งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัทศาสตร์ปฏิบัติ:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัทศาสตร์ปฏิบัติ:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัทศาสตร์ปฏิบัติ:
การพัฒนาการสอนเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

2 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

3 sound/phonetic symbols
rule cool flue grew group move canoe two  /  / listen gnaw know debt numb hour  / ø / think  /  / then  /  / Thomas  /  / eat seat read meat bead  /  / head sweat sweater threat leopard Leonard  /  /

4 หน่วยเสียงภาษาอังกฤษ
หน่วยเสียงภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 24 หน่วยเสียง โดยหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยซึ่งเป็นปัญหาสำหรับคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษมี 10 หน่วยเสียง คือ /           / สำหรับหน่วยเสียง /  / นั้นเป็นเสียงม้วนลิ้น ริมฝีปากห่อกลม ในขณะที่หน่วยเสีย /  / ของไทยนั้น จะเป็นเสียงรัว เช่น right/write read red rock rain และมีบางหน่วยเสียงที่มีในทั้งสองภาษาแต่ในภาษาไทย หน่วยเสียงดังกล่าวไม่ปรากฏในตำแหน่งท้ายพยางค์ เช่น / - / safe graph tough golf / - / oil soil smile while milk film / - / gas nice rejoice house bus miss

5 การออกเสียงท้ายพยางค์ในภาษาอังกฤษนั้น จะต้องออกทุกเสียง โดยภาษาอังกฤษจะมีตัวสะกดสูงสุดถึง 4 เสียง
4 เสียง twelfths glimpsed 3 เสียง tourists risks next 2 เสียง six fox thank การปล่อยเสียงท้ายพยางค์ ( released) โดยเฉพาะเสียงหยุด (stops) ซึ่งอาจจะทำให้การเข้าใจความหมายผิดพลาดไปได้ เช่น cap fat back bet cab fad bag bed

6 การเน้นเสียง (stress) ในคำที่มีมากกว่า 2 พยางค์ จะมีพยางค์หนึ่งที่ลงเสียงเน้นหนัก(stressed syllable) ส่วนพยางค์ที่เหลือจะเป็นพยางค์ที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก (unstressed syllable) comfortable interesting recently about believe develop expensive historic

7 ตารางเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ
ริมฝีปากทั้งคู่ ริมฝีปากล่าง-ฟันบน ปลายลิ้น-ระหว่างฟัน ปลายลิ้น-ปุ่มเหงือก หลังปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน คอหอย เสียงหยุด ไม่ก้อง ก้อง (  ) เสียงเสียดแทรก กึ่งเสียดแทรก   นาสิก ข้างลิ้น ม้วนลิ้น กึ่งสระ

8 สระเดี่ยวภาษาอังกฤษ สระหน้า สระกลาง สระหลัง ลิ้นยกสูง  (อี)  (อิ)
 (อี)  (อิ)  (อู)  (อุ) ลิ้นยกปานกลาง  (เอะ)  (เออ)  (เออะ)  (อั-) ลิ้นยกต่ำ  (แอะ)  (อา)  (ออ)  (เอาะ) ริมฝีปากไม่ห่อกลม ริมฝีปากห่อกลม

9 / / seat feet key see she /  / ใช้ในกรณีสระที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก
/  / hit bit lid ship away alone again /  / yes end head /  / bird skirt hurt /  / fan gas sand /  / stop hot shop /  / father car part /  / for law corn /  / mother some blood /  / foot good should / / food tooth soon

10 สระผสมภาษาอังกฤษ // (เอย์) play main tame // (เออว์) know coal woke // (อาย)die high might // (ออย) voice joy boil // (อาว) down shout found // ( เอีย) here clear fear // (แอร์) there square hair // (อัว) poor sure

11 หน่วยเสียงที่มีปัญหาสำหรับนักเรียนไทย
/          / /  / เสียงเสียดแทรก ไม่ก้อง ใช้ลิ้นแทรกระหว่างฟัน เกิดได้ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ ส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายในตัวเอง thing /  / thought /  / thirst /  / throw /  / throughout /   / threshold /  / thrifty /  / think /  / thank /  / path /  / moth /  / cloth /  / tenth /  / smith /  / math /  /

