งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี การเรียกชื่อและการเขียนสูตรสารประกอบ ไอออ นิก (Nomenclature) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี การเรียกชื่อและการเขียนสูตรสารประกอบ ไอออ นิก (Nomenclature) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี การเรียกชื่อและการเขียนสูตรสารประกอบ ไอออ นิก (Nomenclature) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2552

2 4/6/2015 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 2 cations - name of atom + “ion” การเรียกชื่อไอออน

3 4/6/2015 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 3 anions - end with “-ide” O 2- - oxide; S 2- - sulfide;F - - fluoride Cl - - chloride; Br - - bromide; I - - iodide see Table 3.1 p.58 การเรียกชื่อไอออน

4 - calcium hydroxide - copper(II) sulfate - ammonium nitrate - cobalt(III) carbonate Ca(OH) 2 CuSO 4 NH 4 NO 3 Co 2 (CO 3 ) 3 Compounds containing polyatomic ions 4/6/2015 4 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

5 Is it possible for a compound to have both ionic and covalent bonds? Mg(NO 3 ) 2 ionic covalent 4/6/2015 5 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

6 Names vs. Formulas Chemical Name - indicates what atoms are present in the compound Chemical Formula - short hand way of writing the name of the compound that indicates how many atoms of each element are present in the compound. MgCl 2 1 Magnesium atom 2 Chlorine atoms 4/6/2015 6 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

7 ชนิดของ Ionic Compounds Binary Ionic Compounds –Metal + nonmetal Ternary Ionic Compounds –Metal + polyatomic ion Binary Ionic Compounds with Transition Metals –Transition metal + nonmetal Ternary Ionic Compounds with Transition Metals –Transition Metal + polyatomic ion Ternary Ionic Compounds with 2 Polyatomic Ions 4/6/2015 7 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

8 Naming Binary Ionic Compounds Name the metal ion. Name the nonmetal ion. Ex: NaCl –Metal ion = sodium –Nonmetal ion = chloride You try: –LiCl –MgO 4/6/2015 8 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

9 Writing formulas for Binary Ionic Compounds Determine the oxidation number (charge) for each ion 4/6/2015 9 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

10 +1+2-3-2-10 4/6/2015 10การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

11 Determining Oxidation Numbers Alkali Metals (group IA) --> +1 Alkaline Earth Metals (group IIA) --> +2 Transition Metals --> มีหลายค่า B group - exceptions C group - exceptions N group --> -3 O group --> -2 Halogens --> -1 Noble Gases --> 0 4/6/2015 11 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

12 Writing formulas for Binary Ionic Compounds Determine oxidation number. –Ex: magnesium chloride Mg --> +2 Cl --> -1 คูณไขว้ - oxidation number ของโลหะ กับอโลหะ 4/6/2015 12 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

13 Writing formulas for Binary Ionic Compounds Mg +2 Cl -1 Only the number crosses, not the + or - Don’t write a 1 MgCl 2 4/6/2015 13 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

14 Practice! Name the following: –CaCl 2 –KF –Li 2 O Write formulas for the following: –Magnesium bromide –Calcium sulfide –Potassium chloride 4/6/2015 14 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

15 Answers Calcium chloride Potassium fluoride Lithium oxide MgBr 2 CaS KCl 4/6/2015 15 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

16 Naming Ternary Ionic Compounds Name the metal Name the polyatomic ion Ex: Na 2 SO 4 –Metal --> sodium –Polyatomic ion --> sulfate –Name --> sodium sulfate Ex : LiNO 3 Mg 3 (PO 4 ) 2 4/6/2015 16 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

17 Writing formulas for Ternary Ionic Compounds Determine the oxidation number of the metal. Write the formula for the polyatomic ion. Cross over. Ex: lithium phosphite –Li +1 (PO 3 ) -3 –Li 3 PO 3 4/6/2015 17 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

18 Practice! Write the formula for the following: 1.Sodium nitrate 2.Magnesium sulfate 3.Potassium perchlorate Name the following: 1.KNO 2 2.CaSO 4 3.LiNO 3 4/6/2015 18 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

19 Answers NaNO 3 MgSO 4 KClO 4 Potassium nitrite Calcium sulfate Lithium nitrate 4/6/2015 19 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

20 Determining Oxidation States from Compounds Oxidation state = charge Compounds are neutral, so the + charges have to equal the – charges Ex: CuS S (group 16)  -2 No subscripts, so we know the charges cancelled each other out So, Cu  +2 4/6/2015 20 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

