งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wang991.wordpress.com Relation and function Click when ready 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wang991.wordpress.com Relation and function Click when ready "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wang991.wordpress.com Relation and function Click when ready 
© All rights reserved Stand SW 100 Click when ready  Relation and function

2 เบื้องต้น 150 บาท กับค่าขนส่งทิ่คิดตามน้ำหนักสินค้ากิโลกรัมละ 5 บาท
Answer Exercises 4.2 Page 139 4.จงเขียนฟังก์ชันแทนสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ในรูปของสมการพร้อมทั้งเขียนกราฟ ค่าขนส่งสินค้าจาก กทม. ไปยังจังหวัดที่อยู่ในเขตชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยค่าขนส่ง เบื้องต้น บาท กับค่าขนส่งทิ่คิดตามน้ำหนักสินค้ากิโลกรัมละ 5 บาท ให้ x แทนน้ำหนักของสินค้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัม f(x) แทนค่าขนส่งสินค้ามีหน่วยเป็นบาท ค่าขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดอยู่ในเขตชายแดนภาคใต้เท่ากับค่าขนส่งเบื้องต้น 150 บาท บวกด้วยค่าขนส่งที่คิดตามน้ำหนักสินค้ากิโลกรัมละ 5 บาท จะได้ f(x) = 150+5x

3 2) ให้ x แทนยอดขายสินค้า F(x) แทนรายรับของพนักงาน
2 ) รายรับของพนักงานขายสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งประกอบด้วยเงินขั้นต้น 6,000 รวมกับ 5 % ของยอดขายสินค้าเป็นบาท Answer Page 139 2) ให้ x แทนยอดขายสินค้า F(x) แทนรายรับของพนักงาน รายรับของพนักงานขายสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งเท่ากับ 6,000 บาท รวมด้วย 5% ของยอดขายสินค้า จะได้ f (x) = 6, x

4 ให้ x เป็นความยาวที่มีหน่วยเป็นนิ้ว
Answer Page 139 3) ความยาวที่มีหน่วยเป็นนิ้ว เท่ากับ เท่าของความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร ให้ x เป็นความยาวที่มีหน่วยเป็นนิ้ว ให้ y เป็นความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร จะได้ y = 2.54x

5 5.บริษัทแห่งหนึ่งจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานโดยจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้กับพนักงาน
ทุกคนคนละเท่าๆ กัน และจ่ายค่านายหน้า (คิดเป็นร้อยละ) จากยอดขายที่พนักงานแต่ละคน ขายได้ปรากฏว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา นาย ก ได้รับเงินจากบริษัท 34,000 บาท โดยที่เขามี ยอดขาย 200,000 บาท นาย ข ได้รับเงินจากบริษัท 28,000 บาท และเขามียอดขาย 150,000 บาท ถามว่า 1) บริษัทจ่ายนายหน้าให้กับพนักงานร้อยละเท่าใด b แทนยอดขายของพนักงานแต่ละคน ให้ A แทนจำนวนเงินที่พนักงานขายได้รับจากบริษัท c แทนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะที่พนักงานได้รับจากบริษัท x แทนค่าคอมมิสชัน (คิดเป็นร้อยละ) จะได้ A = c+bx

6 นาย ก ได้รับเงินจากบริษัท 34,000 บาท โดยที่เขามียอดขาย 20,000 บาท
จะได้ 34,000 = c + 200,000 x …………………(1) นาย ข ได้รับเงินจากบริษัท 28,000 บาท โดยที่เขามียอดขาย 150,000 บาท จะได้ 28,000 = c + 150,000 x …………………(2) (1) - (2) 6,000 = 50,000 x นั่นคือ บริษัทจ่ายค่าคอมมิสชันให้กับพนักงานเท่ากับ หรือ ร้อยละ 12 จากยอดขาย

7 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะที่บริษัทจ่ายให้กับนาย ก และนาย ข เป็นเงินคนละเท่าใด
แทนค่า x = ลงในสมการ (1) จะได้ นั่นคือ บริษัทจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้กับพนักงานขายคนละ 10,000 บาท

8 3) เขียนสมการแสดงรายได้ที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือน
ให้ s แทนยอดขายที่พนักงานขายได้ จะได้ f (s) แทนเงินค่าจ้างของพนักงานที่มียอดขายเท่ากับ s

9 ยอดขายสินค้าชนิดใหม่ของบริษัทอยู่ที่ 12,000 ชิ้น/ปี ถ้าบริษัทต้องการให้ยอดขายสินค้า
เพิ่มขึ้นปีละ 10 % ของยอดขายปัจจุบัน จงเขียนสมการแสดงยอดขายสิ้นค้าของแต่ละปี ให้ x แทนจำนวนปี จะได้ f(x) แทนยอดขายสินค้าของปีที่ x

10 2) อีก 5 ปีถัดไป บริษัทนี้ควรจะมียอดขายสินค้าเท่าใด
ให้ x = 5 = 18,000 ชิ้น

11 Conclusion (y = ax2+bx+c)
Quadratic Function Conclusion (y = ax2+bx+c) When a is positive, the graph concaves downward. y = ax2+bx+c , a > 0

12 Conclusion (y = ax2+bx+c)
Quadratic Function Conclusion (y = ax2+bx+c) When a is negative, the graph concaves upward. y = ax2+bx+c , a < 0

13 Conclusion (y = ax2+bx+c)
Quadratic Function Conclusion (y = ax2+bx+c) When c is positive the graph moves up.

14 Conclusion (y = ax2+bx+c)
Quadratic Function Conclusion (y = ax2+bx+c) When c is negative the graph moves down.

15 Quadratic Function (y = ax2 + bx + c)
a, b, and c are called the coefficients. The graph will form a parabola. Each graph will have either a maximum or minimum point. There is a line of symmetry which will divide the graph into two halves.

16

17 y = x2 a = 1, b = 0, c = 0 Minimum point (0,0) y=x2

18 What happen if we change the value of a and c ?
y=3x2 y=4x2+3

19 What happen if we change the value of a and c ?
y=-4x2-2 y=-3x2

20 Conclusion (y = ax2+bx+c) or Vertex is (x,y) Vertex is (h,k) (h,k)
Axis of symmetry

21 Example

22 Example ใช้โปรแกรม geogebra ex001 ok

23 Example ok

24 Example ok

25 Example ok

26 Example ok

27 Example ok

28 Example ok

29 Example ok

30 ASSIGNMENTS Exercises Page 154 Draw the graph of the functions each the following ok

31 ASSIGNMENTS Exercises Page 154 Draw the graph of the functions each the following ok

32 ASSIGNMENTS Exercises Page 154 Draw the graph of the functions each the following ok

33 ASSIGNMENTS Exercises Page 154 ok

34 ASSIGNMENTS Exercises Page 154 ok

35 ASSIGNMENTS Exercises Page 154 ok

36 ASSIGNMENTS Exercises Page 154 ok

37 ASSIGNMENTS Exercises Page 154 Homework ok

38 Caerfully your assignments
Teacher Mr.Chaweng © All rights reserved Stand SW 100 Click when ready  Caerfully your assignments

39 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Wang991.wordpress.com Relation and function Click when ready 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google