งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สัทศาสตร์ปฏิบัติ : การพัฒนาการสอนเสียง ภาษาอังกฤษสำหรับครู ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ” ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สัทศาสตร์ปฏิบัติ : การพัฒนาการสอนเสียง ภาษาอังกฤษสำหรับครู ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ” ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สัทศาสตร์ปฏิบัติ : การพัฒนาการสอนเสียง ภาษาอังกฤษสำหรับครู ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ” ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

2 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

3 rule cool flue grew group move canoe two  /  / listen gnaw know debt numb hour  / ø / think  /  / then  /  / Thomas  /  / eat seat read meat bead  /  / head sweat sweater threat leopard Leonard  /  / sound/phonetic symbols

4 หน่วยเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 24 หน่วยเสียง โดยหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยซึ่งเป็นปัญหาสำหรับ คนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษมี 10 หน่วยเสียง คือ /           / สำหรับหน่วยเสียง /  / นั้นเป็นเสียงม้วนลิ้น ริมฝีปากห่อกลม ในขณะที่ หน่วยเสีย /  / ของไทยนั้น จะเป็นเสียงรัว เช่น right/write read red rock rain และมีบางหน่วยเสียงที่มีในทั้งสองภาษาแต่ในภาษาไทย หน่วยเสียงดังกล่าวไม่ปรากฏในตำแหน่งท้ายพยางค์ เช่น / -  /safe graph tough golf / -  /safe graph tough golf / - /oil soil smile while milk film / -  /gas nice rejoice house bus miss

5 การออกเสียงท้ายพยางค์ในภาษาอังกฤษ นั้น จะต้องออกทุกเสียง โดยภาษาอังกฤษ จะมีตัวสะกดสูงสุดถึง 4 เสียง 4 เสียง twelfthsglimpsed 3 เสียง touristsrisksnext 2 เสียง sixfoxthank การปล่อยเสียงท้ายพยางค์ ( released) โดยเฉพาะเสียงหยุด (stops) ซึ่งอาจจะทำ ให้การเข้าใจความหมายผิดพลาดไปได้ เช่น capfatbackbet cabfadbagbed

6 การเน้นเสียง (stress) ในคำที่มี มากกว่า 2 พยางค์ จะมีพยางค์หนึ่งที่ ลงเสียงเน้นหนัก (stressed syllable) ส่วนพยางค์ที่เหลือจะเป็นพยางค์ที่ไม่ ลงเสียงเน้นหนัก (unstressed syllable) co  mfortablei  nteresting re  cently abo  utbelie  ve deve  lopexpe  nsive histo  ric

7 ตารางเสียงพยัญชนะและสระ ภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะ ริมฝีปาก ทั้งคู่ ริม ฝีปาก ล่าง - ฟันบน ปลาย ลิ้น - ระหว่าง ฟัน ปลาย ลิ้น - ปุ่ม เหงือก หลังปุ่ม เหงือก เพดาน แข็ง เพดาน อ่อน คอหอย เสียงหยุดไม่ก้องก้อง (  ) เสียงเสียด แทรก ไม่ก้องก้อง กึ่งเสียด แทรก ไม่ก้องก้อง นาสิก ข้างลิ้น ม้วนลิ้น กึ่งสระ

8 สระเดี่ยวภาษาอังกฤษ สระหน้าสระกลางสระหลัง ลิ้นยกสูง  ( อี )  ( อิ )  ( อู )  ( อุ ) ลิ้นยกปาน กลาง  ( เอะ )  ( เออ )  ( เออะ )  ( เออะ )  ( อั - )  ( อั - ) ลิ้นยกต่ำ  ( แอะ )  ( อา )  ( ออ )  ( เอาะ ) ริมฝีปากไม่ห่อกลม ริมฝีปากห่อ กลม

9 /  /seat feet key see she/  / ใช้ในกรณีสระที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก /  /hit bit lid ship away alone again /  /yes end head/  / bird skirthurt /  /fan gas sand/  / stop hot shop /  /fathercar part/  / for law corn /  /mother some blood/  /foot good should /  /food tooth soon

10 สระผสมภาษาอังกฤษ /  / ( เอย์ ) play main tame /  / ( เออว์ ) know coal woke /  / ( อาย )die high might /  / ( ออย ) voice joy boil /  / ( อาว ) down shout found /  / ( เอีย ) here clear fear /  / ( แอร์ ) there square hair /  / ( อัว ) poor sure

11 หน่วยเสียงที่มีปัญหาสำหรับนักเรียนไทย /          / /  / เสียงเสียดแทรก ไม่ก้อง ใช้ลิ้นแทรกระหว่างฟัน เกิดได้ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ ส่วนมาก จะเป็นคำที่มีความหมายในตัวเอง thing /  / thought /  / thirst /  / throw /  / throughout /   / threshold /  / thrifty /  / think /  / thank /  / path /  / moth /  / cloth /  / tenth /  / smith /  / math /  /

