งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัย ประชากรและสังคม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัย ประชากรและสังคม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัย ประชากรและสังคม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 89 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 31 คนบุคลากรสายสนับสนุน 58 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 65 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 44.44 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 36 ปี (Mode) มัธยฐาน 44 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน บุคลากรจำนวนมากกระจายอยู่ในช่วงกลุ่มอายุ ระหว่าง 30-39 ปี และช่วง 50-59 ปี ปริมาณเท่าๆกัน ส่งผลให้ช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปีเกิดเป็นช่วงอายุที่มี จำนวนน้อยโดยเปรียบเทียบ ลักษณะเช่นนี้มีโอกาส เกิดปัญหาในการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนส่วนงาน เมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 65 Min 24 Avg. 44.44 Sd. 10.76 critica l

4 Max 65 Min 34 Avg. 49.97 Sd. 9.90 critica l

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัย ประชากรและสังคม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google