12 /  / / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ลิ้นแทรกระหว่างฟัน เกิดได้ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ ส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายเชิงไวยากรณ์ หรือปรากฏระหว่างเสียงสระ thus / / thy /  / this /  / those /  / that /  / though /  / the /  / mother /  / father /  / clothe /  / /  / เสียงกึ่งเสียดแทรก ไม่ก้อง ใช้ลิ้นแตะหลังปุ่มเหงือก เกิดได้ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ เขียนด้วย ch- match // chore /  / church /  / charge /  / chapter /  / change /  /

13 /  / เสียงกึ่งเสียดแทรก ก้อง ใช้ลิ้นแตะหลังปุ่มเหงือก เกิดได้ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์
เขียนด้วย j หรือ g age /  / job /  / agency /  / agenda /  / Jesus /  / jeans /  / George /  / /  / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ลิ้นมาใกล้กับหลังปุ่มเหงือก เกิดได้ทั้งตำแหน่งต้นและท้ายพยางค์ มักเขียนด้วย sh- shape /  / share /  / shield /  / sugar /  / machine /  / dish /  / English /  / finish /  /

14 /  / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ลิ้นมาใกล้กับหลังปุ่มเหงือก เกิดได้ทั้งตำแหน่งต้นและท้ายพยางค์
pleasure /  / vision /  / visual /  / usual /  / /  / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ปลายลิ้นมาใกล้กับปุ่มเหงือก มักเขียนด้วย z หรือ s geyser /  / zenith /  / zoom /  / zone /  / zodiac /  / use //

15 /  / เสียงเสียดแทรก ก้อง ใช้ริมฝีปากล่างสัมผัสกับฟันบน เกิดได้ทั้งตำแหน่งต้นและท้ายพยางค์
visualize /  / visa /  / velvet /  / vein /  / vacation // survive // /  / เสียงหยุด ก้อง ใช้ลิ้นส่วนหลังสัมผัสกับเพดานอ่อน เกิดได้ทั้งตำแหน่งต้นและท้ายพยางค์ goods /  / government /  / grind /  / guilty /  / guarantee /  / gather /  / egg // flag // frog /  /

16 รายการคำ และการออกเสียง
จากหนังสือ Let’s Go คำ การออกเสียง alligator  museum   catch  square  combing  soda  climbing  tennis  count  umbrella  crayon  lawn  desk  mechanic  dining (room)  naughty  dinner  owl 

17 egg  secretary  five  sew  frog  /  dessert  fine  desert  juice  lawyer  next  player  milk  protein  orange  pyramid  piano  spinach 

18 pizza  sugar  puzzle  towel  refrigerator  coil  seven  oil  six  soil  fox  foil  caterpillar  film  circus  chocolate  crocodile  iron  dinosaur  vacuum  elephant  guitar  excuse  whistle  glove  sponge  good  toothpaste 

19 แบบฝึกออกเสียง // that // the // then // they // there // this // these // those // clothe // father // mother // brother // / / thin // thank // thick // three // throw // throat // through // mouth // birth // earth // math // bath // cloth /// tooth //

20 /  / (กรณีที่เป็นพยางค์ที่ไม่เน้นเสียง)
/ / shine // ship // shirt // shoe // shop // short // shoulder // brush // fish // English // finish // /  / (กรณีที่เป็นพยางค์ที่ไม่เน้นเสียง) about // across // again // away // around // ago // along // soda // sofa // tonight // cheetah //

21 คำที่มักออกเสียงผิด write // wrote // written / / drive // drove // driven / / ride // rode // ridden // rise // rose / / risen //

22 แบบฝึกการออกเสียงสำหรับ เสียง / / และเสียง / /
/ / / / sing thing sink think sank thank sought thought sick thick sin thin song thong some thumb sud thud seem theme saw thaw sigh thigh suck thug

23 dare there/their Dan than dad that dough though den then day they
แบบฝึกการออกเสียงสำหรับเสียง /  / และเสียง /  / /  / /  / dare there/their Dan than dad that dough though den then day they die thy dust thus dis- this Dem. (Democrat) them

24 / / /  / / / /  / shin chin dish ditch shore chore mash match
แบบฝึกการออกเสียงสำหรับเสียง /  / และเสียง /  / ตำแหน่งต้นคำ ตำแหน่งท้ายคำ / / /  / / / /  / shin chin dish ditch shore chore mash match Shane chain cash catch share chair lash latch sheer cheer hash hatch shop chop wish witch


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัทศาสตร์ปฏิบัติ:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google