งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready Wang991.wordpress.com © 2013 - 2020 All rights reserved Stand SW 100 Relation and function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready Wang991.wordpress.com © 2013 - 2020 All rights reserved Stand SW 100 Relation and function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready Wang991.wordpress.com © 2013 - 2020 All rights reserved Stand SW 100 Relation and function

2 Answer Page 139 4. จงเขียนฟังก์ชันแทนสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ในรูปของสมการพร้อมทั้งเขียนกราฟ 1) ค่าขนส่งสินค้าจาก กทม. ไปยังจังหวัดที่อยู่ในเขตชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยค่าขนส่ง เบื้องต้น 150 บาท กับค่าขนส่งทิ่คิดตามน้ำหนักสินค้ากิโลกรัมละ 5 บาท 1) ให้ x แทนน้ำหนักของสินค้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัม f(x) แทนค่าขนส่งสินค้ามีหน่วยเป็นบาท ค่าขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดอยู่ในเขตชายแดนภาคใต้เท่ากับค่าขนส่งเบื้องต้น 150 บาท บวกด้วยค่าขนส่งที่คิดตามน้ำหนักสินค้ากิโลกรัมละ 5 บาท จะได้ f(x) = 150+5x

3 Answer Page 139 2 ) รายรับของพนักงานขายสินค้าของบริษัทแห่ง หนึ่งประกอบด้วยเงินขั้นต้น 6,000 รวมกับ 5 % ของยอดขายสินค้าเป็นบาท 2) ให้ x แทนยอดขายสินค้า F(x) แทนรายรับของ พนักงาน รายรับของพนักงานขายสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง เท่ากับ 6,000 บาท รวมด้วย 5% ของยอดขายสินค้า จะได้ f (x) = 6,000 + 0.05x

4 Answer Page 139 3) ความยาวที่มีหน่วยเป็นนิ้ว เท่ากับ 2.54 เท่าของ ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร ให้ x เป็นความยาวที่มีหน่วยเป็นนิ้ว ให้ y เป็นความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร จะได้ y = 2.54x

5 5. บริษัทแห่งหนึ่งจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานโดยจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้กับพนักงาน ทุกคนคนละเท่าๆ กัน และจ่ายค่านายหน้า ( คิดเป็นร้อยละ ) จากยอดขายที่พนักงานแต่ละคน ขายได้ปรากฏว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา นาย ก ได้รับเงินจากบริษัท 34,000 บาท โดยที่เขามี ยอดขาย 200,000 บาท นาย ข ได้รับเงินจากบริษัท 28,000 บาท และเขามียอดขาย 150,000 บาท ถามว่า 1) บริษัทจ่ายนายหน้าให้กับพนักงานร้อยละเท่าใด ให้ A แทนจำนวนเงินที่พนักงานขายได้รับจากบริษัท b แทนยอดขายของพนักงานแต่ละคน c แทนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะที่พนักงานได้รับจากบริษัท x แทนค่าคอมมิสชัน ( คิดเป็นร้อยละ ) จะได้ A = c+bx

6 นาย ก ได้รับเงินจากบริษัท 34,000 บาท โดยที่เขามี ยอดขาย 20,000 บาท จะได้ 34,000 = c + 200,000 x …………………(1) นาย ข ได้รับเงินจากบริษัท 28,000 บาท โดยที่เขามี ยอดขาย 150,000 บาท จะได้ 28,000 = c + 150,000 x …………………(2) (1) - (2) 6,000 = 50,000 x นั่นคือ บริษัทจ่ายค่าคอมมิสชันให้กับพนักงานเท่ากับหรือ ร้อยละ 12 จากยอดขาย

7 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะที่บริษัทจ่ายให้กับนาย ก และนาย ข เป็นเงินคนละเท่าใด แทนค่า x = ลงในสมการ (1) จะได้ นั่นคือ บริษัทจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้กับพนักงานขายคนละ 10,000 บาท

8 3) เขียนสมการแสดงรายได้ที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือน ให้ s แทนยอดขายที่พนักงานขายได้ จะได้ f (s) แทนเงินค่าจ้างของพนักงานที่มียอดขายเท่ากับ s

9 6) ยอดขายสินค้าชนิดใหม่ของบริษัทอยู่ที่ 12,000 ชิ้น / ปี ถ้าบริษัทต้องการให้ยอดขายสินค้า เพิ่มขึ้นปีละ 10 % ของยอดขายปัจจุบัน 1) จงเขียนสมการแสดงยอดขายสิ้นค้าของแต่ ละปี ให้ x แทนจำนวนปี จะได้ f(x) แทนยอดขายสินค้าของปีที่ x

10 1)2) อีก 5 ปีถัดไป บริษัทนี้ควรจะมี ยอดขายสินค้าเท่าใด ให้ x = 5 = 18,000 ชิ้น

11 Quadratic Function Conclusion (y = ax 2 +bx+c) When a is positive, y = ax 2 +bx+c, a > 0 the graph concaves downward.

12 Quadratic Function Quadratic Function Conclusion (y = ax 2 +bx+c) When a is negative, y = ax 2 +bx+c, a < 0 the graph concaves upward.

13 Quadratic Function Conclusion (y = ax 2 +bx+c) When c is positive the graph moves up.

14 Quadratic Function Conclusion (y = ax 2 +bx+c) When c is negative the graph moves down.

15 Quadratic Function (y = ax 2 + bx + c) a, b, and c are called the coefficients. The graph will form a parabola. Each graph will have either a maximum or minimum point. There is a line of symmetry which will divide the graph into two halves.

16

17 y = x 2 a = 1, b = 0, c = 0 Minimum point (0,0) y=x 2

18 What happen if we change the value of a and c ? y=3x 2 y=4x 2 +3

19 What happen if we change the value of a and c ? y=-3x 2 y=-4x 2 -2

20 Conclusion Vertex is (h,k) (y = ax 2 +bx+c) or Vertex is (x,y) (h,k) Axis of symmetry

21 Example

22 ใช้โปรแกรม geogebra ex001 ใช้โปรแกรม geogebra ex001

23 Example

24

25

26

27

28

29

30 ASSIGNMENTS Page 154 Draw the graph of the functions each the following

31 ASSIGNMENTS Page 154 Draw the graph of the functions each the following

32 ASSIGNMENTS Page 154 Draw the graph of the functions each the following

33 ASSIGNMENTS Page 154

34 ASSIGNMENTS Page 154

35 ASSIGNMENTS Page 154

36 ASSIGNMENTS Page 154

37 Homework ASSIGNMENTS Page 154

38 Click when ready  Teacher Mr.Chaweng © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100

39 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Click when ready Wang991.wordpress.com © 2013 - 2020 All rights reserved Stand SW 100 Relation and function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google