12 /  / / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ลิ้นแทรกระหว่าง ฟัน เกิดได้ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้าย พยางค์ ส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายเชิง ไวยากรณ์ หรือปรากฏระหว่างเสียงสระ thus /  / thy /  / this /  / those /  / that /  / though /  / the /  / mother /  / father /  / clothe /  / /  / เสียงกึ่งเสียดแทรก ไม่ก้อง ใช้ลิ้นแตะหลัง ปุ่มเหงือก เกิดได้ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้าย พยางค์ เขียนด้วย ch- match /  / chore /  / church /  / charge /  / chapter /  / change /  /

13 /  / เสียงกึ่งเสียดแทรก ก้อง ใช้ลิ้นแตะหลังปุ่มเหงือก เกิดได้ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ เขียนด้วย j หรือ g age /  / job /  / agency /  / agenda /  / Jesus /  / jeans /  / George /  / /  / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ลิ้นมาใกล้กับหลังปุ่ม เหงือก เกิดได้ทั้งตำแหน่งต้นและท้ายพยางค์ มักเขียนด้วย sh- shape /  / share /  / shield /  / sugar /  / machine /  / dish /  / English /  /finish /  /

14 /  / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ลิ้นมาใกล้กับหลังปุ่ม เหงือก เกิดได้ทั้งตำแหน่งต้นและท้ายพยางค์ pleasure /  / vision /  / visual /  / usual /  / /  / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ปลายลิ้นมาใกล้กับปุ่ม เหงือก มักเขียนด้วย z หรือ s geyser /  / zenith /  / zoom /  / zone /  / zodiac /  /use /  /

15 /  / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ริมฝีปากล่างสัมผัสกับฟัน บน เกิดได้ทั้งตำแหน่งต้นและท้ายพยางค์ visualize /  / visa /  / velvet /  / vein /  / vacation /  / survive /  / /  / เสียงหยุด ก้อง ใช้ลิ้นส่วนหลังสัมผัสกับเพดานอ่อน เกิดได้ทั้งตำแหน่งต้นและท้ายพยางค์ goods /  / government /  / grind /  / guilty /  / guarantee /  / gather /  / egg /  /flag /  / frog /  /

16 รายการคำ และการออกเสียง จากหนังสือ Let’s Go คำ การออก เสียง คำ alligator   museum   catchsquare combingsoda climbing   tennis countumbrella   crayon   lawn deskmechanic   dining (room) naughty dinnerowl

17 eggsecretary    fivesew frog  /  dessert   finedesert   juicelawyer   nextplayer   milkprotein   orange   pyramid   piano   spinach  

18 pizzasugar puzzletowel refrigerator    coil sevenoil sixsoil foxfoil caterpillar   film circuschocolate   crocodile   iron dinosaur   vacuum   elephantguitar excuse   whistle glovesponge goodtoothpaste  

19 แบบฝึกออกเสียง /  / that /  / the /  / then /  / they /  / there /  / this /  / these /  / those /  / clothe /  / father /  / mother /  / brother /  / /  / thin /  / thank /  / thick /  / three /  / throw /  / throat /  / through /  / mouth /  / birth /  / earth /  / math /  / bath /  / cloth /  /  / tooth /  /

20 /  / shine /  / ship /  / shirt /  / shoe /  / shop /  / short /  / shoulder /  / brush /  / fish /  / English /  / finish /  / /  / ( กรณีที่เป็นพยางค์ที่ไม่เน้นเสียง ) about /  / across /  / again /  / away /  / around /  / ago /  / along /  / soda /  / sofa /  / tonight /  / cheetah /  /

21 คำที่มักออกเสียงผิด write /  / wrote /  / written /  / drive /  / drove /  / driven /  / ride /  / rode /  / ridden /  / rise /  / rose /  / risen /  /

22 แบบฝึกการออกเสียงสำหรับ เสียง /  / และเสียง /  / /  //  / singthing sinkthink sankthank soughtthought sickthick sinthin songthong somethumb sudthud seemtheme sawthaw sighthigh suckthug

23 แบบฝึกการออกเสียงสำหรับเสียง /  / และเสียง /  / /  //  / darethere/their Danthan dadthat doughthough denthen daythey diethy dustthus dis-this Dem. (Democrat)them

24 แบบฝึกการออกเสียงสำหรับเสียง /  / และเสียง /  / ตำแหน่งต้นคำตำแหน่งท้ายคำ /  / /  //  / /  / shinchindishditch shorechoremashmatch Shanechaincashcatch sharechairlashlatch sheercheerhashhatch shopchopwishwitch


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สัทศาสตร์ปฏิบัติ : การพัฒนาการสอนเสียง ภาษาอังกฤษสำหรับครู ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ” ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google