colligative properties are properties that depend only on the number of solute particles in solution and not on the nature of the solute particles. 0.1 m NaCl solution0.2 m ions in solution van’t Hoff factor (i) = actual number of particles in soln after dissociation number of formula units initially dissolved in soln nonelectrolytes NaCl CaCl 2 i should be 1 2 3 46

47 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Which would you use for the streets of Bloomington to lower the freezing point of ice and why? Would the temperature make any difference in your decision? a)sand, SiO 2 b)Rock salt, NaCl c)Ice Melt, CaCl 2 Change in Freezing Point 47

48 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Boiling-Point Elevation  T b = i K b m Freezing-Point Depression  T f = i K f m Osmotic Pressure (  )  = iMRT Colligative Properties of Electrolyte Solutions 48

49 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Change in Freezing Point Common Applications of Freezing Point Depression Propylene glycol Ethylene glycol – deadly to small animals 49

50 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Change in Boiling Point Common Applications of Boiling Point Elevation 7/23/2014

51 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร At what temperature will a 5.4 molal solution of NaCl freeze? Solution ∆T FP = K f m i ∆T FP = (1.86 o C/molal) 5.4 m 2 ∆T FP = (1.86 o C/molal) 5.4 m 2 ∆T FP = 20.1 o C ∆T FP = 20.1 o C FP = 0 – 20.1 = -20.1 o C FP = 0 – 20.1 = -20.1 o C Freezing Point Depression 51

52 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร The Cleansing Action of Soap 52

53 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Osmotic Pressure (  ) Osmosis is the selective passage of solvent molecules through a porous membrane from a dilute solution to a more concentrated one. A semipermeable membrane allows the passage of solvent molecules but blocks the passage of solute molecules. Osmotic pressure (  ) is the pressure required to stop osmosis. dilute more concentrated 53

54 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร High P Low P Osmotic Pressure (  )  = MRT M is the molarity of the solution R is the gas constant T is the temperature (in K) 54

55 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร A cell in an: isotonic solution hypotonic solution hypertonic solution 55

56 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Chemistry In Action: Desalination 56

57 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร A colloid is a dispersion of particles of one substance throughout a dispersing medium of another substance. Colloid versus solution collodial particles are much larger than solute molecules collodial suspension is not as homogeneous as a solution 57

58 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Colloids Tyndall Effect Brownian motion 58

59 สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt สารละลาย ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร ความเข้มข้นของสารละลาย (Solution concentration) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google