21 Naming Binary Ionic Compounds with Transition Metals Identify the transition metal in the formula. Determine the oxidation number of the transition metal. Name the transition metal. Use a roman numeral to note the oxidation number of the transition metal. Name the nonmetal ion. 4/6/2015 21 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

22 Naming Binary Ionic Compounds with Transition Metals Ex: FeCl 2 What is the transition metal? Fe What is the ox. Number of the t.metal? +2 What is the nonmetal ion? Cl Name: –Iron (II) chloride You try: –CuCl –Cr 2 O 3 4/6/2015 22 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

23 Writing formulas for Binary Ionic Compounds with Transition Metals The roman numeral in the compound name gives the oxidation number of the metal ion. Ex: Iron (III) fluoride Metal --> Fe Metal ox. Number --> +3 Nonmetal --> F-1 Formula --> FeF 3 4/6/2015 23 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

24 Practice! Name the following: 1.CrCl 3 2.CuF 2 3.CuF Write the formula for the following: 1.Iron (II) sulfide 2.Iron (III) sulfide 3.Copper (II) oxide 4/6/2015 24 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

25 Answers Chromium (III) chloride Copper (II) fluoride Copper (I) fluoride FeS Fe 2 S 3 CuO 4/6/2015 25 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

26 Naming Ternary Ionic Compounds with Transition Metals Determine oxidation number of transition metal. Determine name of polyatomic ion. Name transition metal ion. Roman Numeral indicates the charge on the transition metal Name the polyatomic ion. Ex: Cu(NO 3 ) 2 is named Copper (II) nitrate 4/6/2015 26 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

27 Writing formulas for Ternary Ionic Compounds with Transition Metals Determine oxidation number of transition metal. Write formula for polyatomic ion. Cross over. Ex: chromium (II) phosphate –Cr +2 (PO 4 ) -3 –Cr 3 (PO 4 ) 2 4/6/2015 27 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

28 Practice! Name the following: 1.CuSO 4 2.FePO 4 3.Cr(NO 3 ) 3 Write the formula for the following: 1.Iron (II) nitrate 2.Copper (I) nitrate 3.Copper (II) perchlorate 4/6/2015 28 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

29 Answers Copper (II) sulfate Iron (III) phosphate Chromium (III) nitrate Fe(NO 3 ) 2 CuNO 3 Cu(ClO 4 ) 2 4/6/2015 29 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

30 Another way… Memorize the Latin names for the transition metal ions. Ex: Fe +3 = Ferric Ex: Fe +2 = Ferrous Ex: FeCl 3 is named 2 ways: –Iron (III) chloride –Ferric chloride 4/6/2015 30 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

31 Ternary Ionic Compounds with 2 Polyatomic Ions The polyatomic cation has to be NH 4 +1 ! Name ammonium. Name polyatomic anion. 4/6/2015 31 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

32 Naming Acids Acids always have hydrogen at the front of the formula Ex: HCl, HBr, HClO 4, H 2 SO 4 To Name Binary Acids (H + element) –Hydro _____ ic Acid To Name Ternary Acids (H + polyatomic ion) –Name the polyatomic ion If the polyatomic ion ends in -ate, the acid will end in -ic acid If the polyatomic ion ends in -ite, the acid will end in -ous acid If the polyatomic ion ends in -ide, the acid will be named hydro _____ ic acid 4/6/2015 32 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

33 Examples HCl - hydrochloric acid HBr - hydrobromic acid HF - hydrofluoric acid HNO 3 - nitric acid (nitrate --> nitric) HNO 2 - nitrous acid (nitrite -->nitrous) HCN – hydrocyanic acid 4/6/2015 33 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

34 Writing Formulas for Acids Hydrogen always has +1 ox. Number Cross over charge of polyatomic ion. Ex: H +1 (SO 4 ) -2 H 2 SO 4 4/6/2015 34 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

35 Naming Bases Bases always have hydroxide (OH -1 ) as the anion KOH - potassium hydroxide Ca(OH) 2 - calcium hydroxide Fe(OH) 2 - iron (II) hydroxide 4/6/2015 35 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

36 Writing formulas for Bases Determine the oxidation number for the cation. Cross over the oxidation number of the cation to the hydroxide. Mg +2 (OH) -1 Mg(OH) 2 4/6/2015 36 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

37 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี การเรียกชื่อและการเขียนสูตรสารประกอบ ไอออ นิก (Nomenclature) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google