งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WU.HR.:Quality Of Work Life ( ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ). วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่ง เรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่ สากล ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WU.HR.:Quality Of Work Life ( ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ). วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่ง เรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่ สากล ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WU.HR.:Quality Of Work Life ( ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ )

2 วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่ง เรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่ สากล ”

3 ค่านิยมหลัก (Core Value) ค่านิยมหลักของประชาคมวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่บนฐาน กรอบความคิดรวบยอด คือ “WALAILAK for All – วลัย ลักษณ์เพื่อปวงชน ” โดยยึดมั่นในวิธีปฏิบัติ WALAILAK ซึ่ง หมายถึง WWisdom มุ่งสู่ปัญญา AAdvancement ล้ำหน้าสร้างสิ่งใหม่ LLoyalty มอบใจให้องค์กร AAltruism เอื้ออาทรต่อผู้อื่น IIntegrity ยืนบนฐานความ ซื่อสัตย์ LLean กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า AAccountability ตรวจตราความ รับผิดชอบ KKnowledge Sharing ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน

4 อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส “ มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ เป็นองค์กร เปี่ยมสุข สมรรถนะสูง “ Happy-High Performance Organization ”

5 เป้าหมายยุทธศาสตร์บริหารบุคคล การสร้างความสมดุล คุณภาพ การทำงานและคุณภาพ ชีวิตของบุคลากร “ WU.HR. Quality of work Life”

6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การ กำหนดทิศ ทางการ บริหารงาน บุคคล การพัฒนา สิ่งจูงใจ การพัฒนา ขีด ความสามาร ถบุคลากร HR Align ment หลักการบริหารบุคคลเชิงกลยุทธ์

7 เสาหลักในการบริหารงานบุคคล หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) หลักคุณธรรม (Merit) หลักคุณภาพชีวิต (Work Life Quality) WU HRM หลักการบริหารงานบุคคล

8 สมรรถนะหลักของบุคลากร WU.Core Competency WU CC- STA การ ประเมิน สมรรถ นะ การ พัฒนา บุคลาก ร Creativity,Communication skill Service mind,Teamwork, Achievement Orientation

9 การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากร บุคคล ความสอดคล้อง เชิงยุทธศาสตร์ ขององค์กร คุณภาพชีวิตและ ความสมดุลระหว่าง ชีวิตกับการทำงาน ประสิทธิผลของ การบริหารทรัพยากร บุคคล ความพร้อมรับผิด ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพของ การบริหารทรัพยากร บุคคล

10 ๑. การเพิ่มสมรรถนะ องค์กร ๑. แผนพัฒนาออกแบบ โครงสร้างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ ตำแหน่งบริหารจัดการและเพื่อ ตอบสนองหลักบริหารแบบรวม บริการประสานภารกิจ ๒. แผนพัฒนามาตรฐานภาระ งานและกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งตามระบบ Career- path( ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ) ให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์กรเปี่ยมสุขและ สมรรถนะสูง เป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ ๑. บุคลากรมีสมรรถนะ สูง ๒. งานเพิ่มผลคนเป็น สุข ๒. งานเพิ่มผล คนเป็น สุข ๑. แผนคัดกรองสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย ๒. แผนพัฒนาระบบสวัสดิการ ทางเลือก ๓. แผนพัฒนาระบบสร้าง แรงจูงใจให้พนักงานเพิ่ม ผลผลิตให้กับองค์กร ๔. แผนพัฒนาบำเหน็จชราภาพ ๕. แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ๖. แผนจัดสวัสดิการกู้ยืมเพื่อ การศึกษาระดับสูงผ่านสหกรณ์ ออมทรัพย์ ๑. การเพิ่มสมรรถนะ องค์กร ( ต่อ ) ๓. แผนพัฒนาระบบ ประเมินหน่วยงาน๔. แผนพัฒนาออกแบบ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ๕. แผนจัดตั้งหน่วยงาน เพิ่มผลิตภาพบุคลากร ๖. แผนพัฒนามาตรฐาน ตำแหน่งและกรอบ อัตรากำลังศูนย์การแพทย์ ๑. การเพิ่มสมรรถนะ องค์กร ( ต่อ ) ๗. แผนพัฒนาบุคลากรทั้ง ระบบ ๘. แผนพัฒนาพนักงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ รายบุคคล ๙. แผนจัดตั้งหน่วย บริหารจัดการแรงงาน กลาง เพื่อรองรับการ เติบโตของมหาวิทยาลัย ๑๐. แผนพัฒนา สารสนเทศบริหารบุคคล แผนบริหารงานบุคคล ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

11 Vision อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส เป็นองค์กรเปี่ยมสุข และสมรรถนะสูง (HHPO) ความสมดุล คุณภาพการทำงานกับคุณภาพชีวิต (WU. HR. Quality of Work life) สมรรถนะหลัก Competency) บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หลักคุณธรรม Merit System หลักคุณภาพชีวิต Work Life Quality WU. HR. Management คุณภาพชีวิตและ ความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการ ทำงาน ประสิทธิผลของการ บริหาร ทรัพยากรบุคคล ความสอดคล้อง เชิงยุทธศาสตร์ ความพร้อมรับผิด ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพของ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการบริหารงานบุคคล 5 ด้าน มิติด้าน คุณภาพการ ให้บริการ (Costomer Perspective) มิติด้าน การ สร้าง มูลค่าให้กับ องค์กร (Financial Perspective) มิติด้าน กระบวนการ บริหารบุคคล (Internal Process Perspective) มิติด้านการ เรียนรู้และ พัฒนา (Learning and Growth ) การประเมินสมรรถนะด้านการบริหารบุคคล HR Scorecard

12 Tha


ดาวน์โหลด ppt WU.HR.:Quality Of Work Life ( ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ). วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่ง เรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่ สากล ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google