งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready  - Good morning students. - How are you today? - Good morning students. - How are you today?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready  - Good morning students. - How are you today? - Good morning students. - How are you today?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready  - Good morning students. - How are you today? - Good morning students. - How are you today?

2 1. จงยกตัวอย่างสมาชิกของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ ต่อไปนี้ โดยเขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปคู่อันดับ สมการ กราฟ หรือ เซต 1) เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันของ สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง

3 Answer Assignments The day At sunrise Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 6.04 6.03 6.05 6.01 6.03 6.02 6.01

4 2) น้ำหนักของนักเรียนที่มีส่วนสูง 150 – 160 เซนติเมตรในห้องเรียน ให้ A,B,C and D แทนนักเรียนในห้องที่มีความ สูง 150-160 ซม. เขียนความสัมพันธ์ของ นักเรียนที่มีความสูง 150-160 ซม และน้ำหนัก ( กก ) ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้แผนภาพดังนี้ A A B B C C D D 40 38 42 (student) tall 150-160 Weight

5 3) พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีฐาน ยาว 10 เซนติเมตร A = 5h

6 1) ค่าโดยสารรถซึ่งคิดจากค่าโดยสารขั้นต้น 35 บาท รวมกับค่าโดยสารซึ่งคิดจาก ระยะทางที่รถวิ่งกิโลเมตรละ 1.50 บาท ให้ x เป็นระยะทางที่รถวิ่ง ( กิโลเมตร ) y เป็นค่าโดยสารรถ ( บาท ) เขียนความสัมพันธ์ของค่าโดยสารกับระยะทางที่รถวิ่งได้ดังนี้ y = 35+1.5x

7 2) ความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีด้านยาวด้านละ a หน่วย ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึงมีด้านยาวด้านละ a หน่วย ดังนั้น ความสัมพันธ์ของความยาวของเส้นทแยงมุมของรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับความยาวของด้าน ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปสมการ คือ ดังนั้น ความสัมพันธ์ของความยาวของเส้นทแยงมุมของรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับความยาวของด้าน ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปสมการ คือ

8 3) ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแต่ละเดือนซึ่งคิด จากค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 200 บาท รวมกับ ค่าใช้นาทีละ 3 บาท ให้ x เป็นเวลาที่ใช้โทรศัพท์ ( นาที ) y เป็นค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ( บาท ) เขียนความสัมพันธ์ของค่าใช้โทรศัพท์ในแต่ละเดือน กับเวลาที่ใช้โทรศัพท์ ได้ดังนี้ y = 200 + 3x

9 A cartesian products the direct multiplication (products) of Two sets. The cartesian products of two sets, A (for example isThe points on the x-axis),is represented by: A x B is the set of all possible ordered pairs whose first element is a member of A and whose second element is a member of B.

10 This is called ‘ordered pairs’ X is the Element Of A Y is the Element Of B First element Second element

11 Example 1 Consider the following two sets A = {2,3} and B= { 5, 7 } The cartesian products is written as A x B A x B = { (2,5),(2,7),(3,5),(3,7)}

12 Example 2 Consider the following two sets A = {1,2,3} and B={ a, b } The cartesian products is written as A x B A x B = { (1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)}

13 Example 3 Consider the following two sets A = {2,3,4} and B = {5,6,8,9 } The cartesian products is written as A x B A x B = { (2,5),(2,6),(2,8),(2,9),(3,5),(3,6), (3,8),(3,9), (4,5),(4,6),(4,8),(4,9)}

14 A x B = { (2,5), (2,6),(2,8),(2,9),(3,5),(3,6), (3,8),(3,9),(4,5),(4,6),(4,8),(4,9)} จงเขียนความสัมพันธ์ “ หารลงตัว ” จาก A ไป B = { }

15 A x B = { (2,5), (2,6),(2,8),(2,9),(3,5),(3,6),(3,8),(3,9) (4,5),(4,6),(4,8),(4,9)} จงเขียนความสัมพันธ์ “ เป็นรากที่สอง ” จาก A ไป B = { }

16 Homework Consider the following two sets 1. A = {3,4,5} and B = { x, y } The cartesian products is written as A x B 2.A = {6,8} and B {1,4,7} 3. A = {1,5,7,9} and B = { 2, 5 } 4. A = {m,n} and B {2,4,8} 5. A = {3,6,9} and B = { 1, 2, 5 }

17 See you again next class www://wang991.wordpress.com/


ดาวน์โหลด ppt Click when ready  - Good morning students. - How are you today? - Good morning students. - How are you today?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google